5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

15.1.10

Po��ta� pro ka�d�ho 3/00

www.ppk.cz
Thunderbird 3 - propracovan� po���k
Dopl�ky a vylep�en� k PC i k notebooku
K �emu je dobr� firewall a kter� si vybrat
Tvorba diagram� ve Wordu 2007
Na CD: v�e pro video v PC
(Bonus aka) Jak dostat video z kazet na DVD
P��t� ��slo vyjde 1. �nora
T�ma 4/00 V�born� vybaven� notebook
www.akamonitor.cz/plneverze.htm