AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

11.30.2009

AKA MONITOR partnerem Z�pado�esk� univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Z�pado�esk� univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerstv� AKA MONITORu ISSN 1804-042X se Z�U v Plzni.
AKA MONITOR bude zaji��ovat informa�n� servis pro vybran�
pracovn�ky univerzity, (zam��en� na obory ekonomika, management,
informa�n� technologie a informa�n� syst�my,)  

11.29.2009

Fotografick� blesk a kouzlo v�noc

V�noce se kvapem bl�� a s nimi i zimn� fotografick�
�n�. O v�noc�ch vznikaj� ka�doro�n� neopakovateln�
situace, vzpom�nky na kter� si v�t�ina z n�s sna��
uchovat v podob� fotografick�ch z�b�r�.
At ji� fotografujete klasikou nebo digit�ln� technikou,
s ��m se v�dy setk�te, je �e�en� probl�mu se sv�tlem.
Vystihnout v�no�n� atmosf�ru p�i sn�en�m osv�tlen�,
m�eme jen m�lokdy tak, �e nech�me blesk sv�ho apar�tu
"pr�sknout" naplno v re�imu "AUTO". Pr�ce s bleskem
proto pat�� do "kucha�ky" fotografov�n�.
 
"Pokud chcete v�razn� zlep�it �rove� fotografi�
po��zen�ch s bleskem, je nutn� pochopit, jak�
sv�tlo poskytuje blesk a jak ho rozumn� za�lenit
do sc�ny tak, aby jeho pou�it� pokud mo�no nebylo
vid�t. Blesk je toti� velmi siln� sv�tlo, a proto
v�dy dramaticky zm�n� sv�teln� podm�nky na sc�n�.
Prav� mistrovstv� zvl�dnut� blesku je um�n� pou��t
blesk tak, aby jeho pou�it� na sn�mku nebylo
v�bec vid�t!"
T�mito slovy za��n� tutori�l fotografa, publikuj�c�ho
pod jm�nem Pijhan Roman. Najdete ho na port�lu:
http://www.fotografovani.cz.
Obsahuje 8 lekc� s touto osnovou:
1. Z�kladn� charakteristika
2. Technick� parametry a funkce
3. Stanoven� expozice bleskem
4. Pou�it� v exteri�ru a ve tm�
5. Vykr�vac� blesk v exteri�ru
6. Pou�it� v interi�ru
7. P��slu�enstv� a makro blesky
8. D�lkov� ��zen�
Prvn� lekci najdete p��mo na adrese:
http://www.fotografovani.cz/art/fozak_df/rom_4_01_basic.html
P�eji v�m hodn� �sp�chu p�i studiu tutori�lu a zejm�na
p�i exerimentov�n� s technikami, kter� autor popisuje.
Sou�asn� v�m doporu�uji nezapom�nat na to, �e bez tv�r��ho
p��stupu k sc�n�, bez smyslu pro kompozici, bez jasn�
p�edstavy o tom, co chci sv�m sn�mkem vyj�d�it, technika
sama o sob� atmosf�ru v�noc zaznamenat nedok�e.
Pod�vejte se na m�j weblog www.akamonitor.cz/digifoto.htm,
kde najdete odkazy na �adu knih a �l�nk�, v�novan�ch
kreativn� fotografii.

11.25.2009

M��en� podnikov� v�konnosti

Podnikov� v�konnost je t�ma, kter� se dot�k� velk� ��sti
p�edm�t� vyu�ovan�ch na ekonomick�ch fakult�ch.
Bohu�el nepat�� k t�m, kter�m by byla v�nov�na mimo��dn� pozornost. 
P�i�inou je p�edev��m n�ro�nost t�matu a pom�rn� mal� po�et kvalitn�ch
text�, kter� by t�ma komplexn� a p�i tom srozumiteln� pokr�valy.
Pr�v� proto si v�s dovoluji upozornit na knihu GRADY od �esk�ho
autora, kter� se t�matu v�nuje. Kniha vy�la v edici "prosperita firmy"
�emu� odpov�d� pojet� i obsah v�kladu. 
Kniha se v�nuje v�konnosti pln� v souladu s podtitulkem:
"Jak m��it, vyhodnocovat a vyu��vat informace o podnikov� v�konnosti".
D�l�� t�mata jsou:
- koncepce a praxe m��en�
- m��en� jako cesta k informac�m, nikoli dat�m o v�konnosti
  ( vzpome�te si na z�klady knowledge managementu!)
- v�znam m��en� v�konnosti z pohledu mana��ra
- progesivn� trendy v syst�mech m��en� v�konnosti.
Jsem p�esv�d�en, �e obsah knihy pom�e �ten��i dob�e strukturovat
dosavadn� poznatky o podnikov� v�konnosti a �e je dopln� o �adu
poznatk� - p�edev��m z mana�ersk� podnikov� praxe.
V�ce se dozv�te na str�nk�ch GRADY -
www.grada.cz.

11.02.2009

Oce�ov�n� podniku a standardy hodnoty

Pod t�mto n�zvem vy�la v GRAD� pozoruhodn� kniha.
Recenzi knihy najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.