5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

15.1.10

PC rady a n�vody 1/2010

www.pcrady.cz
Poznejte utajen� mo�nosti Google
Jak na pr�ci s playlisty
Pohodln�j�� pr�ce s e-maily - jak stahovat maily do po��ta�e
Vyvol�v�n� fotek p�es internet
Propojen� televize a PC
Pro� z�lohovat na extern� disk?
(Bonus aka) Vys�lejte vlastn� internetov� r�dio
P��t� ��slo vyjde 5. �nora
T�ma p��t�ho ��sla: Vypalov�n� 
www.akamonitor.cz/plneverze.htm