5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.2.10

FotoVideo �nor 2010

www.ifotovideo.cz
�ERNOB�L� SV�T - z�jem o �ernob�lou fotografii roste!
Um�l� nebo p�irozen� sv�tlo?
METRO Global Photo Challenge 2009 zn� sv� v�t�ze
Fotografick� kontraverze - v�stava CONTROVERSIES - Kunst Haus Wien
Velk� v�b�r pam�ov�ch m�di� pro fotografy
(Bonus aka) O. Brunesk� - Death Valley & Red Rock Canyon State Park ******