5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

21.1.10

Jak na po��ta� 1/2010

Va�e video na YouTube - z mobilu, z fo��ku i z webkamery
Ja
k vybrat spr�vn� flashdisk
Prohl�et internet rychleji a pohodln�ji
Recenze: �te�ka e-knih Hanlin eReader V5
P��ru�ka do kapsy - Mozila Firefox
(Bonus aka) 2010: Kalend�� z va�ich fotek
NA CD kompletn� ro�n�k 2009
P��t� ��slo vyjde 18. �nora
T�ma ��s. 2/00: P8sky, desky a kazety do MP3
www.akamonitor.cz/plneverze.htm