INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.1.10

Zji��ov�n� a ��zen� p��nosu IS/ICT

Patrik ��lek, pracovn�k firmy KOMIX,  je autorem �l�nku, kter� se zab�v�  p�nosy IS/ICT. �Vzhledem k n�kladm a n�ronosti tvorby informan�ch syst�mje st�le v�ce a v�ce dle�it� m�t pehled o tom, co pen�ze vkl�dan� do v�voje pin�ej�.  Na rozhran� mezi �elem (glob�ln� c�le) a podporou (c�le informatiky) jsou slu�by, kter� ovlivuj� urit� syst�mov� parametry produkce. Pl�nov�n�m a m��en�m tchto parametrlze podpoit objektivn� hodnocen� v�znamu jednotliv�ch e�en�.� To byl cit�t z �vodu �l�nku.
A je�t� jeden odstavec z �vodu pojedn�n�:
Prose zab�vat p�nosem IS/ICT?
"Podnik�n� se zmnilo. Krut� vl�da dodavatelsk�ch firem se postupnmn� v je.tkrutj.� vl�du z�kazn�ka. Technologie a s n� i �ivotn� �rovepostoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se v�ce a v�ce pizpsobovat jednotliv�m z�kazn�km a subjektje na strannab�dky tolik, �e tlak na zvy�ov�n� efektivnosti ned� sp�t stovk�m mana�erstovek firem. Firma, kter� se dnes rozhodne psobit na trhu, mus� po�tat s t�m, �e konkurence nepedstavuje pouze nkolik region�ln�ch podnik, ale tak� zahranin� firmy a firmy s odli�n�m pedmtem podnik�n� (nap. sport vs kultura). Jedn�m z kl�ov�ch n�stroj, o kter� se dnes ada firem, op�r� jsou informan� technologie. Do informan�ch syst�m, pota�mo informan�ch a komunikan�ch technologi� (IS/ICT) investuj� firmy miliony. Jejich dle�itost je obrovsk�, co� zdrazuj� rzn� svtov� autoi rzn�ch prac�. Za v�echny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dne�n� mana�ery je dle�it� vdt, jestli pr�vprostedky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenn� v�hodou jejich spolenosti a zda ty obrovsk� sumy, kter� hltaj�, nejsou vynakl�d�ny zbytenproto�e si tmito prostedky nemohou dovolit mrhat. Vedouc� oddlen� IT disponuj� vysok�mi rozpoty a je tak� v jejich z�jmu prok�zat, �e tun� sumy, kter� jsou pos�l�ny na konta rzn�ch IT firem, jsou vynakl�dan� opr�vnn.
Pokud bych shrnul dvody vedouc� ke sledov�n� efektu IS/ICT do jedn� vty, jedn� se o prok�z�n� efektu a slou�� mana.erm firem, vedouc�m IT a dodavatelm k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na z�kladobjektivn�ch podklad." ( konec cit�tu )
Cel� text �l�nku si m�ete prohl�dnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf