EFEKTIVNOST ICT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se ekonomick�ch aspekt� ICT. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Pov�imn�te si podpory RSS! Weblog odkazuje nejen na �esk�, ale i na anglick� zdroje.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.1.10

Krize generuje dynamiku ICT - na ot�zky HN odpov�d� prof. J. Vo��ek

Dovoluji si upozornit na zaj�mav� �l�nek, kter� najdete na webu na n�e uveden� adrese.
�l�nek nese n�zev:
Krize generuje dynamiku ICT
"Nesm�me se nechat zm�st statistick�mi pr�m�ry," ��kal profesor Ji�� Vo��ek,
p�edseda organiza�n�ho v�boru mezin�rodn� konference Syst�mov� integrace 2009.
Prof. Ji�� Vo��ek (V�E Praha ) odpov�dal redaktorovi HN Stanislavu K�elovi, kter�
mu polo�il n�sleduj�c� ot�zky:
- Kdy� se pod�v�me na podniky stejn�ho sektoru ekonomiky, je v�znam ICT pro tyto
podniky shodn�?
- Nejde o "cestu do pekel"?
- M�ete ��ci, kter� byznys modely jsou nejv�hodn�j�� pro ve�ejnou spr�vu?
- Kter� ICT slu�by p�in�ej� podnik�m nejv�t�� efekty?
- Vloni se na str�nk�ch ICT revue vedla polemika kolem v�chovy IT odborn�k� na V�,
kter� jsme se mj. oba dva ��astnili. Zm�nilo se n�co od t� doby? Jak z pohledu
vysoko�kolsk�ho u�itele hodnot�te v�voj?
V z�v�ru �l�nku je uvedeno - cituji:
"Podle Ji��ho Vo��ka klade rozs�hl� krize na finan�n�ch trz�ch a jej� dopady na st�tn�
rozpo�ty, obchod s nemovitostmi, na automobilov� pr�mysl a �adu dal��ch odv�tv�
v�razn� vy��� n�roky na managementy firem, bank i st�tn�ch instituc�.
Obor informa�n�ch technologi� v minulosti tak� proch�zel krizemi, ale d�ky jeho
vysok� flexibilit� - v porovn�n� s jin�mi sektory ekonomiky - nebyly tyto krize tak
hlubok� a m�ly kr�tkodob� charakter. To v�e vyvol�v� profesorovu ot�zku:
"M�e IT pomoci jin�m odv�tv�m a ve�ejn�mu sektoru rychle reagovat na nastal�
zm�ny nejen v dob�ch blahobytu, ale i za sou�asn�ho utahov�n� opask�?"
�l�nek najdete na adrese:
http://hn.ihned.cz/c1-37165340-krize-generuje-dynamiku-ict
---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm