EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se ekonomick�ch aspekt� ICT. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.1.10

M��en� ekonomick� efektivnosti informa�n�ho syst�mu

Na str�nk�ch �SSI byl na uveden� t�ma zp��stupn�n �l�nek Milo�e Mary�ky.
Cituji z abstraktu �l�nku"
"Ot�zk�m a probl�m�m spojen�m s m��en�m ekonomick� efektivnosti
je v �esk� i sv�tov� literatu�e v�nov�na mimo��dn� pozornost.
V sou�asn�m sv�t� je m��en� ekonomick� efektivnosti aplikov�no
na t�m�� v�echny obory podnik�n�.
Pou��van� postupy vych�z� z obecn� teorie efektivnosti.[RIHA_69]
D��v�j�� p��stupy, ve kter�ch se mana�e�i zaj�mali pouze
o m��en� finan�n�ch ukazatel�, jsou ji� dnes postupn� na �stupu
a to zejm�na d�ky rozvoji metod hodnocen�, jako jsou nap��klad
Balanced (Corporate) Scorecard (BSC) �i Corporate Performance
Management. [WADE_01]
C�lem �l�nku je podat z�kladn� informace o mo�n�ch pohledech
na m��en� ekonomick� efektivnosti informa�n�ch syst�m�
a vybran� metody ov��it na situaci

z praxe."
Cel� text �l�nku Milo�e Mary�ky je ke sta�en� na adrese:
http://www.cssi.cz/cssi/mereni-ekonomicke-efektivnosti-informacniho-systemu-0
�l�nek byl opuvblikov�n v �. 2 �asopisu Syst�mov� integrace z roku 2007.
(
http://www.cssi.cz/cssi/systemova-integrace-2-2007 )