INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.1.10

��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT - ot�zky formulovan� v roce 2005

�as b�� velmi rychle. Jsou oblasti, v kter�ch probl�my nemiz�,
jen nov� p�ib�vaj�. K takov�m oblastem pat�� nesporn� m��en�
efektivnosti implementace ICT. Proto si mysl�m, �e i po 4 letech
m� co ��ci obsah str�nky, kterou jsem v�noval konferenci, kter�
nesla n�zev:
„��zen� n�klad� a m��en� v�konnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Po�adatelem konference byl IIR Praha.
Organiz�to�i konference postavili v pozv�nce n�sleduj�c� z�kladn�
ot�zky
, na kter� by bylo vhodn� si i dnes odpov�d�t:
- je rozvoj IT sou��st� Va�� firemn� strategie?
- pova�ujete n�klady na IT ve sv� organizaci za optim�ln�?
- um�te zm��it n�vratnost investice do IT?
- dok�ete p�esn� definovat pot�eby a n�roky na IT infrastrukturu?
- odpov�d� stav a n�klady na n� pr�v� t�mto pot�eb�m?
Konference IIR na uveden� ot�zky mnoh� napov�d�la.
Na n�e uveden� webov� str�nce jsem vypsal d�l�� probl�my, kter�mi
se konbference zab�vala. V�t�ina z nich je aktu�ln� i dnes
:
- Jakou roli hraj� n�klady na IT v r�mci rozpo�tu cel� firmy?
- Jak� existuj� n�stroje pro p��pravu budgetu n�klad� v IT?
- Jak� p��nosy m� implementace ITILu z hlediska ��zen� n�klad� v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovn�n� n�klad� prost�ednictv�m TCO – aplikace metody
- Identifikace kl��ov�ch IT proces� v n�vaznosti na podnikov� procesy
       a stanoven� jednozna�n� zodpov�dnosti za optimalizaci
       p��slu�n�ho rozpo�tu
- Pou��van� finan�n� metriky a intern� „Benchmarking“
- V�hody a zp�soby optimalizace a centralizace tiskov�ch syst�m�
- Optimalizace tiskov�ho syst�mu v praxi - p��padov� studie
- P��nosy a spr�vn� postup implementace SLM
- Pl�nov�n�, nastaven� a monitoring SLA- smluv o poskytov�n�
      servisn� podpory
- Nej�ast�j�� chyby p�i kalkulaci cen IT – na co si d�t pozor?
- Vytvo�en� portfolia metrik a optim�ln� zp�sob jejich u�it�
- Jak� jsou p��nosy procesn�ho ��zen� n�klad� v r�mci IT?
- Pravidla optim�ln�ho u�it� metody ABC
- Pravidla �sp�n� implementace Balanced Scorecard
- Co V�m p�inese aplikace benchmarkingu v ��zen� IT?
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm