AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.15.2010

Omluva a informace

Omlouv�m se v�em, kte�� spol�haj� na aktualizaci
obsahu t�to str�nky a slibuji, �e se polep��m.
Aktualizace str�nek s monitoringem �asopis�,
psan� recenz� knih, zpravodajstv� o pozoruhodn�m
obsahu na webu a zejm�na aktualizace obsahu
25-ti odborn�ch webogl�, mne zam�stn�vaj� do t�
m�ry, �e zapom�n�m na marketing. Kdybyste se
cht�li pod�vat na str�nky weblogu v�novan�ho
Infoservisu pro Z�U, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zve�ej�uji kopie sv�ch e-mailov�ch zpr�v zas�lan�ch
v r�mci sv�ho informa�n�ho servisu.
Nejnav�t�vovan�j�� str�nkou m�ho port�lu se b�hem
v monul�m rose stala adresa�:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni