INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.09.2010

Direct MP3 Joiner

P�i pr�ci s audiosoubory se neobejdeme bez n�stroje,
pomoc� kter�ho bychom mohli d�lit a spojovat soubory.
V�t�ina podcast� je ve form�tu MP3, kter� jsou t�
nej�ast�ji pou��v�ny v "on demand" re�imu internetov�ch
r�diostanic. Jist� uvedete, �e p�ece m�me Audacity,
kter� je nav�c free. Jen�e ne ka�d� pot�ebuje takov�
bohatstv� funkc�. V p��prav� na spu�t�n� internetov�ho
r�dia jsem za�al vyu��vat modern� diktafon ( viz jedna
z d��v�j��ch zpr�v ), kter� sice um� soubory d�lit,
ale spojov�n� soubor� mus�te prov�d�t na po��ta�i.
Hledal jsem jednoduch� program, kter� by tuto funkci
zastal a na�el jsem velmi zaj�mav� produkt firmy
"pistonsoft.com". Jmenuje se: "Direct MP3 Joiner".
P�vodn� jsem v�m cht�l jeho funkce popsat, ale pak 
jsem se rozhodl pro verzi slideshow, na kterou sm��uje
d�le uveden� odkaz. Program jsem vyzkou�el, pracuje 
naprosto spolehliv� a hlavn� - jeho obsluha je velmi
jednoduch�. Popis funkc� je uveden na jednom ze slajd�
uveden� slideshow. Nav�c jsou funkce z�ejm� z v��ez�
obrazovky v prost�ed� programu. Program je na 30 dn�
ke sta�en� zdarma, pak je t�eba uhradit v p�epo�tu
cca necel� 400,- K�. V�e ostatn� zjist�te bu� na str�nce
www.pistonsoft.com, nebo ve slideshow na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/Dir-MP3-joi/.