INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.08.2010

Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�? Mo�nosti diktafonu za 2 tis�ce.

V souvislosti s p��pravami na experiment�ln� internetov� vys�l�n� novinek na AKA MONITORu, �e��m probl�m jak a s ��m p�ipravovat obsah vys�l�n� � podcasty. �e�il jsem ot�zku, zda m�m investovat do diktafonu, kdy� vlastn�m MP3 p�ehr�va�. Po zv�en� v�ech pro a proti jsem to risknul a diktafon si po��dil. Ji� prvn� hodiny pr�ce a z�skan� zku�enosti s diktafonem mi potvrdily opodstatn�nost investice.
Sv� zku�enosti jsem zaznamenal do recenze konkr�tn�ho modelu diktafonu, kterou jsem pojal jako �vahu na t�ma
  Diktafon nebo ( /a ) MP3 p�ehr�va�?�.Vzhledem k zna�n�mu roz���en� MP3 p�ehr�va��, kter�ch je na trhu nespo�et model�, jako� i vzhledem k jejich cenov� dostupnosti, p�ev�n� v�t�ina u�ivatel� MP3 p�ehr�va�� bezpochyby prohl�s�, �e diktafon nepot�ebuje, proto�e jejich p�ehr�va� p�ece um� zaznamenat nejen hudbu, pro kterou je p�edev��m po�izov�n, ale i p�edn�ku, dikt�t, zpr�vy z rozhlasu atd.  A co v�ce, marketingov� z�jmy vedou ke sbli�ov�n� funkc�  �ady p��buzn�ch za��zen�.  Tak�e se u MP3 p�ehr�va�e ( m�li bychom dodat �n�kter�ho� ) mohou vyskytovat funkce, kter� z�znam mluven� �e�i pro z�kladn�, nejb�n�j�� ��ely, usnad�uj�.  Tak�e: pot�ebujete nebo nepot�ebujete diktafon, �ili hlasov� z�znamn�k? To, k �emu byste ho mohli pot�ebovat v�te, nebo tu��te, sami. Mo�n� ale nev�te, co  v�echno dok�e pr�v� specializovan� p��stroj, ur�en� p�ednostn� pro z�znam mluven� �e�i.  Pokus�m se v�m, na konkr�tn�m p��klad� funkce jednoho poveden�ho diktafonu, specializovan� p��stroj p�ibl�it. Vybral jsem pro recenzi konkr�tn� typ diktafonu � ozna�uji ho S700D.  
S700D zaznamen�v� audio z vestav�n�ho mikrofonu a z extern�ch zdroj�. P�ehr�v� soubory p�es vestav�n� reproduktor a p�es sluch�tka. Jako pam� mu slou�� v�m�nn� SD karta. S700D pracuje s SD kartami � od 512 kB do 8 GB . Form�t souboru je MP3. Pam� je rozd�lena do 4 slo�ek. S700D m� rozm�ry 36,6 x 96 (!) x 13,3 mm. Je vybaven konektorem USB a 2x 3,5 jacky, 1 pro sluch�tka a dal�� pro extern� mikrofon nebo jin� vn�j�� zdroj zvuku.. Nem� ��dnou intern� pam�. Nap�jen je z 1 x AAA baterie. P�i volb� �HQ� vydr�� nap�jet diktafon po dobu 19 hodin p�i z�pisu a p�ibli�n� stejn� p�i p�ehr�v�n� z�znamu.  
Stru�n� souhrnn� charakteristika konkr�tn�ho modelu diktafonu S700D p�edstavuje n�co jako �multifunk�n� diktafon�. Pln� funkce diktafonu a d�le je schopen pracovat jako:
- MP3 p�ehr�va�,
- v�m�nn� disk pro z�znam soubor�
- z�znamn�k s �asova�em ( spust� z�znam v ur�it�m �ase na ur�itou dobu )
- �te�ka SD karet
- jednoduch� editor-st�iha� zvukov�ch soubor� ( d�len� a v�maz soubor� ).
- MP3 konvertor ( vstupn� sign�l z extern�ho zdroje ukl�d� do MP3 )

Moji recenzi konkr�tn�ho modelu diktafonu najdete na 
T�TO adrese.
www.akamonitor.cz/articles/diktafon.htm )
Je na v�s, abyste si srovnali uveden� funkce p�edstaven�ho reprezentanta t��dy diktafon� ( s dodate�n�mi schopnostmi ) se sv�mi pot�ebami a zv�ili, zda je pro v�s investice do diktafonu opodstatn�n� �i ne.
  Mo�n� se v�m na prvn� pohled bude zd�t �ada funkc� uveden�ho modelu jako nadbyte�n�. Z vlastn� zku�enosti mohu ��ci, �e nov� poznan� mo�nosti n�stroje , d��ve �i pozd�ji, vyvolaj� novou pot�ebu.