AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

10.31.2009

Knihovna fotografick� literatury AKA MONITORu

Na nedostatek fotografick� literatury si rozhodn� nem�eme
st�ovat. Vydavatelstv� ComputerPress, GRADA a ZonerPress,
n�s zasobuj� d�ly �esk�ch i zahrani�n�ch autor�. Co je na t�to
literatu�e pozoruhodn�, je pohotovost vydavatel�, kte�� dok��
vydat kvalitn� �esk� p�eklad t�m�� sou�asn� s origin�lem.
Abych v�s p�esv�d�il o pravdivosti uveden�ho tvrzen�, uv�d�m
odkaz na webovou str�nku, kde jsem vystavil seznam knih,
kter� jsem na t�ma "fotografie" - p�edev��m digit�ln�, za
posledn� l�ta nashrom�dil a kter�m jsem (na sv�m port�lu)
v�noval pozornost. 
Seznam najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/fotografie-knihy-akamonitor.htm
Na velkou ��st knih z publikovan�ho seznamu,
najdete na str�nk�ch m�ho port�lu recenzi nebo podrobnou
upout�vku. Nejsnadn�ji s vyu�it�m vyhled�va�e
str�nek, uveden�ho v lev�m rohu m� home-page na adrese:
www.akamonitor.cz, nebo na jedn� ze t�� adres:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm
http://www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Pokud mi n�kter� titul unikl, budu vd��n� za upozorn�n�
zaslan� na adresu doc.aka@akamonitor.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
  

10.21.2009

On-line p�eklada�e

jsem vystavil p�ehled on-line p�eklada�� �-A jazyka. 
Postupn� budu p�ehled dopl�ovat.

10.11.2009

Chaotika - ��zen� a marketing firmy v ��e turbulenc�

Philip Kotler, John A.Caslione

Cpresswww.cpress.cz

Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm

Recenzi knihy CHAOTIKA jsem pojal obs�hleji a to ze dvou d�vod�. Hlavn�m d�vodem je v�znam t�matu. Jak z textu vyplyne, je mo�n� obsah knihy pova�ovat za podn�t k zamy�len� nad pojet�m v�uky cel� �ady spole�enskov�dn�ch a ekonomick�ch p�edm�t�. Druh�m d�vodem je moje snaha p�ibl�it obsah a autory zvolen� p��stup k t�matu, co nejv�rohodn�ji.  Ze stejn�ch d�vod� jsem pro recenzi zvolil kobinaci sv�ho vlastn�ho hodnocen� s volnou citac� vybran�ch ��st� knihy.


Abstrakt recenze

Sv�t vstoupil do nov� ekonomick� �ry. Prov�zanost ekonomik globalizac� a rychlost toku informac� zp�sobuje, �e ud�losti ze vzd�len�ch zem� a trh� v z�p�t� �et�zov� dopadaj� i na zd�nliv� izolovan� odv�tv�. Rostouc� turbulence p�em��uj� sv�t rychleji a dramati�t�j��m zp�sobem ne� kdykoli v p�edchoz�ch pades�ti letech. Z�jmy, rozpo�ty i hodnoty z�kazn�k� se dnes vyv�jej�. Distribu�n� kan�ly nab�raj� nov� podoby a z�rove� se objevuj� kan�ly nov�. P�ich�zej� nov� konkurenti. Parlamenty neust�le schvaluj� novou a novou legislativu, Turbulence je v�udyp��tomn�.

 

Auto�i knihy si p�edsevzali, �e by jejich CHAOTIKA m�la pomoci vedouc�m p�edstavitel�m firem z�skat lep�� p�edstavu o nov�ch v�zv�ch, kter� na n� a jejich firmy ��haj� s n�stupem nov� normality - zv�en� turbulence a chaosu.  N�stup nov� �ry je obdob�m �asn�ch p��le�itost�, ale tak� podstatn�ho rizika. V tom je obsa�ena i hlavn� my�lenka knihy. Obsah knihy je zam��en na zd�vodn�n� a rozveden� t�to my�lenky a na zp�soby napln�n� t�to my�lenky konkr�tn�mi opat�en�mi.

Chaotiku charakterizuj� auto�i jako disciplinovan� p��stup k vyhled�v�n� zdroj� turbu­lence, p�edv�d�n� s n� spojen�ch ohro�en� a p��le�itost� a p��prav� rozhodn�ch a adekv�tn�ch reakc� zaji��uj�c�ch �sp�n� p�e�it� firmy a jej� dal�� prosperitu. C�lem je dos�hnout udr�iteln�ho podnik�n� .

Auto�i n�m ve sv� knize p�edkl�daj� n�vody a p��klady, jak:
- zav�st syst�m v�asn�ho varov�n� odhaluj�c� prvn� n�znaky p�evratn�ch zm�n, v�etn� inovac� a �ok�, na n� mus� firma reagovat,

- vytv��et nejpesimisi�t�j��, nejoptimisti�t�j�� a nejpravd�podobn�j�� sc�n��e, v�etn� p��slu�n�ch strategi� pro efektivn� zvl�dnut� ka�d� z mo�n�ch situac�,

- strategicky sni�ovat n�klady a zvy�ovat efektivitu v jednotliv�ch odd�len�ch: finan�n�m, informa�n�ch technologi�, v�robn�m, n�kupu a lidsk�ch zdroj�. (Auto�i uv�d�j� celou �adu kon kr�tn�ch opat�en� a ot�zek k zodpov�zen� )

- ochr�nit sv�j tr�n� pod�l v kl��ov�ch z�kaznick�ch segmentech bez pot�eby ohromn�ch rozpo�t� na v�zkum trhu a marketing,

- zkr�tit strategick� pl�nov�n� do krat��ch, t��m�s��n�ch cykl� umo��uj�c�ch adekv�tn� reagovat na aktu�ln� stav firmy a okoln�ho prost�ed�,

- p�edch�zet potenci�ln� katastrof�ln�m d�sledk�m opu�t�n� z�sadn�ch princip�.

Obsah – n�zvy kapitol
SV�T VSTOUPIL DO NOV� EKONOMICK� �RY
NESPR�VN� REAKCE MANAGEMENTU NA TURBULENCI

JSOU DNES RISKANTN�
MODEL ��ZEN� CHAOSU
VYTV��EN� ODOLN�CH SYST�M� MANAGEMENTU

VYTV��EN� ODOLN�CH SYST�M� MARKETINGU
JAK PROSPEROVAT V ��E TURBULENC�

Obsah jednotliv�ch kapitol
V prvn�
kapitole auto�i identifikovali celou �adu faktor� zp�sobuj�c�ch turbulenci a vy�aduj�c�ch od vedouc�ch p�edstavitel� firem p�ijet� nov�ch strategick�ch p��­stup�, pokud cht�j� sn�it svou zranitelnost a rychle a systematicky zv�it dostupn� p��le�itosti.
V druh� kapitole popsali b�n� un�hlen� reakce mana�er� firem na n�stup recese a turbulence a nazna�ili, jak tyto reakce �asto po�kozuj� dlouhodob�j�� �ivotaschopnost firmy.

t�et� kapitole auto�i uk�zali, kolik moudr�ch a zku�en�ch mana�er� je neust�le za­sko�eno ud�lostmi odehr�vaj�c�mi se v jejich okol�, a to i p�esto, �e mnoho z nich mus� b�t �kolen�mu pozorovateli patrn�ch d�vno dop�edu. Prost�ednictv�m n�vo­du na zaveden� ��inn�ho syst�mu v�asn�ho varov�n� vyhled�vaj�c�ho turbulence v prost�ed� a p�edstaven� postupu tvorby budouc�ch sc�n��� a strategi� nab�dli auto�i zp�sob vybudov�n� org�nu spole�nosti, kter� by dok�zal �elit turbulenci, v�etn� zv�en� turbulence, s pot�ebnou rozhodnost� a rychlost�.
Ve �tvrt� kapitole popsali pot�ebn� nov� p��stupy - flexibiln�, robustn� a odol­n�. Zab�vaj� se t�m, kter� aktivity m�e ur�it� funk�n� odd�len� firmy s c�lem zlep�it sv�j kr�tko- a dlouhodob� v�kon, sn�it nebo odlo�it, outsourcovat nebo zv�it a urychlit.
P�t� kapitola nazna�ila, jak mohou firmy v turbulentn� dob�, kdy na n� do­l�h� v�eobecn� tlak na sni�ov�n� v�daj�, „naost�it“ sv� marketingov� a prodejn� n�­stroje. Auto�i argumentuj�, �e v dob� turbulence nebo dokonce zv�en� turbulence firma pot�ebuje sv�j marketingov� apar�t sp�e posilovat, nikoli osla­bovat, pokud m� polo�it stabiln� z�klady pro svou siln�j�� a del�� budoucnost.
V �est� kapitole auto�i uk�zali, jak mus� firmy naj�t rovnov�hu mezi kr�tko- a dlouhodob�mi hledisky ovliv�uj�c�mi p��pravu jejich strategi�. Jak mus� udr�ovat a rozv�jet hlavn� faktory ovliv�uj�c� jejich pov�st. Jak mohou vytvo�it spole�nost, ke kter� budou lid� loaj�ln� a kterou by hluboce postr�dali, kdyby za­nikla. A jak je v�chova zast�nc� spole�nosti bezrizikovou cestou k podn�cen� po­zitivn� publicity, kter� p�il�k� a z�sk� nov� z�kazn�ky.


Knihu Chaotika vn�maj� auto�i jako ucelen� n�vod pro vedouc� p�edstavitele fi­rem nap��� celou �adou odv�tv�, kter� mohou vyu��t k p��prav� sv�ch firem na situace, kdy budou st�t tv��� v tv�� chaotick�m situac�m le��c�m p�ed nimi, a d�ky kter�mu usp�j� v ��e turbulenc�.


Dnes i v budoucnu mo�n� nebude ani tak d�le�it�, co firma vyr�b� nebo vlast­n�, jako sp� zda je schopn� odhalit turbulence, p�edv�dat chaos a ��dit riziko.

V podob� syst�mu ��zen� chaosu nep�edstavuj� auto�i ur�itou strategii, kter� bv m�la vyhovovat ka�d� spole�nosti, n�br� univerz�ln� p�izp�sobiteln� r�mec strategick�ch p��stup�. Vyu�it� tohoto r�mce je p�izp�sobiv�, nebo� prom�nn� ovliv�uj�c� podnik�n� konkr�tn� firmy jsou v�dy specifick� a jedine�n�.  Nejefektivn�j��m zp�sobem, jak se s novou realitou vypo��dat, je vyu��t pragmatick� a vysoce disciplinovan� p��stup – p��stup zahrnuj�c� dob�e definovan� syst�my navr�en� okolo robustn�ho, odoln�ho a flexibiln�ho mana�ersk�ho r�mce, na kter�m by m�ly b�t zalo�eny kl��ov� podnikov� operace. Touto cestou mana�e�i eliminuj� pravd�podobnost, �e budou v obdob� krize zasko�eni.


Ka�d� kapitola knihy poskytla �ten��i krok po kroku popis procesu, jeho� �kolem je zajistit, aby firmy jako takov� a jejich jednotliv� odd�len� byly p�ipraveny jednat tv��� v tv�� neo�ek�van� turbulenci rychle a rozhodn�. V knize auto�i nab�zej� postup jak implementovat syst�m ��zen� chaosu v osmi kroc�ch.

V knize Chaotika p�edstavuj� auto�i mnoho detailn�ch poznatk� sm��uj�c�ch nejen k pouh�mu p�e�it� firmy v glob�ln� ekonomick� krizi, ale zejm�na k nastartov�n� prosperity pro mnoh� dal�� konjunktury a poklesy, kter� ji �ekaj�.
J�drem knihy a autory zvolen�ho p��stupu, je p�edstaven� syst�mu ��zen� chaosu, usiluj�c�ho o minimalizaci zranitelnosti firmy a maxim�ln� vyu�it� nask�taj�c�ch se p��le�itost� – a t�m i z�sk�n� n�skoku p�ed konkurenty, kte�� se uchyluj� k zastaral� taktice v�eobecn� paniky a plo�n�ch �krt�.
Navrhovan� syst�m pom�e zcela p�ehodnotit mana�ersk� a marketingov� p��stupy v dob� recese a turbulenc� trh�.

Kniha CHAOTIKA p�ich�z� v p�ekladu na �esk� kni�n� trh v dob�, kdy si v�t�ina z n�s klade ot�zky velmi podobn� t�m, kter� formuluj� auto�i t�to cenn� knihy. Mysl�m, �e nebudu daleko od pravdy, kdy� �eknu, �e tato pr�ce m�e velmi v�razn� ovlivnit nejen dal�� v�zkum reakce podnik� na sou�asnou situaci, ale i p��stupy k v�uce p�edev��m ekonomick�ch p�edm�t� na �kol�ch.

Na z�v�r bych r�d uvedl cit�t, kter� byl pou�it autory v �vodu jedn� z kapitol knihy:
„Nevad�, �e neznaj� �e�en�. Hor�� je, �e nevid� samotn� probl�m.“ Auto�i n�m pomohli odhalit probl�m a nev�c n�m napov�daj� �e�en� hlavn�ch probl�m�. Co si v�c m�eme p��t?

   
Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm
--------------------------------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�