5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

31.12.09

PF 2010

Dobr� den p��tel�!
V�em n�v�t�vn�k�m port�lu AKA MONITOR d�kuji za projevenou
p��zen v roce 2009 a za �etn� odezvy na publikovan�m zpr�vy.
Sou�asn� p�eji v�e nejlep��, hodn� zdrav� a �sp�ch� v pracovn�m
i v osobn�m �ivot� v roce 2010. T��m se na va�e n�v�t�vy a na
va�e e-maily, kter�mi projev�te z�jem o dal�� obohacen� str�nek
port�lu.
Hodn� �t�st� v roce 2010 p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner Z�U v Plzni

23.12.09

SAT & DVB-T 12/09

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s p��stuem na internet - TMS SRP-2100
Platforma Telenor BG na satelitn� pozici 0.8�W
Radiokomunikace 2009 - konference v Pardubic�ch
Dreambox DM 8000HD - Linuxov� HDTV p�ij�ma�
N�meck� FTA r�dia - WDR na 19.2 E
(Bonus aka) V�klad zkratek a pojm� - zkratky a v�razy (1)

21.12.09

CIO Business World 1/2010

Elektronick� procesy a nov� role podnikov�ho IT
Genera�n� v�lky na pracovi�ti
Cloud computing, vurtualizace a datov� sklady
Datov� schr�nky akceleruj� vyu��v�n� IT
Technologick� firmy neum� pracovat se z�kazn�ky
(Bonus aka) Virtualiza�n� technologie se st�vaj� strategick�mi n�stroji

19.12.09

PC rady a n�vody 17/09

Kop�rov�n� filmnov�ch DVD
Zrychlete sv� Windows - 30 nejlep��ch trik�
Na co si p�i nakupov�n� v e-shopech d�vat pozor
Weby o va�en� - inspirace pro kuchyni
Nov� Opera -sd�len� fotek a hudby v prohl�e�i
(Bonus aka) Nejlep�� n�stroje pro MP3
P��t� ��slo vyjde 15. ledna 2010
N�co z p��t�ho ��sla: Nastaven� fotoapar�tu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

Computer 24/09

computer.zive.cz
2010 - v�me, co v�s �ek�
Revolu�n� on-line syst�m: Chrome OS
Jak se �te z e-pap�ru - 8 �te�ek
Datov� schr�nky - 10 nejv�t��ch pr�vih�
Zkuste Office 2010 s webovou verz�
P��t� ��slo vyjde: 14. ledna 2010
V p��t�m ��sle najdete: opera�n� syst�m mobil�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

Po��ta� pro ka�d�ho 1/2010

Vyu�ijte internetov� aukce
Nov� ochrana nov�ch Windows
Kontakty z mobilu na internet
�pravy PDF zdarma
Jak na kabely a konbektory
(Bonus aka) 8 her zdarma na CD
www.akamonitore.cz/plneverze.htm
P��t� ��slo vyjde 4. ledna 2010
V p���t�m ��sle najdete: Ultrazoomy do kapsy

Professional Computing 12/09

P�ehled metodik pro strategick� ��zen� IT
Prod�vat IT nen� jako nab�zet kosmetiku
U�ite�n� produkty zcela zdarma - Microsoft
Jak uspo�it energii ICT
Obrana proti �tok�m z webov�ch str�nek
(Bonus aka) ICT bezpe�nost

Sv�t - radost z pozn�n� 1/2010

Jadern� ponorka - dokonal� zbra� sou�asnosti
Nov� zdroje energie - co nahrad� fosiln� paliva
Edison a jeho objevy
Pro� zv��ata hibernuj� - z�hady p��rody
Kdo st�l u konce studen� v�lky
(Bonus aka) M�sto na Jadran polet�me do vesm�ru 

CHIP 1/2010

Test: v�echny nov browsery
Jeden servisn� bal�k pro troje Windows
Jak dlouho je�t� pob�� v� disk
Co si o v�s Google opravdu pamatuje
InfoMapa 2010 na DVD
(Bonus aka) Office 2010 Beta - ro�n� licence   
P��t� ��slo vyjde 22. ledna 2010
T�ma p��t�ho ��sla: Digit�ln� zrcadlovky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

15.12.09

�sp�ch 4/09

www.e-api.cz
Controling a reporting z pohledu analytick�ch n�stroj�
Vyu�it� simulace v hodnocen� v�robn�ch proces�
Vyu�it� vizualizace jako podp�rn�ho n�stroje vyhodnocov�n� proces�
IV. ro�n�k Letn� �koly pr�myslov�ho in�en�rstv�
Monitoring v�robn�ch pracovi��
(Bonus aka) Jak m��it v�konnost podniku v �asech krize

10.12.09

Mobility 12/09

www.mobilmania.cz
Nejlevn�j�� telefony s Wi-Fi
11 mobil� v testu - Samsung Omnia II a j.
Jak funguje BlackBerry - zjistili jsme pro� je skv�l�
Sony Ericson SATIO - nejlep�� SE pro tento rok
WiMax: rychl� internet p�ich�z�
(Bonus aka) Velk� soubor opera�n�ch syst�m�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

ComputerWorld 22/09

www.cw.cz
Nej�hav�j�� technolgie pro rok 2010
Nebezpe�� ��h� v soci�lon�ch s�t�ch
Jak z�skat co nejv�ce z �e�en� pro BI
Spr�va IT jako slu�ba
Certifikace ISO 20 000
(Bonus aka) Wiki nen� jen Wikipedia

CONNECT 1/10

www.connect.cz
Udr�te si z�kazn�ky -  CRM v praxi
Virtualizace desktop� s vmware view 4
Bezpe�nostn� hrozby a paradoxy
Hromadn� instalace a konfigurace
Hromadn� nasazen� Windows 7
(Bonus aka) Jak m�e fungovat IT v SMB
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

9.12.09

PHOTO life 74/09-10

- Chvalme kreativn� subjektivitu - obohacuje sv�t a fotografie
- Zobrazen� �enskosti - fotografie a p�edstavy �en
- Stylizace 2 - stylizace East Berlin
- Kdy� je b�l� obloha - jak postupovat, aby sn�mky byly p�sobiv�
- Z�lohujte si syst�m a vypalujte pomalu
(Bonus aka) Zpr�va dne:
So�a a Jan jsou man�el�. Srde�n� blahop�eji !!!
Vzkaz pro st�vaj�c� a potenci�lon� �ten��e PHOTO life:
Nenechte si uj�t �vodn�k k tomuto ��slu �asopisu.
Pan� So�a se sv��uje se sv�mi pocity z prvn�ch chvil sv�ho
man�elstv� a d�te mi za pravdu, �e je Janovi co z�vid�t!
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

7.12.09

Mo�nost zkr�cen� dlouh� webov� adresy

Pokud si chcete ulo�it, nebo odeslat mailem, webovou adresu
vybran� zpr�vy, publikovan� v kter�mkoliv odborn�m weblogu
m�ho port�lu, m�ete si ji nejd��ve zkr�tit. V lev�m sloupci
weblogu v�novan�ho monitoringu �asopis�, najdete vstupn�
pole zkracova�e "TinyURL". Adresa weblogu s touto slu�bou
je www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
Podrobn�j�� informaci o zkracov�n� webov�ch adres, o jejich
v�hod�ch a riziku s nimi spojen�ch, najdete na str�nce
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
 

4.12.09

ComputerWorld 21/09

Telepresence odstra�uje komunika�n� bari�ry
Autentizace u�ivatel� - obliba biometrie roste
Po�adavky na elektronizaci obc�
Ukl�d�n� dat do Cloudu
Gartner: 3 sc�n��e ekonomick�ho rozvoje
Znalostn� technologie - z�klad strategie firem po recesi
(Bonus aka) P��prava na certifikaci podle ISO 20 000 (1)
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Security World 4/09

Anketa: jak� bude rok 2010
Trendy hrozeb z internetu
V�b�r a pou�it� za��zen� UTM
Strategie pro bezpe�nostn� mana��ry
Bezpe�nostn� konference RSA
(Bonus aka) Jsou multiaplika�n� karty bezpe�n�?
P��t� ��slo vyjde 9. b�ezna 2010
 

Po��ta� pro ka�d�ho 25/09

Notebook nebo stoln� po��ta�?
�e�en� nej�ast�j��ch probl�m� s PC
Nebezpe�n� flash disky
Zaj�mav� tipy na animaci
Zachra�te po�kr�ban� disky
(Bonus aka) Jak vyrobit v�no�n� p��n� - Postcard Maker
P��t� ��slo vyjde: 18. prosince 09
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

EXTRA PC 12/09

S�m sob� bloggerem - WordPress
Prozkoumejte SkyDrive
St��hejte video on-line - JayCut
Google Social Search - vyhled�vejte soci�ln�
36 tip� na v�no�n� d�rky
(Bonus aka) Microsoft Office 2010: dal�� beta
P��t� ��slo vyjde 15.1.2010
T�ma p��t�ho ��sla: Nej�ast�j�� probl�my s PC
www.akamonor.cz/plneverze.htm

2.12.09

Computer 23/09

http://computer.zive.cz
Jak n�m po��ta�e ni�� zdrav�
Z routeru �ikovn� server s mnoha funkcemi
Rychleji a pohodln� bez ovlada��
Nau�te po��ta� ��st - ABBYY FineReader 10
Nadstandardn� tonalita - LightZone
(Bonus aka) Sjezdovky a ly�e online
P��t� ��slo vyjde 17. prosince 2009
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

ITSystemS 11/09

www.systemonline.cz
Jak z�skat p�ehledn� informace a rozpoznat d�le�it� trendy
�esk� ERP trh pod vlivem recese a dota�n�ch program�
Datov� schr�nky a informa�n� bezpe�nost
Report�: konference Datov� schr�nky pro pokro�il�
Jak zefektivnit p�enos dat z ter�nu do ERP syst�mu?
(Bonus aka) Seznamte se s novou verz� ITIL v3
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

DIGIfoto 01/10

www.digiarena.cz
Kam kr��� digit�l? - V�tejte v budoucnu
Previevv betaverze Adobe Photoshop Lightroomu 3
Bratislavsk� M�s�c fotografie - Report� Vladim�ra Birguse
Jak zpracovat surov� data v Zoner Photo Studiu 12
Megarecenze Canonu PowerShot G11
(Bonus aka) Jak vytvo�it fotografii s kouzlem star�ch dob
P��t� ��slo vyjde 1. �nora 2010
www.akamonitor.cz/plneverze.htm