INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.13.2010

Internetov� vys�l�n�

Nab�dka slu�eb port�lu ubroadcast.com a mo�nosti jej�ch vyu�it�
doc. Arno�t Katolick�, AKA MONITOR, 14. �nora 2010.

Internetov� vys�l�n� z�sk�v� st�le v�ce pozornosti jako jeden z modern�ch sm�r� v�voje komunikace ve spole�nosti.  V posledn� dob� se objevuj� internetov� r�dia jako houby po de�ti. A nejsou to pouzer velk� profesion�ln� stanice z�izovan� tradi�n�mi hr��i na medi�ln�m trhu. P��b�v� st�le dal�� tis�ce men��ch polo-amat�rsk�ch, nebo p��mo amat�rsk�ch internetov�ch radiostanic.  P�ev�n� ��st  ���� p�edev��m hudebn� vys�l�n�, postupn� v�ak �ada internetov�ch r�di� nab�z� i jin� obsah. 
K roz���en� internetov�ho vys�l�n� men��ch r�di� p�ip�v� v posledn� dob� zejm�na nab�dka speci�ln� formy webhostingu � hosting vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dia a televize.

Vyu��v�n� slu�eb poskytovatel� vys�lac�ho prostoru ke z��zen� vlastn�ch internetov�ch vys�lac�ch stanic b�n�mi u�ivateli internetu u� del�� dobu nejsou pouze experimenty fand�. Na ubroadcast.com,  stejn� jako na dal��ch port�lech,
 existuj� ji� zaveden� internetov� r�dia a st�le �ast�ji i internetov� televize. K nejzn�m�j��m  zahrani�n�m pat�� Pandora, ( kter�, bohu�el, nen� z na�eho regionu dostupn�),  d�le grooveshark.com  live365.com.  P�ib�vaj� i nab�dky �esk�ch poskytovatel� vys�lac�ho prostoru.

Rozhodl jsem 
se p�ibl�it formou �l�nku (s multimedi�ln� p��lohou) slu�bu jednoho z poskytovatel� vys�lac�ho prostoru. Vybral jsem ubroadcast.com, tak jak jsem jeho slu�by poznal b�hem vlastn�ho n�kolikadenn�ho experimentov�n� s internetov�ch r�diem. 
Ubroadcast je zahrani�n�m poskytovatelem vys�lac�ho prostoru pro internetov� r�dio a internetovou televizi. Nab�dku ubroadcast.com jsem na�el pot�, co jsem hledal mo�nost z��dit sv� vlastn� internetov� vys�l�n� a to bez velk�ch n�klad� a bez velk�ch starost�.  Port�l ubroadcast hostuje v�ce ne� 20.000 stanic. Provozovatelem slu�by je firma OTCBB: UBCI se s�dlem v San Diegu.
P�ehled funkc� a pohled do prost�ed� konkr�tn� slu�by, zam��en� na poskytov�n� vys�lac�ho prostoru, by m�ly 
usnadnit pochopen� specifick�ch vlastnost� internetov�ho vys�l�n�  a n�sledn� usnadnit rozhodov�n� o vyu�it� slu�by tohoto typu 

V textu, jeho� pln� zn�n� najdete na dole uveden� adrese, uv�d�m podrobnou charakteristiku prost�ed� a funkc� slu�by ubroadcast.com.
Pro tento �vodn� text vyb�r�m pouze ��st bod� z charakteristiky, kter� byly rozhoduj�c� pro moji volbu:

K hlavn�m d�vod�m 
( a sou�asn� charakteristik�m slu�by ) pat�ily:- ubroadcast ( d�le jen UBC ) nab�z� po str�nce HW a SW pln�  zabezpe�en� hosting pro vlastn� internetov� r�dio, 
- UBC nab�z� krom� radiov�ho i televizn� ( video ) vys�l�n�,
- broadcasting je �e�en s ohledem na u�ivatele bez speci�ln�ch znalost� z oblasti audio a video vys�l�n�,
- z��zen� vlastn� stanice je ( po jednoduch� registraci ) d�lem  doslova n�kolika minut. Pro zvl�dnut� procedur UBC nab�z� free bal��ek, kter� je omezen po�tem sou�asn�ch poslucha�� a velikost� pam�ti, kter� je k dispozici, ale v�echny funkce jsou pln� funk�n�,
- obsluha stanice p�i �iv�m vys�l�n� je maxim�ln� jednoduch� a spr�vce r�dia m� plnou kontrolu nad mikrofonem i kamerou,
- p��stup k vys�l�n� lze pro poslucha�e podm�nit zad�n�m hesla,
- UBC nab�z� oba re�imy vys�l�n� � �iv� i na vy��d�n�,
- po�et soubor� ( videa a podcast� ) nab�zen�ch na vy��d�n� je omezen pouze velikost� p�id�len� pam�ti,
- vys�lan� po�ady lze on-line zaznamen�vat s t�m, �e jsou po skon�en� relace okam�it� nab�zeny k p�ehr�n� poslucha��m, 
- videa i podcasty lze uploadovat p�ed vys�l�n�m, p�i �em� max velikost soubor� ( 100 MB p�i form�tu FLV ) je p�ijateln�,
Ve sv�m textu v�novan�m internetov�mu vys�l�n� uv�d�m i  n�kolik n�m�t� jak lze slu�by ubroadcast.com prakticky vyu��t. Nejb�n�j�� volbou je v�b�r oblasti, kter� nen� pokryta b�n�mi medii a kter� v�s zaj�m� a o t� se rozhovo�te, nebo o n� nato�te a vys�lejte � �iv� nebo ze z�znamu � novinky, kter� by va�e poslucha�e mohly upoutat. Vybudujte alternativn� lok�ln� zpravodajskou stanici, kter� bude informovat o ud�lostech, kter� se maj� odehr�t, nebo kter� se uskute�nily ve va�em okol� ( �kole, univerzit�, regionu, obci, atd. ) Propagujte svoji produkci nebo slu�bu, uspo��dejte �iv� p�edstaven� sv� produkce. Vys�lejte �iv� r�zn� setk�n�, kter�ch se mohou va�i p��buzn� nebo  p��tel� ��iv� z��astnit � a to jak ve�ejn�, tak v re�imu chr�n�n�m heslem, kter� jim sd�l�te, atd.
�adu informac� na t�ma internetov� r�dia a tv m�ete z�sk�vat pr�b�n� na webov� str�nce m�ho nov� z��zen�ho 
weblogu v�novan�ho t�matice internetov�ch r�di� ( a internetov�ch tv ) www.akamonitor.cz/internet-radio.htm, kter� pat�� mezi 25 odborn�ch weblog�, provozovan�ch na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR.

Pln� zn�n� textu v�novan�ho internetov�mu vys�l�n�, najdete na n�e uveden� adrese. Text obsahuje odkazy na adresy 5-ti str�nek, prezentuj�c�ch n�zorn� prost�ed� a funkce internetov�ho r�dia formou slideshow.

Za��tkem b�ezna bude zprovozn�no 
"
akaradio" , jeho� internetov� vys�l�n� bude zam��eno na 
novinky na vzd�l�vac�m a zpravodajsk�m port�lu AKA MONITOR, p�edev��m na informace o poznatkov�ch zdroj�ch ( v knih�ch, �asopisech a na webu ) z oblast�: informa�n�ch a komunika�n�ch technologi� ( ICT, IS ), managementu, ekonomiky eLearningu a dal��ch. Adresa �akaradia� a podrobn� informace o vys�l�n� budou publikov�ny na str�nce weblogu www.akamonitor.cz/internet-radio.htm a na str�nce www.akamonitor.cz/e7news.htm

Text s podrobnou r
ecenz� slu�by poskytovatele vys�lac�ho prostoru ubroadcast.com najdete na adrese:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm