AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.07.2010

Odborn� weblog specializovan� na ekonomickou efektivnost ICT

Do nov�ho roku 2010 vstupuji s nov�m odborn�m weblogem,
specializovan�m na sd�len� informac� o zdroj�ch v�novan�ch
ekonomick� efektivnosti ICT.
��zen� informatiky prob�h� v cel� �ad� rovin.
Jednou z nejn�ro�n�j��ch, je rovina ekonomick� efektivnosti.
Posl�n�m tohoto odborn�ho weblogu je upozor�ovat na cenn� 
zdroje - �l�nky v �asopisech, kni�n� tituly a webov� str�nky,
p��padn� cel� port�ly - kter� se t�matu v�nuj�.
Obsah bude navazovat na celou �adu st�vaj�c�ch weblog�
provozovan�ch na port�lu AKA MONITOR,  p�edev��m na
weblog v�novan� informa�n�mu managementu. Seznam 
existuj�c�ch odborn�ch weblog� najdete na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

Vzhledem k pom�rn� mal� �etnosti zdroj� v �esk�m nebo
slovensk�m jazyce, zahrnu do monitoringu i zdroje v jazyce
anglick�m. V�t�ina odkaz� bude doprov�zena stru�n�m
koment��em.
 
Odkazy nebudou �azeny t�maticky, n�br� chronologicky,
podle toho jak je budu postupn� objevovat a zpracov�vat.
Uv�t�m n�m�ty na zdroje,kter� je�t� nebyly ve weblogu
zm�n�ny.
Odborn� weblog s n�zvem "EFEKTIVNOST ICT" najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ekef-ICT.htm
Zdrav� v�s  Arno�t Katolick�