5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.2.10

DIGIfoto 2/10

Krajina �il� p�edstavivosti
FujifilmFinePix Real 3D-W1
Jak na d�vkov� zpracov�n� fotografi�
Fotografick� cestopis z Bolivie
Jak pracovat s kalibra�n� sondou Spyder 3 Pro ( pro monitor )
(Bonus aka) V�tvarn� stylizace fotografi�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm