INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.19.2010

P�kn� �l�nek v �asopise Mobility 1/00

N�zev �l�nku: Ovl�dn�te fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpov�d� na ot�zku:
M� smysl zkou�et m�nit nastaven�, nebo v�echno nechat
na �prav�ch v po��ta�i?
V�nuje se vyv�en� b�le, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na z�v�r odpov�d� na ot�zku: co se d� ud�lat s fotomobilem?
Pozoruhodn� doporu�uji!
V�ce o obsahu ��sla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.