AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.19.2010

Nov� odborn� weblog v�novan� vys�l�n� a p��jmu internetov�ho r�dia

Na str�nk�ch sv�ho port�lu se sna��m zp��stup�ovat my�lenky a zdroje v�novan�
t�mat�m, kter�  souvis� s trendy ve v�voji ICT, ekonomiky a managementu.
Tato aktivita sebou p�in�� radosti i starosti. Ne v�dy se setk�v� s porozum�n�m.
Trv� toti� chv�li, ne� se trend prov���. Nav�c je tu typick� �esk� �ernob�l� vid�n�.
Vzpome�me si na po��tky digit�ln� fotografie, nebo elektronick�ch knih, kolik
kolem toho bylo ( a mnohdy je�t� je ) pok�iku, odsuzov�n� a naopak p�eh�n�n�
p�ednost�. Tak tomu bylo v po��tc�ch zav�d�n� PDA ( kapesn�ch po��ta�� ),
bezdr�tov�ho p�ipojen�, atd, atd. 
A tak v�m chci t�mto sd�lit, �e jsem pr�v� vystavil prvn� str�nku specializovan�ho
odborn�ho weblogu
, kter� se orientuje na problematiku internetov�ch r�d��, jejich
budov�n�, praktick�ho uplatn�n�, p�ednost�, nedostatk� a p�ek�ek.
Na webu najdete ji� dnes tis�ce priv�tn�ch internetov�ch r�diostanic, op�raj�c�ch
se o slu�by specializovan�ch server�, jejich� HW a SW umo��uje �iv� vys�l�n�,
kter� lze p�ij�mat kdekoliv na sv�t�, kde se lze p�ipojit na internet.
Objevuj� se prvn� hardwarov� kousky - p�enosn� p�ij�ma�e vys�l�n� internetov�ch
r�di�
( ji� dnes nab�zej� a� 15.000 stanic ) , obevuj� se kombinovan� p�ij�ma�e
FM + Internetov� r�dio. Z�izov�n� vlastn� internetov�ho r�diov� stanice se st�v�
st�le snadn�j�� a levn�j��. Nab�dka slu�eb v t�to oblasti roste.
Byl bych proto r�d, kdyby se mi poda�ilo zprost�edkovat v�m informace o tomto
trendu je�t� p�edt�m, ne� se stane b�nou z�le�itost�. Jist� v�s napadne, �e
si na PDA, na smartphonu, netbooku , nebo i e-knihy, mohu snadno p�ipravit
v�e pro p��jem internetov�ch r�di�. Uvid�me, jak se bude situace vyv�jet, jak bude
vypadat internetov� r�dio budoucnosti. Zv�t�z� specializovan� p��stroj, nebo se
stane sou��st� n�jak�ho kombajnu?
Tak�e, pokud v�s bude zaj�mat sledov�n� toho, co se o tomto trendu p�e,
jak� n�stroje se nab�zej� a hlavn� k �emu to v�echno m�e b�t dobr�,
pod�vejte se ob�as na adresu:
http://www.akamonitor.cz/internet-radio.htm
kde jsem zah�jil publikov�n� prvn�ch informac�.
Pokud n�kde najdete zaj�mavou informaci, budu r�d, kdy� mne na ni upozorn�te,
abych ji mohl d�le zprost�edkovat pomoc� uveden�ho blogu.
Arno�t KAtolick�