INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

12.31.2009

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

12.15.2009

Finan�n� anal�za - Metody, ukazatel�, vyu�it� v praxi - GRADA

Na d�le uveden� adrese jsem vystavil recenzi knihy Petry R��kov�, kterou vydala GRADA Publishing, a.s.
Jedn� se ji� o t�et�,roz���en� ved�n� knihy "Finan�n� anal�za" s podtitulkem
"Metody, ukazatel�, vyu�it� v praxi".
 
http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm
Z textu recenze vyb�r�m:

Na �vod cit�t jedn� v�ty z knihy autorky Petry R��kov�:
Obecn� plat�: ��m lep�� metody, t�m spolehliv�j�� z�v�ry, t�m ni��� riziko chybn�ho rozbodnut� a t�m vy��� nad�je na �sp�ch.


Skute�nost, �e kniha Petry R��kov� vych�z� ji� v t�et�m vyd�n�, sv�d�� o tom, �e
kniha na�la svou cestu k �ten��i.  T�et�, roz���en� vyd�n� si zachovalo z�kladn� parametry p�edchoz�ch vyd�n�, kter�mi jsou v�cnost,  stru�nost a p�i tom p�esnost prezentace poznatk�, logick� a �ten��sky p�iv�tiv� zp�sob pod�n� l�tky.  Autorka p�ibli�uje nejen metody finan�n�
anal�zy ( d�le jen FA ) ale i �ir�� souvislosti finan�n� anal�zy sm�rem  k rozhodovac�mu procesu v ��zen� podniku, souvislost FA s finan�n�m pl�nem, s inova�n�mi projekty, s oce�ov�n�m podniku a s vyu�it�m v�sledk� FA extern�mi subjekty.  Kniha v�nuje pozornost souvislosti FA a podnikatelsk�ho pl�nu podniku. FA pova�uje za z�klad podnikatelsk�ho pl�nu zejm�na v p��pad� ��dosti o finan�n� zdroje. Efektivn� proveden� intern� finan�n� anal�zy pova�uje autorka za velmi n�ro�n� proces, kter� m� za �kol zodpov�d�t celou �adu ot�zek. ��m kvalitn�ji bude finan�n� anal�za zpracov�na, t�m precizn�j�� budou podklady pro sestaven� finan�n�ho pl�nu a t�m m�n� korekc� se d� p�i jeho realizaci o�ek�vat.  Prioritn� orientace FA na dosahov�n� finan�n� stability podniku, sv�d�� o dynamick�m a syst�mov�m p��stupu, kter� byl v t�et�m vyd�n� je�t� v�ce pos�len.

Obsah je rozd�len do sedmi kapitol:
- Co je finan�n� anal�za a k �emu slou��?

- Zdroje informac� pro finan�n� anal�zu

- Metody finan�n� anal�zy

- Anal�za pom�rov�mi ukazateli

- Souhrnn� indexy hodnocen�

- Pl�nov�ni jako nezbytn� sou��st finan�n�ho ��zen�

- Praktick� p��klad komplexn� finan�n� anal�zy na �rovni podniku


Autorka si stanovila v knize za c�l sezn�mit �ten��e se z�kladn�mi poznatky v oblasti finan�n� anal�zy. Finan�n� anal�zu pova�uje z hlediska klasifikace anal�z za specifick� typ anal�zy, nebo� jej�m smyslem je prov�st zhodnocen� finan�n�ho hospoda�en� a finan�n�ho zdrav� podniku a poskytnout sv�mu u�ivateli ve�ker� dostupn� finan�n� informace o firm�. Finan�n� anal�zu �ad� jednozna�n� k nejd�le�it�j��m n�stroj�m finan�n�ho ��zen� a z tohoto pohledu je dle autorky u�ite�n� pro prov��en� dat z minulosti, dopln�n� vypo��tan� hodnoty podniku p�i jeho koupi a je tak� v�chodiskem pro sestavov�n� finan�n�ho pl�nu. �sp�nost a kvalita finan�n� anal�zy do zna�n� m�ry z�vis� na pou�it�ch vstupn�ch informac�ch. M�ly b�t nejen kvalitn�, ale tak� komplexn�, aby byla podchycena pokud mo�no v�echna data, kter� by mohla jak�mkoliv zp�sobem zkreslit v�sledky hodnocen� finan�n�ho zdrav� ��etn� v�kazy: rozvaha, v�kaz zisku a ztr�ty, v�kaz cash flow a tak� v�ro�n� zpr�va, jej� sou��st� tyto z�kladn� ��etn� v�kazy jsou.


Na z�v�r dv� doporu�en� pro dal�� vyd�n�, kter� na sebe z�ejm� ned� dlouho �ekat:

Mo�n� by st�lo za �vahu, v�novat o n�co v�ce prostoru uplatn�n� modern� ICT p�i p��prav� FA, p�i jej� tvorb� a p�i jej�m vyu�it�.  Bylo by mo�n� dobr� zv�it n�kter� formulace, tak, aby bylo zcela z�ejm�, �e FA  nekon�� zpracov�n�m v�stup� z�skan�ch uplatn�n�m metod anal�zy, ale �e pokra�uje v samotn�m procesu vyu�it� t�chto v�stup�. FA tak
sv�m zp�sobem prol�n� v�choz�mi etapami rozhodovac�ho procesu.

Kniha ve sv�m t�et�m roz���en�m vyd�n� p�edstavuje nesporn� potenci�ln� p��nos nejen pro studenty, ale p�edev��m pro pracovn�ky podnikov� praxe a vybran�ch instituc� ve�ejn� a st�tn� spr�vy. Upout�v� svoji stru�nost�, p�ehlednost�, srozumiteln�m zp�sobem pod�n�. 
( Opakuji adresu pln�ho zn�n� recenze: http://www.akamonitor.cz/recenze/FA-Petra.htm.)
Arno�t Katolick�

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v PlzniAdobe Photoshop Lightroom 2 - GRADA

Na str�nk�ch tohoto weblogu jsem ji� publikoval odkazy
na sv� recenze (resp. komentovan� upout�vky) dvou titul�
v�novan�ch Photoshop Lightroom 2. S prvn� knihou na toto
t�ma p�i�el ZonerPress, pot� CPress a v tomto t�dnu se
objevila zpr�va o tom, �e t�matu Lightroom 2 se v�nuje
i nov� kniha Mojm�ra Kr�le, vydan� v GRAD�.
Je�t� do konce roku opublikuji svoji recenzi na tuto
t�et� knihu na str�nk�ch sv�ho port�lu. Odkaz najdete
na str�nce tohoto weblogu. 
V anotaci ke knize se na port�lu GRADY prav� (cit�t):
"Fotografujete �asto s digit�ln�m fotoapar�tem a cht�li byste
prov�d�t slo�it�j�� �pravy sv�ch sn�mk� a m�t jejich spr�vu v�ce
pod kontrolou? Digit�ln� temn� komora Adobe Lightroom 2 to
v�e umo��uje. Program vyhov� jak nejn�ro�n�j��m profesion�l�m,
tak i n�ru�iv�m amat�r�m. V t�to knize si postupn� probereme
v�echny f�ze zpracov�n� fotografi�. Za�neme importem jednotliv�ch
sn�mk� a jejich uspo��d�n�m do kolekc�. Nejrozs�hlej�� ��st
knihy je v�nov�na barevn�m �prav�m a retu��m. Dozv�te se, jak
porozum�t histogramu, jak prov�d�t z�kladn� i pokro�ilej�� barevn�
korekce, retu�e ne�istot a dal�� pot�ebn� �pravy. Na z�v�r si
p�edvedeme, jak z upraven�ch fotografi� vytvo�it slideshow,
webovou galerii a jak nejl�pe sn�mky vytisknout."
http://www.grada.cz/katalog/kniha/adobe-photoshop-lightroom-2_5702/

12.09.2009

RAW - digit�ln� fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4 - recenze

N�zev: RAW - digit�ln� fotografie v Camera Raw a Photoshop CS4
Auto�i: Bruce Fraser a Jeff Schewe
Vydal: ZonerPress
Kniha autor� Bruce Frasera a Jeffa Schewe obsahuje d�kladn�, otestovan� a prov��en� metody pr�ce s des�tkami �i stovkami sn�mk� denn�, od jejich p�enosu z fotoapar�tu do po��ta�e, p�es tvorbu po��te�n�ch v�b�r�, optimalizaci a dopln�n� metadat a� po zpracov�ni do publikovateln� podoby. Ukazuj�, jak lze dos�hnout rychl�ho a vysoce efektivn�ho pracovn�ho toku p�i zpracov�ni RAW sn�mk� d�ky kombinaci Photoshopu CS4, Bridge CS4 a Camera Raw 5. P��stup autor� k prezentaci obsahu knihy charakterizuje dob�e star� p��slov�, kter� prav�: „Dej �lov�ku rybu a nasyt� ho na den. Nau� �lov�ka lovit ryby a nasyt� ho  na cel� �ivot.“ Podle sv�ch slov se auto�i sna�ili z �ten��e ud�lat „ryb��e“.  Mysl�m, �e  jejich snaha nevyjde napr�zdno.
Kniha je nejen vz�cn�m zdrojem u�ite�n�ch poznatk�, ale i velmi p�kn� odveden�m d�lem cel�ho kolektivu, kter� se na �esk�m vyd�n� pod�lel.
V�ce se o m�m dojmu, z�skan�m p�i studiu knihy, dozv�te na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/raw-fraser.htm.
---------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

12.07.2009

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

Hot shoe - �hav� v�st�ely z mal�ch blesk� - ZonerPress

Autor: Joe McNally, p�ekladatel: Mgr. Ond�ej Dosed�l, 320 stran
Autor anotace knihy publikovan� na str�nk�ch ZonerPressu ozna�il knihu
v�sti�n� slovy: "Bible pro u�ivatele mal�ch blesk�".
Autorem je fotograf s obrovsk�mi
zku�enostmi z report�n� fotografie,
fotografie sportu a mezin�rodn� uzn�van� �kolitel
a vedouc� fotografick�ch
workshop�. Mluv� p�irozen�m jazykem, jemu� lze snadno rozum�t

i bez hlub��ch p�edchoz�ch znalost�. Pracuje s fotoapar�ty Nikon, proto
se v knize
zmi�uje v�hradn� technika t�to spole�nosti, jeho �vahy,
doporu�en�, postupy a sch�mata
nasv�cen� sc�n jsou ale platn� obecn�.

Kniha obsahuje spoustu p�edev��m praktick�ch informac�, vztahuj�c�ch
se k nej�ast�j��m situac�m, v kter�ch se fotograf nach�z�. I kdy� dv�
t�etiny poznatk� vyu�ij� zejm�na u�ivatel� NIKONu a blesk� SB-800
resp. SB 900, kniha obsahuje celou �adu �iroce vyu�iteln�ch cenn�ch
zku�enost�. Popisy situac� a jejich �e�en� autorem jsou velmi podrobn�.
Musel se zapotit p�ekladatel knihy, jeliko� zp�sob pod�n� je natolik �iv�,
plkn� vtipn�ch p�irovn�n�, �e v�rn� p�eklad vy�adoval hodn� pozonosti
a je t�eba ��ci - klobouk dol� p�ed kvalitou p�ekladu.
V�n�mu z�jemci o zku�enosti v dan� oblasti poslou�� dob�e odkazy
na str�nky blog�, prezentace prac�, studi a uk�zek fotografi�.
Proveden� knihy je velmi pe�liv�, co� je u ZonePressu ji� tradi�n�
p�ednost�. Na sv� si p�ijdou i milovn�ci vtipn�ch p�irovn�n�. Pro
ty �ten��e, kte�� se cht�j� vyhnout ��stem spojen�m s vyu�it�m
konkr�tn� techniky  ( Nikonu ) m�m dobrou zpr�vu: budete-li ��st by�
jen rozveden� podtitulky kapitol, z�sk�te tolik poznatk� a rad, �e v�m
vysta�� na hodn� dlouho, ne� si je na sv� technice ov���te a vyzkou��te.
Styl p�ednesu obsahu odpov�d� v�ce vypr�v�n� o fotografov�n�. Kniha je
v�e jin�,jen ne such� p��ru�ka.
Kniha se v origin�le jmenuje "The Hot Shoe Diariers", co� je nar�ka
na film a seri�l stejn�ho n�zvu a znamen� "den�ky �erven�ch st�ev��k�."
Kniha pojedn�v� o tom, co a jak d�l� autor, v �em� je do jist� m�ry
specifick�.
Na webu ZonerPressu je publikov�na kvalitn� anotace a podrobn� obsah
jednotliv�ch kapitol. Nebudu je proto opakovat. P�ehled obsahu kapitol
nejdete i na adrese www.akamonitor.cz/newbooks.htm. Pro uk�zku zvolen�ho
p��stupu autora vol�m uk�zku z knihy. Jde o n�zev jedn� kapitoly
 a o �vodn� odstavec.
"Zabij�ck� �der sv�tlem...:
Ot�zka: a co, pros�m T�, je, ta technika p�ti prst� a pukl�ho srdce?
Odpov��:
Zjednodu�en� �e�eno se jedn� o nejstra�n�j�� �der ve
v�ech  bojov�ch um�n�ch. Ude�� t� kone�ky prst�... do p�ti r�zn�ch
tlakov�ch bod� na tv�m t�le... a nech� t� odej�t. Ale jakmile ud�l�
p�t krok� .. srdce ti pukne a vybuchne v t�le.
Dobr�, dobr�, zabij�ck� �der sv�tlem nen� nic podobn�ho. Ur�it� nen�
tak smrteln�, ale minim�ln� je ��dn� efektivn� pro pro�i�t�n� sn�mku.
Nic takov�ho jako opravdu hodn� sv�tla. Jen �der, �lehnut�. Takov�
letm� polibek."
( konec cit�tu )
Komu tento styl vyhovuje, kdo si takto podan� poznatky dok�e
transformovat do sv� fotografick� praxe, bude tuto knihu velebit.
Ka�dop�dn� jde o velmi cenn� p��r�stek do knihovny n�ro�n�ho
�ten��e-fotografa. Knihu v�ele doporu�uji.


http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni 


Zkracov�n� webov�ch adres

Na intenetu je st�le nebezpe�n�ji. Nep��jemn� p�ekvapen�
na n�s mohou �ekat nejen v p��loh�ch e-malov�ch zpr�v,
ale i p��mo na webov�ch str�nk�ch. Ale jak poznat adresu,
kter� na takovou str�nku odkazuje?
Asi budete souhlasit  s t�m, �e bezpe�nost webov�ch adres
posuzujeme podle toho, zda n�m n�co p�ipom�naj� �i ne.
Ne ka�d� adresa, kter� n�m nic ne��k�, mus� b�t skute�n�
nebezpe�n�. Ide�ln� je sv��it hl�d�n� webov�ch adres
antivirov�mu programu, p�esn�ji jeho modulu, kter� nese
n�zev „link skener“. Nem�me-li link skener naistalovn,
nebo nen� jeho funkce dostate�n� spolehliv�, mus�me si
pomoci sami.
Ur�it� jste se ji� na internetu setkali s podivn�mi
adresami, kter� vzbuzuj� na prvn� pohled obavy.
P��kladem m�e b�t adresa:
http://tinyurl.com/yc9zrqv.
Co s n�? Kliknout, nebo nekliknout?
V tomto p��pad� je v�e v po��dku, jeliko� adresa je
toto�n� s adresou:
http://www.akamonitor.cz/ITIL/2009/09/seznam-monitorovanych-casopisu-na.htm
Pou��v�n� zkracova�� nen� , zejm�na z bezpe�nostn�ch
d�vod�, p��li� doporu�ov�no, jsou v�ak situace, kdy se
bez nich neobejdeme. N�kolika��dkov� adresa v e-mailu
nejen nep�sob� dob�e, ale m�e d�lat pot�e p�i jej�m
odkliknut�. Jist� jste se s probl�my o�iven�m takov� adresy
ji� setkali.
Zkracov�n� URL je ��m d�l v�c nepostradateln� n�stroj
p�i pou��v�n� internetu. A� u� p�id�v�te odkaz do e-mailu, tw�tu,
nebo diskusn�ho f�ra. URL zkracova�e  jsou �e�en�m
t�chto probl�m�.
URL zkracova� je sluba nab�zen� na speci�ln� webov
str�nce. Po zad�n� DLOUH� adresy slu�ba vygeneruje
URL adresu krat��, kter� n�s vede na stejnou str�nku.
P��klad
- p�vodn� adresa -
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?t

ype=3&campid=5336224516&toolid=10001&customid=tiny-
hp&ext=unicycle&satitle=unicycle
- zkr�cen� adresa:
http://tinyurl.com/unicycles
Nejzn�m�j�� zkracova� je na adrese:
http://www.tinyurl.com
V �R je zn�m� zejm�na  zkracova� na adrese:
http://www.jdem.cz/
Uk�zka v�stupu z �esk�ho zkracova�e: 
http://jdem.cz/aabi

Jist� v�s napadla ot�zka " jak pozn�m v�as kam takov� zkr�cen�
adresa sm��uje - jak vypad�  c�lov� str�nka?".
K tomu se nab�z� speci�ln� webov� str�nky. Mezi nejzn�m�j��
pat��: 
http://www.prevurl.com
a
http://www.longurl.org
Po zad�n� zkr�cen� adresy se v�m zobraz� p�vodn�
nezkr�cen� adresa a bezpe�n� n�hled c�lov� str�nky.
Doporu�uji v�m vyzkou�et si uveden� slu�by, proto�e v�skyt
zkr�cen�ch adres se bude zvy�ovat.
Jedna funkce slu�by "jdem.cz" je�t� stoj� za zm�nku. M�ete
si adresu nejen zkr�tit, ale zkr�cenou adresu si m�ete opat�it heslem.
N�v�t�vn�k bez znalosti hesla se na c�lovou str�nku nedostane.

Jak vypadaj� a jak funguj� str�nky zkracova�� si m�ete
prohl�dnout ve slideshoiw, kterou jsem pro v�s vystavil
na adrese
http://www.akamonitor.cz/s-show/tinyurl/

Anglick� Wikipedia pojedn�v� o zkracov�n� adres pod heslem
"URL shortening" na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

12.02.2009

TuneUp Utilities 2008: Zrychlete a vy�ist�te Windows

DVD p��loha �asopisu Computer 23/09
www.akamonitor.cz/5xnej.htm