INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

10.31.2009

Knihovna fotografick� literatury AKA MONITORu

Na nedostatek fotografick� literatury si rozhodn� nem�eme
st�ovat. Vydavatelstv� ComputerPress, GRADA a ZonerPress,
n�s zasobuj� d�ly �esk�ch i zahrani�n�ch autor�. Co je na t�to
literatu�e pozoruhodn�, je pohotovost vydavatel�, kte�� dok��
vydat kvalitn� �esk� p�eklad t�m�� sou�asn� s origin�lem.
Abych v�s p�esv�d�il o pravdivosti uveden�ho tvrzen�, uv�d�m
odkaz na webovou str�nku, kde jsem vystavil seznam knih,
kter� jsem na t�ma "fotografie" - p�edev��m digit�ln�, za
posledn� l�ta nashrom�dil a kter�m jsem (na sv�m port�lu)
v�noval pozornost. 
Seznam najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/fotografie-knihy-akamonitor.htm
Na velkou ��st knih z publikovan�ho seznamu,
najdete na str�nk�ch m�ho port�lu recenzi nebo podrobnou
upout�vku. Nejsnadn�ji s vyu�it�m vyhled�va�e
str�nek, uveden�ho v lev�m rohu m� home-page na adrese:
www.akamonitor.cz, nebo na jedn� ze t�� adres:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm
http://www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Pokud mi n�kter� titul unikl, budu vd��n� za upozorn�n�
zaslan� na adresu doc.aka@akamonitor.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
  

10.29.2009

OCR p�evod nafocen�ho textu do editovateln�ho souboru

Nov� verze programu ABBYY FineReader 10
umo��uje na�ten� fotografie textov� str�nky
p��mo z fotoapar�tu. Automaticky prov�d�
�pravu fotografie s ohledem na n�slednou
anal�zu obsahu. V uk�zce ve slideshow
na n�e uveden� adrese je pou�ita fotografie
z digit�lu, umysln� focen� za �patn�ho
osv�tlen� a fotoapr�t nebyl nastaven kolmo
z origin�lu, n�br� pod �hlem. Program �hel
vyrovnal a srovnal ��dky. P�ekvapiv� dob�e
rozeznal text i z m�lo kontrastn� fotky.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10PIC/
Pokud v�s zaj�m� v�ce o programu FineReader
ve verzi 1O, pod�vejte se na adresu:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/FR10P/
Odkazy na dal�� uk�zky najdete brzo na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.

10.26.2009

ITSystems 10/09

www.systemonline.cz
Podnikov� transakce v ��e cloud computingu
Co je t�eba �e�it v souvislosti s datov�mi schr�nkami
Kritick� m�sta ERP projekt�
M�te d�vod p�ej�t na ITIL v3?
P�ipravovan� novinky v Microsoft Office 2010
(Bonus aka) P�ehled nadstavbov�ch �e�en� pro datov� schr�nky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
 

10.22.2009

5 zp�sob� jak efektivn� vyu��t USB disk

10.21.2009

On-line p�eklada�e

jsem vystavil p�ehled on-line p�eklada�� �-A jazyka. 
Postupn� budu p�ehled dopl�ovat.

E + K EKONOMIE A MANAGEMENT 3/09

www.ekonomie-management.cz
Budouc� sc�n��e �esk�ho projektov�ho ��zen�
Dopad regulace bank v USA a zem�ch EU-15
Testov�n; pou�itelnosti jazykov�ch vzd�l�vac�ch port�l�
Anal�za podpor marketingov� �innosti vyu��van�ch v �R
Vliv organiza�n�'kultury na efektivitu
(Bonus aka) Rozhodovac� procesy v managementu berownfields

10.20.2009

Jak na po��ta� 10/09


http://casopis.jnp.cz

Pov�d�n� p�es internet - 12 nejlep��ch "kec�lk�"
Digit�ln� fotoapar�ty - jak v�ci pracuj�
Videohovory se Skypem
R�dio �it� na m�ru
Tiskn�te vlastn� plak�ty - Posterazor
(Bonus aka) Format Factory - p��ru�ka
P��t� ��slo vyjde: 13.11.09
T�ma ��sla 11/09: co vybrat na v�noce
www.akamonitor.cz/plneverze.htm


10.19.2009

HyperSnap - cenn� n�stroj pedagoga-v�zkumn�ka - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/hsnap
jsem pro v�s vystavil slideshow, kter� ukazuje prost�ed�
a funkce velmi zaj�mav�ho programu, kter� v sob� kombinuje
dv� funkce:
- vy�ez�v�n� sn�mk� z obrazovky po��ta�e s celou �adou
    variant v��ez� a
- editor po��zen�ch v��ez�-sn�mk�.
Do slideshow jsem sice za�adil i p�ehled funkc� v angli�tin�,
ale podstatn� ��st prost�ed� MENU je v �e�tin� - jak
se o tom v uk�zk�ch p�esv�d��te.
Program vyu�ijete p�i tvorb� HELP text�, on-line tutori�l�,
manu�l�, cvi�n�ch p��ru�ek, prezentac�, marketingov�ch
materi�l�, webov�ch str�nek, p��loh e-mail�, atd.
Program si st�hnete v trial verzi z adresy:
http://www.hyperionics.com/
a p�ehled nej�ast�j��ch ot�zek a odpov�d� najdete na adrese:
http://www.hyperionics.com/hsdx/hs4faq.asp
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 

10.16.2009

Cloud computing - pozor na nev�hody nov�ho trendu - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Tato zpr�va se t�k� jedn� z perspektivn�ch strategick�ch technologi�
v oblasti ICT - "Cloud computingu", kter� se um�stil na druh�m m�st�
v �eb���ku Top 10 strategick�ch technologi� pro rok 2009 (Gartner).

Cloud computing je nov� paradigma, ve kter�m t�et� strany, i poskytovatel�
cloud slu�eb
(cloud service prov�ders, CSP; d�le jen poskytovatel�), nab�zej�
r�zn� hardwarov�
a softwarov� slu�by. Proto b�v�  CC definov�n jako poskytov�n�
�k�lovateln�ch
schopnost� v�po�etn� techniky, kter� jsou k dispozici na
d�lku a p�es internet, a mohou
b�t poskytov�ny v r�mci firmy (private cloud)
nebo t�et� m stranou (public cloud).
Cloud slu�by (d�le jen slu�by) mohou zahrnovat aplikace, nap��klad ��zen�
vztah� se
z�kazn�ky , nebo infrastrukturu (uchov�n� dat, v�po�etn� v�kon
procesoru �� poskytov�n� v�vojov�ch platforem).
Slu�by mohou b�t zaji��ov�ny flexibiln�
tak, aby dopl�ovaly z�kladn� firemn�
infrastrukturu po del�� �i kr�tk� obdob� a bylo
mo�n� reagovat na nestandardn�
kapacitn� po�adavky.
Kl��ov� p��klady spojen� s  aplikace t�kaj�c� se cloud k computingu jsou: 
- aplika�n� hosting pro ni��� a� st�edn� komplexn� aplikace,

- z�lohov�n� a ukl�d�n� dat, 
- obnova po hav�rii,
- vysoce v�konn� po��ta�ov� syst�my, kter� zpo�d�n� s�t� v�znamn� nezas�hne,
- prototyping a testov�n�. 
Cloud computingu se p�ehledn� v�nuje Tom� Kud�lka ve sv�m
�l�nku, opublikovan�m v �asopise CONNECT! 11/09:
Cituji z �l�nku:
Dopad na organizaci - Co mus�te zv�it p�ed p�ijet�m cloud computingu
Mezi hlavn� v�hody pat��
- Lep�� cashflow a v�t�� finan�n� transparentnost
- Spolupr�ce a sd�len� schopnost�
- Rychl� poskytov�n� a pru�n� �k�lov�n� slu�eb
- Ni��� re�ijn� n�klady na ��zen�
- IT funkce m�e sladovat kompetence
- P��nosy pro �ivotn� prost�ed�
Existuj� v�ak i nev�hody
- Nedostatek transparentnosti a souladu s pravidly a z�kony 
- Vlastnictv� dat a du�evniho majetku
- Ochrana osobn�ch �daj� a jej� d�sledky 
- Vy�et�ov�n� nevhodn� nebo nez�konn� k �innosti m�e b�t
neekonomick�
- Omezn� rychlost a dostupnost
- Rizika t�kaj�c� kontinuity podnik�n� va�eho poskytovatele 
a obnoven� �innosti po hav�rii
- �irokop�smov� p�ipojen� a dal�� serv isn� n�klady
- Omezme z�ruka na �rove� slu�eb
- Modely pro komplexn� licencov�n� a ��tov�n� 
- Omezen� schopnost p�izp�sobit a modernizovat
- Lock-in na stran� prodejce a z�vislosti
�asto existuje omezen� interoperabilita mezi cloud poskytovateli
v oblast� softwarov�ch slu�eb. P�enosnost obecn� tak� nen�
bezprobl�mov�. P�esto m�ete �elit ztr�t� dat v  p��p�d� jejich
likvidace nebo chyby t�et� strany p�de jejich likvidace nebo chyby
t�et� strany.
Zdroj: �asopis CONNECT 11/09
Tom� Kud�lka, KPMG �R
Zdrav� v�s Arno�t Katolick�
---------------------------------------
 

10.11.2009

Chaotika - ��zen� a marketing firmy v ��e turbulenc�

Philip Kotler, John A.Caslione

Cpresswww.cpress.cz

Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm

Recenzi knihy CHAOTIKA jsem pojal obs�hleji a to ze dvou d�vod�. Hlavn�m d�vodem je v�znam t�matu. Jak z textu vyplyne, je mo�n� obsah knihy pova�ovat za podn�t k zamy�len� nad pojet�m v�uky cel� �ady spole�enskov�dn�ch a ekonomick�ch p�edm�t�. Druh�m d�vodem je moje snaha p�ibl�it obsah a autory zvolen� p��stup k t�matu, co nejv�rohodn�ji.  Ze stejn�ch d�vod� jsem pro recenzi zvolil kobinaci sv�ho vlastn�ho hodnocen� s volnou citac� vybran�ch ��st� knihy.


Abstrakt recenze

Sv�t vstoupil do nov� ekonomick� �ry. Prov�zanost ekonomik globalizac� a rychlost toku informac� zp�sobuje, �e ud�losti ze vzd�len�ch zem� a trh� v z�p�t� �et�zov� dopadaj� i na zd�nliv� izolovan� odv�tv�. Rostouc� turbulence p�em��uj� sv�t rychleji a dramati�t�j��m zp�sobem ne� kdykoli v p�edchoz�ch pades�ti letech. Z�jmy, rozpo�ty i hodnoty z�kazn�k� se dnes vyv�jej�. Distribu�n� kan�ly nab�raj� nov� podoby a z�rove� se objevuj� kan�ly nov�. P�ich�zej� nov� konkurenti. Parlamenty neust�le schvaluj� novou a novou legislativu, Turbulence je v�udyp��tomn�.

 

Auto�i knihy si p�edsevzali, �e by jejich CHAOTIKA m�la pomoci vedouc�m p�edstavitel�m firem z�skat lep�� p�edstavu o nov�ch v�zv�ch, kter� na n� a jejich firmy ��haj� s n�stupem nov� normality - zv�en� turbulence a chaosu.  N�stup nov� �ry je obdob�m �asn�ch p��le�itost�, ale tak� podstatn�ho rizika. V tom je obsa�ena i hlavn� my�lenka knihy. Obsah knihy je zam��en na zd�vodn�n� a rozveden� t�to my�lenky a na zp�soby napln�n� t�to my�lenky konkr�tn�mi opat�en�mi.

Chaotiku charakterizuj� auto�i jako disciplinovan� p��stup k vyhled�v�n� zdroj� turbu­lence, p�edv�d�n� s n� spojen�ch ohro�en� a p��le�itost� a p��prav� rozhodn�ch a adekv�tn�ch reakc� zaji��uj�c�ch �sp�n� p�e�it� firmy a jej� dal�� prosperitu. C�lem je dos�hnout udr�iteln�ho podnik�n� .

Auto�i n�m ve sv� knize p�edkl�daj� n�vody a p��klady, jak:
- zav�st syst�m v�asn�ho varov�n� odhaluj�c� prvn� n�znaky p�evratn�ch zm�n, v�etn� inovac� a �ok�, na n� mus� firma reagovat,

- vytv��et nejpesimisi�t�j��, nejoptimisti�t�j�� a nejpravd�podobn�j�� sc�n��e, v�etn� p��slu�n�ch strategi� pro efektivn� zvl�dnut� ka�d� z mo�n�ch situac�,

- strategicky sni�ovat n�klady a zvy�ovat efektivitu v jednotliv�ch odd�len�ch: finan�n�m, informa�n�ch technologi�, v�robn�m, n�kupu a lidsk�ch zdroj�. (Auto�i uv�d�j� celou �adu kon kr�tn�ch opat�en� a ot�zek k zodpov�zen� )

- ochr�nit sv�j tr�n� pod�l v kl��ov�ch z�kaznick�ch segmentech bez pot�eby ohromn�ch rozpo�t� na v�zkum trhu a marketing,

- zkr�tit strategick� pl�nov�n� do krat��ch, t��m�s��n�ch cykl� umo��uj�c�ch adekv�tn� reagovat na aktu�ln� stav firmy a okoln�ho prost�ed�,

- p�edch�zet potenci�ln� katastrof�ln�m d�sledk�m opu�t�n� z�sadn�ch princip�.

Obsah – n�zvy kapitol
SV�T VSTOUPIL DO NOV� EKONOMICK� �RY
NESPR�VN� REAKCE MANAGEMENTU NA TURBULENCI

JSOU DNES RISKANTN�
MODEL ��ZEN� CHAOSU
VYTV��EN� ODOLN�CH SYST�M� MANAGEMENTU

VYTV��EN� ODOLN�CH SYST�M� MARKETINGU
JAK PROSPEROVAT V ��E TURBULENC�

Obsah jednotliv�ch kapitol
V prvn�
kapitole auto�i identifikovali celou �adu faktor� zp�sobuj�c�ch turbulenci a vy�aduj�c�ch od vedouc�ch p�edstavitel� firem p�ijet� nov�ch strategick�ch p��­stup�, pokud cht�j� sn�it svou zranitelnost a rychle a systematicky zv�it dostupn� p��le�itosti.
V druh� kapitole popsali b�n� un�hlen� reakce mana�er� firem na n�stup recese a turbulence a nazna�ili, jak tyto reakce �asto po�kozuj� dlouhodob�j�� �ivotaschopnost firmy.

t�et� kapitole auto�i uk�zali, kolik moudr�ch a zku�en�ch mana�er� je neust�le za­sko�eno ud�lostmi odehr�vaj�c�mi se v jejich okol�, a to i p�esto, �e mnoho z nich mus� b�t �kolen�mu pozorovateli patrn�ch d�vno dop�edu. Prost�ednictv�m n�vo­du na zaveden� ��inn�ho syst�mu v�asn�ho varov�n� vyhled�vaj�c�ho turbulence v prost�ed� a p�edstaven� postupu tvorby budouc�ch sc�n��� a strategi� nab�dli auto�i zp�sob vybudov�n� org�nu spole�nosti, kter� by dok�zal �elit turbulenci, v�etn� zv�en� turbulence, s pot�ebnou rozhodnost� a rychlost�.
Ve �tvrt� kapitole popsali pot�ebn� nov� p��stupy - flexibiln�, robustn� a odol­n�. Zab�vaj� se t�m, kter� aktivity m�e ur�it� funk�n� odd�len� firmy s c�lem zlep�it sv�j kr�tko- a dlouhodob� v�kon, sn�it nebo odlo�it, outsourcovat nebo zv�it a urychlit.
P�t� kapitola nazna�ila, jak mohou firmy v turbulentn� dob�, kdy na n� do­l�h� v�eobecn� tlak na sni�ov�n� v�daj�, „naost�it“ sv� marketingov� a prodejn� n�­stroje. Auto�i argumentuj�, �e v dob� turbulence nebo dokonce zv�en� turbulence firma pot�ebuje sv�j marketingov� apar�t sp�e posilovat, nikoli osla­bovat, pokud m� polo�it stabiln� z�klady pro svou siln�j�� a del�� budoucnost.
V �est� kapitole auto�i uk�zali, jak mus� firmy naj�t rovnov�hu mezi kr�tko- a dlouhodob�mi hledisky ovliv�uj�c�mi p��pravu jejich strategi�. Jak mus� udr�ovat a rozv�jet hlavn� faktory ovliv�uj�c� jejich pov�st. Jak mohou vytvo�it spole�nost, ke kter� budou lid� loaj�ln� a kterou by hluboce postr�dali, kdyby za­nikla. A jak je v�chova zast�nc� spole�nosti bezrizikovou cestou k podn�cen� po­zitivn� publicity, kter� p�il�k� a z�sk� nov� z�kazn�ky.


Knihu Chaotika vn�maj� auto�i jako ucelen� n�vod pro vedouc� p�edstavitele fi­rem nap��� celou �adou odv�tv�, kter� mohou vyu��t k p��prav� sv�ch firem na situace, kdy budou st�t tv��� v tv�� chaotick�m situac�m le��c�m p�ed nimi, a d�ky kter�mu usp�j� v ��e turbulenc�.


Dnes i v budoucnu mo�n� nebude ani tak d�le�it�, co firma vyr�b� nebo vlast­n�, jako sp� zda je schopn� odhalit turbulence, p�edv�dat chaos a ��dit riziko.

V podob� syst�mu ��zen� chaosu nep�edstavuj� auto�i ur�itou strategii, kter� bv m�la vyhovovat ka�d� spole�nosti, n�br� univerz�ln� p�izp�sobiteln� r�mec strategick�ch p��stup�. Vyu�it� tohoto r�mce je p�izp�sobiv�, nebo� prom�nn� ovliv�uj�c� podnik�n� konkr�tn� firmy jsou v�dy specifick� a jedine�n�.  Nejefektivn�j��m zp�sobem, jak se s novou realitou vypo��dat, je vyu��t pragmatick� a vysoce disciplinovan� p��stup – p��stup zahrnuj�c� dob�e definovan� syst�my navr�en� okolo robustn�ho, odoln�ho a flexibiln�ho mana�ersk�ho r�mce, na kter�m by m�ly b�t zalo�eny kl��ov� podnikov� operace. Touto cestou mana�e�i eliminuj� pravd�podobnost, �e budou v obdob� krize zasko�eni.


Ka�d� kapitola knihy poskytla �ten��i krok po kroku popis procesu, jeho� �kolem je zajistit, aby firmy jako takov� a jejich jednotliv� odd�len� byly p�ipraveny jednat tv��� v tv�� neo�ek�van� turbulenci rychle a rozhodn�. V knize auto�i nab�zej� postup jak implementovat syst�m ��zen� chaosu v osmi kroc�ch.

V knize Chaotika p�edstavuj� auto�i mnoho detailn�ch poznatk� sm��uj�c�ch nejen k pouh�mu p�e�it� firmy v glob�ln� ekonomick� krizi, ale zejm�na k nastartov�n� prosperity pro mnoh� dal�� konjunktury a poklesy, kter� ji �ekaj�.
J�drem knihy a autory zvolen�ho p��stupu, je p�edstaven� syst�mu ��zen� chaosu, usiluj�c�ho o minimalizaci zranitelnosti firmy a maxim�ln� vyu�it� nask�taj�c�ch se p��le�itost� – a t�m i z�sk�n� n�skoku p�ed konkurenty, kte�� se uchyluj� k zastaral� taktice v�eobecn� paniky a plo�n�ch �krt�.
Navrhovan� syst�m pom�e zcela p�ehodnotit mana�ersk� a marketingov� p��stupy v dob� recese a turbulenc� trh�.

Kniha CHAOTIKA p�ich�z� v p�ekladu na �esk� kni�n� trh v dob�, kdy si v�t�ina z n�s klade ot�zky velmi podobn� t�m, kter� formuluj� auto�i t�to cenn� knihy. Mysl�m, �e nebudu daleko od pravdy, kdy� �eknu, �e tato pr�ce m�e velmi v�razn� ovlivnit nejen dal�� v�zkum reakce podnik� na sou�asnou situaci, ale i p��stupy k v�uce p�edev��m ekonomick�ch p�edm�t� na �kol�ch.

Na z�v�r bych r�d uvedl cit�t, kter� byl pou�it autory v �vodu jedn� z kapitol knihy:
„Nevad�, �e neznaj� �e�en�. Hor�� je, �e nevid� samotn� probl�m.“ Auto�i n�m pomohli odhalit probl�m a nev�c n�m napov�daj� �e�en� hlavn�ch probl�m�. Co si v�c m�eme p��t?

   
Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm
--------------------------------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�10.10.2009

Duplicate mail remover - Odstra�ov�n� ne��douc�ch kopi� e-mail� - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Pr�ce s e-maily pat�� ke ka�doden�m operac�m. Dobr� p�ehled o
minul�ch i sou�asn�ch
zpr�v�ch je proto velmi d�le�it�.
Nep��jemnou komplikac� m�e b�t v�skyt n�kolika kopi�
v t�e,
nebo i v r�zn�ch slo�k�ch adres��ov�ho stromu. Existuje ��inn�
a rychl�
pomocn�k, kter� n�m pom�e tento probl�m �e�it.
Jde o program "Duplicate mail remover" od firmy Mapilab.com.
Program dok�e:
- vymazat duplik�ty
- ozna�it duplik�ty symbolem
- zkop�rovat  duplik�ty do ur�en� slo�ky
- p�esunout duplik�ty do ur�en� slo�ky
- rozeznat duplik�ty ve stejn� slo�ce nebo v r�zn�ch slo�k�ch
- pracovat s duplik�ty na MS Exchange serveru
Program rozezn� i polo�ky, kter� se li�� navz�jem nepatrn�.
Uk�zku prost�ed� a funkce najdete ve slideshow na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/remover/
---
Duplicale Email Remover helps you clean up duplicate email
messages and posts Microsoft® Outlook®. It is a very fast,
powerful and safe tool which processes completely
identical
items only.
The program enables you to:
- Delete duplicates
- Mark duplicates w�th the flag
- Copy duplicates to the specified folder
- Move duplicates to any folder
- Recognise duplicates in the same folder or in different ones
- Process duplicates in Public folders on the Microsoft®
Excharvge Server
Do your duplicate email messages h�ve minor differences?
Duplicate Email Remover will
help you to process these
items too! You can selec� the fields on basis of which the
program will compare items and then will delect duplicates.
---
V�ce se dozv�te na adrese_
www.mapilab.com/outlook/duplicare_remover/
P�kn� den p�eje Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

10.08.2009

Excel 2007 v p��kladech - 150 p��klad� ke sta�en�MS Excel pat�� nesporn� (nejen) u ekonom�, ��etn�ch  a mana��r�, k nejvyu��van�j��m program�m.
Sou�asn� je jedn�m z program�, jejich� funk�n� potenci�l je pom�rn� m�lo vyu��v�n. D�vody jsou dvoj�. N�kter� funkce jsou m�lo vyu��v�ny proto, �e u�ivatel� Excelu tyto funkce prost� neznaj�. Jin� jsou m�lo vyu��v�ny proto, �e u�ivatel� je sice znaj�, ale nemaj� dost dobrou p�edstavu o mo�nostech jejich efektivn�ho vyu�it�. V t�m autor�m, kte�� se sna�� tuto situaci zm�nit, nesporn� pat�� Josef Pecinovsk�.

Excel 2007 v p��kladech - Podtitul: �e�en� �lohy � 2. aktualizovan� vyd�n�Vydala GRADA - Edice:  Pr�vodce - Autor:  Josef Pecinovsk�
Druh� aktualizovan� vyd�n� �sp�n�ho bestselleru tohoto �esk�ho odborn�ka na kancel��sk� programy vy�lo v tomto roce v GRAD� v edici Pr�vodce. Autor m� velk� praktick� zku�enosti s vyu�ov�n�m Excelu, a to jak na st�edn� �kole, tak v kurzech pro u�ivatele po��ta�� z praxe. P�i t�to �innosti pou�il des�tky p��klad�, kter� tvo�� z�klad t�to knihy. Kniha  obsahuje na 150 �e�en�ch p��klad�, kter� zahrnuj� nej�ast�j�� probl�my ze v�ech oblast�, v nich� lze Excel vyu��t, p�edev��m tedy ve �kolstv�, v kancel���ch a v dom�cnosti. P��klady jsou �azeny tak, aby se p�i pr�ci s Excelem p�ech�zelo od jednodu��� problematiky ke slo�it�j��. N�kter� p��klady v�ak rozsah v�e uveden� publikace p�ekra�uj�, co� plat� zejm�na o kapitol�ch, kter� se t�kaj� datab�z�, kontingen�n�ch tabulek, sc�n��� a sestaven� jednoduch�ch maker.

Z�ejm� to nebude prvn� kniha o Excelu, s kterou se setk�v�te a budete si proto cht�t ov��it do jak� m�ry by studium t�to knihy mohlo b�t pro v�s p��nosem.
GRADA v�m pro toto rozhodov�n� nab�z� nezvykl� komfort. P�edev��m chci upozornit na skute�nost, �e v�echny p��klady pou�it� v knize jsou k voln�mu sta�en� na str�k�ch GRADY v�novan�ch t�to knize. 

V�ce informac� o knize a o autorovi najdete na adrese: ZDE-ZDE
Vyu�it�m odkazu �Google preview� si m�ete prolistovat 20 % knihy: ZDE-ZDE
�pln� sada p��klad� z knihy ke sta�en� na adrese: ZDE-ZDE
10.07.2009

10 ways to effectively estimate and control project costs

Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical.
 
This information is based on a previously published article and is also available as a PDF download.
Building a better bottom line is just as important for an IT department as it is for the whole organization at the enterprise level. Implementing sound financial management within an IT framework is broader than simply being more efficient. Many factors are involved: an understanding of the main drivers of IT costs, aligning IT spending plans with overall business strategy, using financial resources efficiently, viewing IT expenditures as investments and having procedures to track their performance, and implementing sound processes for making IT investment decisions.
Estimating what a project will cost is only half the battle; controlling those costs during the project and after delivery is equally critical. In this article, we examine some methods to predict and manage costs, part of a sound basis for overall IT financial management.
1: Control baseline costs
2: Acknowledge hidden IT spending impacts
3: Understand long-term application costs
4: Understand IT cost estimation truths
5: Leverage current system investments
6: Implement short-term cost cutting measures
7: Implement long-term cost cutting measures
8: Implement pricing and chargeback mechanisms
9: Use governance to drive IT investment decisions
10: Quantify the value/benefit proposition for IT investments
V�ce se dozv�te na adrese:
http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1059&tag=nl.e053
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

10.06.2009

PICTURENAUT

V �asopisu PIXEL jsem na�em odkaz na HDR editor/gener�tor
s n�zvem PICTURENAUT. Produkt je voln� ke sta�en� s t�m, �e
auto�i uv�taj� "donation". B�hem n�kolika dn� vystav�m kr�tkou
slideshow sestavenou ze screenshot� a stru�n� koment�.
Odkaz na slideshow bude uveden v tomto blogu.
Adresa programu: www.picturenaut.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

10.05.2009

PIXEL 154 - 10/09

www.pixel.cz
Poloprofesion�ln� kamera pro n�ro�n� od Panasonicu?
P�za - z�klad animace. "Cartoon" - 1. d�l
Internetov� televize Keep Muving - muvi.cz
SW roz���en� DAW syst�m� Pro Tools LE
Virtu�ln� syntez�tor od legend�rn� zna�ky - Waldorf Largo
(Bonus aka) Z�kladn� video kompozi�n� postupy - 2 projekty
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

10.04.2009

Nahl�dnut� do prost�ed� RAW modulu ZPS12

---
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Syst�mov� integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

10.01.2009

Restructure Your IT Department

Like a Detroit automaker, IT departments are heading for industrial ruin. Organizing for scale instead of results has stifled innovation and made success an option rather than an expectation. By using proven practices through restructure, your IT department can be a resilient, responsive, professional business capability that creates business impact. This webcast will show what you can do to avert an industrial catastrophe, what the future holds, and the ROI of restructuring.
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.cio.com/webcast/499419/Restructure_Your_IT_Department?source=ciocib_093009&email=AKAMONITOR@ATLAS.CZ