5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

17.2.10

Jak na po��ta� 2/10

http://pocitac.jnp.cz
P�ek�ka proti nebezpe�� - antiviry
Jak p�ev�st gramodesky a kazety do po��ta�e
Z�chrana smazan�ch soubor�
Soci�ln� s�t�: br�na do sv�ta nebezpe��
Na hran� je p�skovi�t� - program Sandboxie
(Bonus aka) Objevte kouzlo GPS fotografi�
P��t� ��slo vyjde 19.3. - t�ma Wi-Fi s�t�
P��loha p��t�ho ��sla bude obsahovat INDEX CD-�ek
www.akamonitor.cz/plneverze.htm