INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.1.10

Desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT - prof. Zden�k Moln�r

Prof.  Zden�k Molnar je autorem, kter� se t�matu efektivnost IS/IT v�nuje ji� �adu let.
Jeho p�edn�ka z roku 2000 je�t� st�le neztr�c� na v�znamu pro pochopen� klasick�ho
p��stupu k t�to oblasti informa�n�ho man
agementu. Uv�d�m webovou adresu s pln�m
textem jeho p�edn�ky na konferenci v roce 2000, cit�t abstraktu a �vodu p�edn�ky
.
Abstrakt
V p��sp�vku je prezentov�n obecn� model u�itku a efektivnosti IS/IT. D�raz je kladen
na nositele u�itku IS/IT (majitele, mana�ery, zam�stnance a z�kazn�ci) a faktory
ovliv�uj�c� efektivnost transformace v�daj� na IS/IT na p��nosy z IS/IT. P��nosy z IS/IT
jsou klasifikov�ny na finan�n� a nefinan�n�, “tvrd�” a “m�kk�” a uk�z�na mo�n�
metodika p�evodu “m�kk�ch” ukazatel� na “tvrd�”. D�le jsou uvedeny z�v�ry
z pr�zkumu efektivnosti IS/IT v organizac�ch �esk� republiky. V z�v�ru je uvedeno
desatero z�sad pro hodnocen� efektivnosti IS/IT.

�vod
Inspirac� pro tento m�j p��sp�vek mi byla situace, ve kter� se nach�z� v sou�asnosti
drtiv� v�t�ina mana�er� a majitel� hospod��sk�ch organizac�, kte�� si neust�le st�uj�
na to, �e v�daje do IS/IT neust�le trvale rostou a to absolutn� i relativn� (v porovn�n�
s ostatn�mi v�daji organizace) a p�i tom p��nosy (u�itek) z t�chto v�daj� jsou velmi
obt�n�, ne-li v�bec stanoviteln�. To vede �asto k tomu, �e se na IS/IT d�v�me jako
na nezbytn� zlo, se kter�m se mus�me sm��it a dokonce existuje cel� �ada tzv. skeptik�,
kte�� tvrd� �e vyj�d�it, resp. kvantifikovat p��nosy z IS/IT ani nejde a �e je zbyte�n�
se o to v�bec pokou�et. Na cel� �ad� studi� a pr�zkum� pak dokazuj�, �e nen� mo�no
objektivn� prok�zat n�jak� v�znamn� vztah mezi investicemi do IS/IT a v�konnost�
organizace. Toto zji�t�n� naz�vaj� tzv. “Productivity paradoxem”, kter� byl prvn�
pou�it nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, kter� �ekl:
 “S po��ta�i
se setk�v�me v�ude, krom� statistik o produktivit�”
 resp. “V�ude sam� po��ta�e
a nikde v�znamn� zv�en� produktivity”
.
Cel� text p�edn�ky prof. Moln�ra najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm