INTERNETOV� R�DIO

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se problematiky tvorby a u�it� internetov�ho r�dia. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.31.2010

NET R�dio Rekord�r

NET R�dio Rekord�r je prehr�va� a rekord�r slovensk�ch, �esk�ch a zahrani�n�ch r�di� a prehr�va� slovensk�ch, �esk�ch a zahrani�n�ch TV, vide� a mp3 cez internet. Program je v slovenskom jazyku, m� jednoduch�, intuit�vne ovl�danie a u� teraz obsahuje datab�zu v��iny slovensk�ch, �esk�ch a zahrani�n�ch r�di� a TV
R�dio sa nahr�va do form�tu wav, no je ho mo�n� prekonvertova� do form�tu mp3.
K dispoz�ci� m�te a�
9 r�chlych predvolieb, zvl᚝ pre spustenie svojho ob��ben�ho r�dia, mp3, alebo TV a videa. Nahr�va� r�dia je mo�n� aj vo vami zvolenom �ase. Zoznamy stan�c si m��ete �ubovolne meni�, �i vytv�ra� vlastn�.
Cez program si m��ete prehr�va� aj r�zne amat�rske mp3 a vide�, ktor� sa v�dy prid�vaj� do nov��ch verzi� programu. Pri po��van� r�dia, alebo sledovan� TV sa po minimaliz�cii program umiestn� do spodnej li�ty ved�a hod�n. Ak nechcete zme�ka�
va�u ob��ben� rel�ciu v r�diu, alebo TV, m��ete si ju nastavi� tak, aby sa spustila v zadanom �ase. Zauj�mavou funkciou je funkcia PIP - obraz v obraze. Aby ste si nemuseli nastavova� ka�d� nov�iu verziu, m��ete si ulo�i� nastavenia programu niekam na disk a nesk�r pou�i� (funkcia Import/Export). Jedn� sa o hlavn� nastavenie programu a vlastn� r�dia, mp3, TV a vide�.
V�ce se dozv�te na T�TO adrese:
(http://www.netradiorekorder.redsystem.sk/)
Tamt� m�ete program st�hnout. Logo s odkazem na str�nku programu je um�st�no trvale v lev�m sloupci tohoto weblogu!