INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

14.1.10

Efektivn� spr�va dokument�

Spr�va nestrukturovan�ch informa�n�ch zdroj�, jako jsou dokumenty, e-maily,
formul��e, faxy, obr�zky, hlasov� zpr�vy apod., p�edstavuje velmi n�ro�nou
p�i tom �asto podce�ovanou ��st informa�n�ho managementu.
V odborn�m pojmoslov� je tato oblast uv�d�na pod n�zvem "Enterprise Content
Management". Nejde toti� pouze o p��i v�novanou fyzyck� podob� dokument�,
ale p�edev��m o spr�vu jejich obsahu. Pro informa�n� mana��ry je velmi d�le�it�
zn�t celkovou koncepci aplika�n� oblasti ozna�ovan� term�nem "spr�va
podnikov�ho obsahu".
 
Proto si v�s dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
spole�n� s �eskou spole�nost� pro syst�movou integraci.
Jde o titul nazvan� "Efektivn� spr�va dokument�" s podtitulkem
"Co nab�z� Enterprise Content Management".

Autorka Ren�ta Kunstov� v knize poskytuje p�ehled z�kladn�ch aplika�n�ch
komponent, kter� charakterizuje z hlediska jejich ��elu, hlavn�ch funkc�
a o�ek�van�ch p��nos� pro organizaci. Zab�v� se spr�vou podnikov�ho obsahu
i v souvislosti s aktu�ln� platnou legislativou a mezin�rodn� uzn�van�mi standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty ��zen�, pozornost je v�nov�na moment�ln� se
rozv�jej�c� oblasti slu�eb a v neposledn� ��d� kritick�m faktor�m �sp�nosti projekt�.
Publikace obsahuje p�ehled sou�asn� nab�dky produkt� a slu�eb na na�em trhu
a uv�d� aktu�ln� trendy, kter� tento trh ovliv�uj�. Text je obohacen o p��klady
z praxe a �adu odkaz� na internetov� str�nky, na kter�ch mohou �ten��i
z�skat dal�� informace.
 
Kniha se m�e st�t d�le�it�m zdrojem poznatk� nejen pro odborn�ky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty V� z oblasti informa�n�ho managementu.
V�ce informac� se brzo dozv�te z m� recenze, kterou p�ipravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni