5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.1.10

Po��ta� pro ka�d�ho 4/00

www.ppk.cz
Rychlost p�ipojen�: ot�zky a odpov�di
Jak na sd�len� soubor�ve Windows XP
Pozn�mky a vysv�tlivky ve Wordu
Rychl� propojen� po��ta��
Jak sjednotit hlasitost hudby
(Bonus aka) P�eborn�k na pr�ci s obr�zky - Medishow 4
P��t� ��slo vyjde 15. �nora
T�ma ��sla: P�enostn� hudebn� a video p�ehr�va�e
www.akamonitor.cz/plneverze.htm