INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.1.10

Upozorn�n� na 3 d�le�it� poznatkov� zdroje - Infoservis - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
V t�to zpr�v� v�s upozor�uji na 3 u�ite�n� zdroje poznatk�:

a) prosincov� ��slo �asopisu Modern� ��zen� se opravdiu vyda�ilo.
T�matem ��sla je "��zen� rizik". M�sto dlouh�ho popisov�n� obsahu
jsem si dovolil ofotit str�nku s obsahem - najdete ji v p��loze
tohoto e-mailu.
V�t�ina pracovn�k� se s obsahem M� m�e sezn�mit v r�mci kolov�n�
nebo v re�imu v�p�j�ky. Abyste se mohli snadno vr�ti k ��sl�m,
kter� jste ji� vr�tili, ofotil jsem str�nku s p�ehledem hesel,
se seznamem speci�l� (s odkazem na p��slu�n� ��slo ), se seznamem
p��loh ( op�t s odkazem na ��slo a str�nky ). P�ehled hesel n�m
m�e poslou�it i k
porovn�n� s n�mi p�ijatou klasifikac� d�l��ch t�mat
problematiky ��zen�
.

b) problematika ( nejen ) velk�ch podnikov�ch informa�n�ch syst�m�
je dnes ji� neodd�liteln� spojena se syst�my ozna�ovan�mi zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokr�vaj� pl�nov�n� a ��zen�
v�ech kl��ov�ch proces� ve firm�ch na v�ech �rovn�ch. Trendem
posledn� doby jsou ERP syst�my pro st�edn� a men�� firmy,
kter� se vyzna�uj� mimo jin� velkou p�izp�sobivost� firemn�m proces�m.
Problematice ERP je v�nov�n rozs�hl� port�l "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum p�edstavuje specializovan� web o ERP syst�mech. Najdete
zde nejen v�klad pojm� spojen�ch s ERP syst�my, ale i recenze hlavn�ch
p�edstavitel� t�to skupiny IS, doporu�en� jak se orientovat na trhu
ERP, dozv�te se co znamen� ERP jako slu�ba. Velmi cenn� je ��st,
kter� proch�z� krok za krokem projektem ERP.

c) na p�edchoz� zpr�vu navazuje t�et� ��st e-mailu. Pro FEK jsem
p�ed �asem zajistil 10 exempl��� �asopisu IT Systems, kter� jsou
zas�l�ny do chebsk� knihovny a odtud dle rozd�lovn�ku. V prosincov�m
��sle, kter� vy�lo na p�elomu roku, najdete celou �adu velmi cenn�ch
�l�nk�, v�novan�m aktu�ln�m trend�m ve v�voji ICT. P�ehled obsahu
najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z �l�nk�
pova�uji pro orientaci na�� v�uky v oboru informa�n�ho managementu
za strategicky v�znam�. Jde o �l�nek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobiln�ch technologi�ch
." Za z�kladn� p�edpoklad v�voje IS pova�uje
autor velmi
efektivn� a z�rove� intuitivn� rozhran� mobiln�ch
aplikac�
. Doporu�uji nalehav� posoudit, jak dalece jsme v sou�asn�
dob� schopni zabezpe�it kvalitn� p��pravu na�ich student� na tento
trend ( HW, SW, person�ln�, metodickou a hlavn� syst�movou str�nku
problematiky ��zen� informatiky orientovan�ho na implementaci
mobiln�ch technologi� v podnikov�ch ��d�c�ch syst�mech).
Zdrav� V�s
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni