AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.15.2010

Internet Broadcasting

Na dotaz ohledn� anglick� verze m�ho textu, t�kaj�c�ho se internetov�ho vys�l�n�:http://www.akamonitor.cz/product-reviews/ubroadcast.htm
sd�luji, �e p�eklad do angli�tiny, kter� lze po��dit s vyu�it�m Google Translate: 
http://translate.google.cz/
je pom�rn� srozumiteln�, tak�e se s p�ekladem zat�m nebudu zdr�ovat. Pokud budu vid�t d�vod pro po��zen� p�esn�j��ho p�ekladu, pod�m o n�m zpr�vu na str�nce sv�ho odborn�ho weblogu v�novan�ho internetov�m r�di�m: www.akamonitor.cz/internet-radio.htm