INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.31.2010

Abeceda syst�mov�ho my�len� v pod�n� P.Sengeho knihy "P�t� disciplina"


Dovoluji si v�m dnes nab�dnout v�sledek sv� t��t�denn� pr�ce. Obdr�el jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s pon�kud tajupln�m n�zvem "P�t� disciplina".
Podtitulek tajemstv� n�zvu poodhaluje: "Teorie a praxe u��c� se organizace".

Pokud byste hledali abecedu syst�mov�ho my�len� v kontextu dal��ch �ty�
disciplin ( strategi� ) u��c� se organizace
, kniha �P�t� disciplina� je p�esn� to co
pot�ebujete.  S ohledem na v�znam syst�mov�ho my�len� pro z�kladn� orientaci
ve spole�ensk�ch procesech, pova�uji knihu P. Sengeho za poznatkov� z�klad
p�edev��m pro studenty vysok�ch �kol a pro vrcholov� mana��ry firem
a instituc�


Kniha P. Sengeho pojedn�v� v �ir��ch souvislostech o syst�mov�m my�len� a rozbor
t�to problematiky je s�m o sob� vynikaj�c� uk�zkou jeho uplatn�n� v praxi.
Osobn�
si nejv�ce v��m celistv�ho, komplexn�ho p��stupu k problematice disciplin u�en�.
Autor knihy, sv�tov� uzn�van� odborn�k v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozor�uje na skute�nost, �e vzd�l�v�n� pro jednadvac�t� stolet� se mus� z�sadn�
zm�nit a mus� b�t z�sadn� odli�n� od vzd�l�v�n� pro devaten�ct� a pro dvac�t�
stolet�. Je t�eba vytvo�it prostor pro inovace, nikoli jen tla�it na v�konnost. 
�koly, kter� se nedok�� zam��it na tyto pot�eby, budou st�le v�ce odsouv�ny na
okraj spole�nosti a v o��ch na�ich d�t� ztrat� ve�ker� v�znam.
Pokud jde o vytv��en� u��c�ch se organizac�, neexistuje ��dn� rychl� a z�zra�n�
�e�en� � nem�me k dispozici ��dn� jednoduch� recepty. P�esto jsme se podle autora
knihy ji� nau�ili mnoh�mu a nad�le z�sk�v�me nov� poznatky o tom, jak vytv��et
pracovn� prost�ed�, v nich� vznikaj� n�padit� v�sledky a kde se p�itom lid� dob�e
bav�.
Pro ka�d�ho, kdo m� ur�itou zku�enost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
pou�en�m, ale i pot�en�m. Nach�z�me v textu rozbory cel� �ady �sv�ch� probl�m�,
co� sv�d�� o skute�n�m propojen� teorie a praxe v p��stupu autora k cel� n�ro�n�
problematice syst�mov�ho my�len�.

Kniha P. Sengeho �P�t� disciplina� je ur�ena v�em, kdo dycht� po u�en�, zejm�na
t�m z n�s, kte�� si cht�j� osvojit znalosti a praktick� z�sady kolektivn�ho u�en�.
Mana�er�m a student�m by m�la tato kniha pomoci p�i v�b�ru konkr�tn�ch postup�,
dovednost� a 
discipl�n, kter� jim ��ste�n� umo�n� zbavit vytv��en� u��c�ch
se organizac� jeho
povahy tajemn�ho um�n�.
Ostatn�m ob�an�m pak dialog o tom, pro� soudob� organizace nejsou v u�en� nijak
zvl᚝ dobr� a co vytv��en� u��c�ch se organizac� vy�aduje, odkr�v� n�kter� z
n�stroj�, je� pot�ebuj� na�e spole�enstv� a spole�nosti k tomu, aby se dok�zaly
mnohem l�pe u�it.
Recenzi jsem rozd�lil do dvou ��st�, vzhledem k velk�mu bohatstv� cenn�ch my�lenek
obsa�en�ch v knize.
 
Vlastn� text recenze najdete na T�TO adrese:
Dodatek s citacemi hlavn�ch my�lenek autora najdete na T�TO adrese:
P��l bych si, aby text moji recenze, kter� je kombinac� vlastn� recenze a dodatku,
obsahuj�c�ho konspekt poznatk� mimo��dn� cenn� knihy, pomohl pochopit v�znam
syst�mov�ho my�len� v kontextu ostatn�ch disciplin.
Dal�� recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm