INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

11.30.2009

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

11.29.2009

Fotografick� blesk a kouzlo v�noc

V�noce se kvapem bl�� a s nimi i zimn� fotografick�
�n�. O v�noc�ch vznikaj� ka�doro�n� neopakovateln�
situace, vzpom�nky na kter� si v�t�ina z n�s sna��
uchovat v podob� fotografick�ch z�b�r�.
At ji� fotografujete klasikou nebo digit�ln� technikou,
s ��m se v�dy setk�te, je �e�en� probl�mu se sv�tlem.
Vystihnout v�no�n� atmosf�ru p�i sn�en�m osv�tlen�,
m�eme jen m�lokdy tak, �e nech�me blesk sv�ho apar�tu
"pr�sknout" naplno v re�imu "AUTO". Pr�ce s bleskem
proto pat�� do "kucha�ky" fotografov�n�.
 
"Pokud chcete v�razn� zlep�it �rove� fotografi�
po��zen�ch s bleskem, je nutn� pochopit, jak�
sv�tlo poskytuje blesk a jak ho rozumn� za�lenit
do sc�ny tak, aby jeho pou�it� pokud mo�no nebylo
vid�t. Blesk je toti� velmi siln� sv�tlo, a proto
v�dy dramaticky zm�n� sv�teln� podm�nky na sc�n�.
Prav� mistrovstv� zvl�dnut� blesku je um�n� pou��t
blesk tak, aby jeho pou�it� na sn�mku nebylo
v�bec vid�t!"
T�mito slovy za��n� tutori�l fotografa, publikuj�c�ho
pod jm�nem Pijhan Roman. Najdete ho na port�lu:
http://www.fotografovani.cz.
Obsahuje 8 lekc� s touto osnovou:
1. Z�kladn� charakteristika
2. Technick� parametry a funkce
3. Stanoven� expozice bleskem
4. Pou�it� v exteri�ru a ve tm�
5. Vykr�vac� blesk v exteri�ru
6. Pou�it� v interi�ru
7. P��slu�enstv� a makro blesky
8. D�lkov� ��zen�
Prvn� lekci najdete p��mo na adrese:
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_4_01_basic.html
P�eji v�m hodn� �sp�chu p�i studiu tutori�lu a zejm�na
p�i exerimentov�n� s technikami, kter� autor popisuje.
Sou�asn� v�m doporu�uji nezapom�nat na to, �e bez tv�r��ho
p��stupu k sc�n�, bez smyslu pro kompozici, bez jasn�
p�edstavy o tom, co chci sv�m sn�mkem vyj�d�it, technika
sama o sob� atmosf�ru v�noc zaznamenat nedok�e.
Pod�vejte se na m�j weblog www.akamonitor.cz/digifoto.htm,
kde najdete odkazy na �adu knih a �l�nk�, v�novan�ch
kreativn� fotografii.

11.28.2009

CIO Business World 12/09

www.bw.cz
Insolventn� dodavatel - riziko pro v� byznys
Chra�te investice do procesn� logiky
Efektivn� datov� �lo�i�t�
Jak zm�nit (Tera)data v informatice
ICT v bankovnictv�
(Bonus aka) Historie: Wolfram Research, Inc.

11.25.2009

M��en� podnikov� v�konnosti

Podnikov� v�konnost je t�ma, kter� se dot�k� velk� ��sti
p�edm�t� vyu�ovan�ch na ekonomick�ch fakult�ch.
Bohu�el nepat�� k t�m, kter�m by byla v�nov�na mimo��dn� pozornost. 
P�i�inou je p�edev��m n�ro�nost t�matu a pom�rn� mal� po�et kvalitn�ch
text�, kter� by t�ma komplexn� a p�i tom srozumiteln� pokr�valy.
Pr�v� proto si v�s dovoluji upozornit na knihu GRADY od �esk�ho
autora, kter� se t�matu v�nuje. Kniha vy�la v edici "prosperita firmy"
�emu� odpov�d� pojet� i obsah v�kladu. 
Kniha se v�nuje v�konnosti pln� v souladu s podtitulkem:
"Jak m��it, vyhodnocovat a vyu��vat informace o podnikov� v�konnosti".
D�l�� t�mata jsou:
- koncepce a praxe m��en�
- m��en� jako cesta k informac�m, nikoli dat�m o v�konnosti
  ( vzpome�te si na z�klady knowledge managementu!)
- v�znam m��en� v�konnosti z pohledu mana��ra
- progesivn� trendy v syst�mech m��en� v�konnosti.
Jsem p�esv�d�en, �e obsah knihy pom�e �ten��i dob�e strukturovat
dosavadn� poznatky o podnikov� v�konnosti a �e je dopln� o �adu
poznatk� - p�edev��m z mana�ersk� podnikov� praxe.
V�ce se dozv�te na str�nk�ch GRADY -
www.grada.cz.

11.21.2009

Chip 12/09

www.chip.cz
Bible z�lohov�n� - z�lohovac� strategie
INstalace WIN 7 z USB Flash disku
Konec probl�m� s videem - spr�vn� kodek
Prolomeno: m�e st�t komukoliv - jak pos�lit bezpe�nost
Maxim�ln� v�po�etn� v�kon - vyu�ijte i GPU
(Bonus aka) 10 p�ekvapiv�ch ��sel o internetu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
P��t� ��slo vyjde 18.12.09

11.16.2009

SAT & DVB-T magaz�n 11/09

www.Sat-magazin.cz
Eutelsat dos�hl 100 HD kan�l�. Druh� HD kan�l ORF, Food Network a dal��

Art Channel - Francouzsk� kan�l zam��en� p�edev��m no modern� um�n�(16“E)

Praktick� zku�enost� s DVB-T ant�nou - Fracarro Sigma 6HD

Britsk� r�dia v platform� SKY –  Smooth R�dio a Planet Rock

HIGH END Slovakia 2009 - 4. ro�n�k tradi�nej v�stavy v Bratislav�

(Bonus aka) Terrestrial Sign�l Finder - p��stroj pro nastaveni p��jmu DVB-T

 

11.13.2009

Jak na po��ta� 11/09

Jednodu��� ovl�d�n� po��ta�e - DocketDock
Jak p�esunout slo�ky na jin� disk
Sd�len� plochy p�es SKYPE
Program Voice Reader Home
Audacity 1.2 - p��ru�ka do kapsy
(Bonus aka) Pr�vodce n�kupem na internetu - d�rky nos� internet
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Lombardi Resource Center

Pozoruhodn� rozcestn�k na zdroje k BPM
http://www.lombardisoftware.com/bpm-resource-center.php
V�ce na:
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

CONNECT! 12/09

Lidsk� rizika p�enositeln� autentizace
Na aplikace bezobslu�n� i v dom�n�
P��nosy a �skal� pron�jmu hardwaru
Trendy v oblasti s�ov�ch karet
Kdy� sel�ou jin� mo�nosti optimalizace program�
(Bonus aka) Skladov�n� a bezpe�nost hesel
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

11.02.2009

Oce�ov�n� podniku a standardy hodnoty

Dnen doba, kter je v poslednch mscch spojens pojmy krize a recese, bude neodmysliteln spjata rovn� s majetkovmi transakcemi vyvol�­vajcmi potebu znt hodnotu podniku.

V t�to zpr�v� bych v�s r�d upozornil na velmi hodnotnou knihu, jej� prostudov�n� lze opr�vn�n� pova�ovat  za nezbytn� p�edpoklad spr�vn�ch �vah nad probl�mem ohodnocen� podniku. 
Jde o knihu Tom�e Krabce, vydanou v GRAD� pod n�zvem „
Oce�ov�n� podniku a standardy hodnoty“. Autor v knize pin�� systemizac t�to discipliny, oprajc se jak o teorii a praxi, tak o praktick zkuenosti oceovatel�.

Oce�ov�n� podniku p�edstavuje n�ro�nou mezioborovou v�du. P�edstavuje teoretickou a praktickou discipl�nou, je stav na poznatcch ekonomick teorie, teorie a praxe podnikovch financ� a na oceovacch standardech.

Recenzentka knihy prof. E. Kislingerov� z V�E, ozna�ila ve sv�m textu oce�ov�n� podniku za „kr�lovskou disciplinu“. A pro takto pojatou discplinu   je ur�ena publikace Tom�e Krabce, prvn� sv�ho druhu v
eskm prosted�. Nronost tmatu autor pln� respektuje a proto ve sv� knize usiluje o maxi­mln vst��cnost v��i ten��i. Hned na za��tku knihy za�azuje z�kladn� terminologii a objas­�uje regulan rmec.

D
vod� pro ocenn podniku existuje v esk republice v sou�asn� dob� cel� ada,
po
��naje ��ednmi odhady pes ocenn vychzejc z obchodnho zkonku a po ocenn ve form ekonomickch analz ure­nch pro podporu podnikatelskho rozhodovn. Vsledkem kadho zad�n� oce­nni bude jin typ hodnoty s jinou interpretac vsledku. Oceovatel odpovdn za provedenexpertizy je vystaven riziku, e pouije vdom i p�i nejlep�� vli nevdom�, nebo vinou neznalosti , kategorii hodnoty, kter nen vhodn, nen zjistiteln i je odhadnuta chybn.

Samostatn
pozornost je v knize vnovna standardizaci postupu oce�ovan podniku a podtren� vaz­by postupu na ��el ocenn. Standardy oce�ov�n�, kter� maj� nejv�t�� v�znam pro oce�ov�n� podniku v �esk� republice, jsou p�edev��m Mezin�rodn� oce�ovac� standardy (Interna­tional Valuation Standards) - spr�vn� Mezin�rodn� ohodnocovae� standardy. Druh�m zdrojem je standardizace specificky zam��en� na ohodnocov�n� podnik� v r�mci stan­dardu n�meck�ho Institutu auditor� IDW S 1.

P
ublikace reflektuje vvoj discipliny oceo­vn podniku od po��tku 90. let minulho stolet.
Zatmco v esk repub­lice diskutujeme o pojet discipliny oceovn podniku stle intenzivnji zhruba od po��tku 21. stolet, ve Spolkov republice Nmecko a dal��ch zemch se teoretici a praktit oceovalelstejnmi problmy zaobraj od prvn poloviny edestch let minulho stolet


Publikace obsahuje systematick� zpracov�n� r�zn�ch forem sv�tov� standardizace oce�ov�n� aktiv, jejich interpretaci a doporu�en� pro pou�it� v hospod��sk� praxi �esk� republiky.
Vyjas�uje dosavadn� chaotick� interpretace ceny a hodnoty hospod��sk�ch aktiv a zejm�na podniku jako v�ci hromadn�.
U�ivatel�m i zpracovatel�m ocen�n� poskytuje praktick� n�vod, jak� kategorie hodnoty p�i�adit rozli�n�m ��el�m a zad�n�m ocen�n�.
 

T�matick� z�b�r knihy sah� od z�konn� regulace oce�ov�n� v �R a� po standardy hodnoty ve smyslu International Valuation Standards, standardy pro oce�ov�n� podnik� n�meck�ho institutu auditor� IDW S 1 a zab�v� se jejich pou�itelnost� v podm�nk�ch �R.
Kniha tak� interpretuje, systematizuje nebo i nov� zav�d� �eskou terminologii v tomto oboru.

GRADA nab�z� na webov� str�nce mo�nost prohl�en� 20-ti % rozsahu knihy, zahrnuj�c�  I. ��st knihy, v�novanou p�edev��m teoretick�mu �vodu. V n�sleduj�c�ch ��dc�ch p�ibli�uji obsah knihy
formou p�ehledu kapitol. 


Autor knihy Tom� Krabec, p�sob� na Institutu ��etnictv� a finan�n�ho ��zen� podniku �KODA AUTO a. s. Vysok� �koly a na kated�e financ� a oce�ov�n� podniku Vysok� �koly ekonomick� v Praze. Ve sv�m v�zkumu se v�nuje oce­�ov�n� uktiv a mezin�rodn� standardizaci oce�ov�n�. Doktor�t v oboru ��etnictv� a finan�n� ��zen� podniku obh�jil na Fakult� financ� a ��etnictv� Vysok� �koly ekonomick� v Praze.

 

Vybran� probl�my oce�ov�n� podnik� v �esk� republice  - �vodn� ��st knihy
��st I. Teorie ceny a hodnoty
��st II. Teorie a koncepce ohodnocov�n� podniku
��st III. Standardizace oce�ov�n�: v�znam a vyu�it�
��st IV.  Z�konn� regulace oce�ov�n� podniku v �esk� republice a teorie ohodnocov�n� podniku
��st V. Mezin�rodn� oce�ovac� standardy
��st VI. IDW S 1
( Standard IDW - Institut der Wirtschaftsfruffer in Deutschland )

�vodn� ��st

- Terminologie pou��van� v �e�tin� a v �esk� republice 15
- Finan�n� oce�ov�n� aktiv a oce�ov�n� podniku 18
- "Prov�d�n� oce�ov�n�" 19
- Corporate governance a mimoburzovn� equity trhy 22
- Skute�n� v�znam standardizace oce�ov�n� 25
- Mezin�rodn� komparace 25
- Regulace oce�ov�n� v �esk� republice 26

Kapitoly
1. Trh a tr�n� procesy
2. Hospod��sk� ��d a hospod��sk� proces
3. Relevantn� trh podniku
4. Heterogenita ekonomick� teorie a n�kter� chybn� interpretace a aplikace teorie
5. Teorie trhu a tr�n�ch proces� v r�mci ekonomick� teorie: mikroekonomie relevantn�ho trhu podniku
6. Posouzen� funk�nosti konkurence pro zji�t�n� vlastnost� cen
7. Determinanty tr�n�ch struktur a funk�nost konkurence: n�vod pro zkoum�n� obvyklosti tr�n�ch podm�nek
8. Pot�eby oce�ov�n� aktiv
9. Terminologick� a konceptu�ln� pojet� discipl�ny oce�ov�n� aktiv
10. Koncepce oce�ov�n� podniku
11. Podstata standardizace jako pot�eba redukce komplexity
12. Zdroje standardizace oce�ov�n�
13. Interdependence n�rodn�ch a nadn�rodn�ch regulac� oce�ov�n� na p��kladu �esk� republiky
14. Po��tky standardizace
15. Struktura standard� a hlavn� kategorie hodnoty
16. V�eobecn� oce�ovac� koncepty a principy
17. Vztah tr�n� hodnoty dle IVS a Fair Value dle IFRS
18. Metody ocen�n� dle IVS
19. �vod do IVS 1, 2 a 3
20. IVS 1 - Market Value Basis of Valuation (revize 2005 a 2007)
21. IVS 2 - Kategorie hodnot jin� ne� tr�n� hodnota
22. IVS 3 - Valuation Reporting (revize 2007)
23. International Valuation Guidance Note No. 6 Business Valuation
Obsah ��sti VI. IDW S 1
1. �vodn� pozn�mky
2. Z�kladn� pojmy
- Obsah hodnoty podniku
- D�vody pro ocen�n�
- Funkce auditora
- Hodnota a cena podnik� a obchodn�ch pod�l�
3. Obsah a relevance burzovn�ch kurz�
4. Z�sady pro odhad hodnoty podnik�
- D�le�itost ��elu ocen�n�
- Ocen�n� hospod��sk�ch jednotek
- Princip rozhodn�ho dne
- Oce�ov�n� provozn� nutn�ho majetku (odst. 24 a n�sl.) 222
- Oce�ov�n� neprovozn�ho majetku (odst. 59-63) 224

P��lohy
Shrnut� - Teorie oce�ov�n� podnik� a standardy oce�ov�n�

Standardy oce�ov�n�: kdo, jak a pro�?
Standardy a jejich vztah k ekonomick� teorii
Terminologick� kontroverze a dichotomie
Vztah ekonomick� teorie a oce�ovac� metodologie
Teorie ohodnocov�n� podniku
Kategorie hodnoty a typy aktiv
Tr�n� hodnota v r�mci IVS
Podm�nky nutn�: aktiva, prod�vaj�c�, kupuj�c�, ur�it� stupe� sout�e
Existuje objektivn� tr�n� hodnota?
Existuje tr�n� hodnota aktiva dle IVS?
Existuje tr�n� hodnota podniku? V�znam burzovn� organizovan�ch kapit�lov�ch trh� pro odhad tr�n� 
hodnoty podnik�
V�znam americk�ho kapit�lov�ho trhu pro ocen�n� podnik� v �esk� republice
Je tr�n� hodnota shodn� s hodnotou objektivizovanou?
Jak� je vztah mezi tr�n� hodnotou a rozhod�� hodnotou (Schiedswert)?

P��klady
-
Testov�n� kategorie tr�n� hodnoty pro osobn� automobil �koda Octavia
- P�i�azen� kategorie hodnoty pro podnik l�ka�sk� praxe, specializace zubn�
 
l�ka�stv�,
- P�i�azen� kategorie hodnoty pro podnik v �esk� republice

Dvod� pro ocenn podniku existuje v esk republice v sou�asn� dob� cel� ada,
po
��naje ��ednmi odhady pes ocenn vychzejc z obchodnho zkonku a po ocenn ve form ekonomickch analz ure­nch pro podporu podnikatelskho rozhodovn. Vsledkem kadho zad�n� oce­nni bude jin typ hodnoty s jinou interpretac vsledku. Oceovatel odpovdn za provedenexpertizy je vystaven riziku, e pouije vdom i p�i nejlep�� vli nevdom�, nebo vinou neznalosti , kategorii hodnoty, kter nen vhodn, nen zjistiteln i je odhadnuta chybn.
Kniha Tom�e Krabce poslou�� jako spolehliv� pr�vodce teori� a prax� oce�ov�n� podniku.
Bylo by uiten, aby se stala ned�lnou sou��st� knihovny v�ech, kdo maj� co do �in�n� s oce�ov�n�m aktiv pro ��ely: n�kupy a prodeje podnik�, f�ze, akvizice, ��etnictv� a ��etn� konsolidace, oce�ov�n� v r�mci ��etnictv� veden�ho dle IAS/IFRS, oce�ov�n� pro da�ov� ��ely apod. Knihu  ocen� nejen soudn� znalci a odhadci, ale i audito�i, ��etn� a da�ov� poradci, pr�vn� odborn�ci a soudy,pedagogov� a studenti obor� ekonomika, finance a oce�ov�n�.
Problematika oce�ov�n� podniku je jednou z disciplin, v kter� se zhodnot� znalosti cel� �ady disciplin, vyu�ovan�ch na ekonomick�ch fakult�ch. Ukazuje jejich �zk� vazby a p�ednosti komplexn�ho, syst�mov�ho a dynamick�ho p��stupu v ekonomick�ch proces�m.