5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.1.10

SV�T - radost z pozn�n� 2/00

http://svet.magaziny.czu
�esk� robot op�t vede
D�m aktivn� i pasivn�
Radioteleskop Alma - radiorteleskopy vid� neviditeln�
Johannes Kepler - velk� postavy v�dy
Nejnov�j�� objevy medic�ny
(Bonus aka) Apokalypsa ( pr� ) p�ich�z�
P��t� ��slo vyjde 26. �nora
Z obsahu 3/00: Ve star� �kodovce kolem sv�ta
www.akamonitor.cz/plneverze.htm