INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.30.2009

ChanellWorld 3/09

www.chanellworld.cz
Virtualizace desktop�
P�eho�te nab�dku Wi-Fi na 4. generaci
Netbooky a nettopy v kurzu
Tisk�rny s p�idanou hodnotou
Luxus pod strome�kem - nab�dka produkt�
(Bonuis aka) P�ehled v�rnostn�ch program�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

9.27.2009

ICT - Pohled do budoucnost - Microsoft Office 2010 a j. - Informace - Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Ide�lem vysoko�kolsk�ho vzd�l�n� je p��prava student� na
to, co je bude v praxi �ekat za n�kolik let, po skon�en� studia.
V oblasti ICT to, vzhledem k rychl�mu v�voji, nen� lehk�,
ale n�co se v tom d�lat d�.
N�kolik pohled� do budoucna jsem v�m ji� ve sv�m infoservisu
p�inesl ( na p�. nov� OS od Googlu ).
�adov�mu u�ivateli ICT je ze sw z�ejm� nejbli��� kancel��sk� bal�k
Office. V�t�ina z n�s je�t� pracuje s MS Office 2003, pomalu
se v�ak v�voj p�ekl�p� k Office 2007. Mezi ob�ma syst�my je
rozd�l v sad� funkc�, ale nejde o revolu�n� skok vp�ed.
Takov�m skokem bude z�ejm� MS Office 2010, kter� by m�l
umo��ovat on-line pr�ci, podobn� jako je tomu u Google docs.
M�l by b�t hez��, rychlej�� a vyzr�lej��.
B�hem podzimu by m�la b�t k dispozici ve�ejn� beta verze.
Pokud ho��te zv�davost�, m�m pro v�s dv� adresy, kde najdete
prvn� videa s prezentacemi p�ibli�uj�c�mi Office 2010.
P�eji p�kn� bab� l�to!
Arno�t Katolick�
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

CHIP 10/09

10 nejt잚�ch chvil internetu
Co dok�ou tuningov� n�stroje
Win 7 - p�ejd�te s nulov�mi n�stroji
�asov� osa CHIPu: jednook� zrcadlovky
Singularity: lep�� windows

(Bonus aka)
P��t� vyd�n� 11/09: 23.10.09 - t�ma: Windows 7 opera�n� syst�my
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

EVEREST Ulimate 4.60

DVD p��loha �asopisu CHIP 10/09
 

Hra COMBAT ARMS - stratigick� bojov� akce

DVD p��lloha �asopisu CHIP 10/09

9.26.2009

Syst�mov� integrace 2/09

www.si.vse.cz
- ��zen� z�skan� hodnoty v podnikov� informatice

- eJustice jako jeden ze z�kladn�ch kamen� eGovemmentu v �R

- Obchodn� modely Software as a Service

- Cloud Computing

- Sestaven� projektov�ho t�mu (Psychologick� aspekty a porovn�n� p��stup� rigor�zn�ch a agiln�ch metodik)

(Bonus aka) Mo�n� IT strategie v dob� hosp. krize – ohl�dnut� za Konferenc� SI 2009

V�ce se o obsahu ��sla dozv�te na str�nk�ch odborn�ch weblog�:
http://www.akamonitor.cz/virtualizace.htm
http://www.akamonitor.cz/soa.htm

http://www.akamonitor.cz/projman_aka.htm

An Executive's Guide to Web Application Security

Managing A Growing Threat: An Executive’s Guide to Web Application Security
Companies have relied on perimeter defenses to keep their networks and data secure. Unfortunately, network firewalls and network vulnerability scanners can’t defend against application-level attacks. Since so many Web sites contain vulnerabilities, hackers can leverage a relatively simple exploit to gain access to a wealth of sensitive information, such as credit card data, social security numbers and health records. It’s more important than ever to examine your Web application security, assess your vulnerability and take action to protect your business.
Cel� �l�nek najdete na adrese:
----------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.25.2009

Automating IT processes to ensure Virtualization success

Virtualization Management Approach to Overcome Process Challenges
Webinar najdete na adrese:
---------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.24.2009

CIO - Business World 10/09

Monitoring funk�nosti s�t�
Implementace projektu IS
Datov� schr�nky - co vlastn� pot�ebujeme

Virtualizace vs. Cloud - mraky nejsou technologie

Nov� IT infrastruktura - nov� virtu�liza�n� ��d
(Bonus aka) Wi-Fi dozr�lo pro podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ebizQ - Advancing System Design & Data Management Through Process Modeling

Pozoruhodn� �l�nek najdete na adrese:
http://www.ebizq.net/topics/bpm/features/11725.html?page=3&pp=1  

Computer 18/09

Preview Zone Photo Studio 12
Filmov� datab�ze v All My Moview
Spou�t�n� celoplo�n�ho WIMAXu
Vzd�len� spr�va TeamViewer
8 �ernob�l�ch laserov�ch tisk�ren v testu
(Bonus aka) Wi-Fi pro ka�d�ho
 

E-Business Forum 2009E-Business Forum 2009
6.10.2009 9:00
M�sto    Andel�s hotel
Adresa Stroupe�nick�ho 21, Praha 5
E-Business Forum 2009 je konferenc� o elektronick�m obchodu (nejen) v �esk� republice.
Po�adatel�:
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) spole�n� s TUESDAY Business Network.
Konference je ur�ena:
internetov�m obchodn�k�m, dodavatel�m slu�eb pro obchody, manager�m internetov�ch spole�nost�, marketingov�m specialist�m, pr�vn�k�m, konzultant�m a dal��m.
C�le konference:
- ��astn�k�m poskytnout p�ehled o stavu elektronick�ho obchodu v roce 2009
- co se d�je nov�ho, co ovlivn� elektronick� obchod v nejbli���ch m�s�c�ch
- p�edstavit �e�en� pr�vn�ch pobl�m� elektronick�ch obchod�
- umo�nit nav�z�n� nov�ch kontakt� a potkat zn�m�
- sd�let zku�enosti
V�ce se dozv�te na adrese: http://www.akamonitor.cz/ebussforum-09.htm

9.23.2009

All My Movies 3.95 SE

DVD p��loha �asopisu Comoputer 18/09
Speci�ln� pln� verze   v�born�ho programu pro
spr�vu film�. Program nab�z� filtry podle ��nru,
herc� a dal��ch parametr�. Je propojen s on-line
datab�z�. Heslo najdete na adrese:
www.sw.cz/computer/allmymovies

SV�T pozn�n� ��jen 09

Nejrychlej�� vlaky sv�ta
V�tah na ob�nou dr�hu
Z�hada okultn�ho Stonehenge
Nanotechnologie: na �rovni atom�
Otto Wichterle. prvn� kontaktn� �o�ky sv�ta

(Bonus aka)  ZN�me 28 nov�ch div� sv�ta ( finalist� )
P��t� vyd�n� 23. ��jna 2009 - T�ma ��sla Energie na ob�n� dr�ze
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

9.22.2009

Adresa recenze programu Local Website Archive

Recenze programu Local Website Archive je um�st�na na adrese:
http://www.akamonitor.cz/LWA.htm

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

Lok�ln� archivace internetov�ch str�nek

Local Website Archive 3.1.0 ( LWA )
 
Program LWA umo��uje vytvo�it archiv jednotliv�ch internetov�ch str�nek na PC/NB
disku. Str�nky se ukl�daj� v�etn� a v�ech prvk� (ve�ker�ch obr�zk�), v�echny linky
z�st�vaj� aktivn�. Archivovan� str�nky lze t��dit do sekc�, vyhled�vat v nich pomoc�
kl��ov�ch slov a exportovat vybran� do samorozbalovac�ho zkompresovan�ho souboru.
---
Local Website Archive
Information on the web often vanishes quickly, sometimes before you even have
a chance to make use of it. Let Local Website Archive store the information you're
interested in. Local Website Archive program can  archive websites and online
documents for future reference. Local Website Archive will offer you a fast and easy
way to store websites from your internet browser permanently for future reference.
Main Features
- Save web pages for future reference
- Works with Internet Explorer, Firefox, Opera and IE based browsers
- Works with online tools (newsreader, e-mail clients, etc.)
- Can be used to archive pages from WebSite-Watcher
- Powerful search features
- Collect, find and reuse information!
 
 

OGC Best Management Practice-White Papers

Domovsk� str�nka port�lu "Best Management Preactice":
http://www.best-management-practice.com/Knowledge-Centre/White-Papers

9.21.2009

Je�t� jeden odkaz na prvn� dojmy z MS Office Web Applications

First Look: Microsoft's Office Web Applications
The early test version shows promise, but still has a long way to go
Daniel Robinson
V3.co.uk, 18 Sep 2009
�l�nek uzav�r� slovy:
"Overall, there is not a great deal that you can actually accomplish with the preview release of Office Web Applications, and it remains to be seen whether users will prefer Microsoft's web-based apps or Google's.
The application that most users will be interested in – Word – cannot really be tested at this point in time, and it seems we will have to wait for the public beta to see how well this stands up against the full client version of Word."
 

Dlouho o�ek�van� verze MS Office v podob� webov� aplikace

Tech Preview of the Microsoft Office Web Applications
Dlouho o�ek�van� verze MS Office v podob� webov� aplikace
se dostala k ruk�m pozvyn�ch vybran�ch tester�.
Jedn�m z tester� je i Dan Holme, kter� opublikoval sv�
prvn� zku�enosti na port�lu "Office and SharePoint.com".

Cituj� �vod a jeden hodnot�c�ch odstavc� �l�nku:
"Last week, Microsoft announced the Tech Preview of the Microsoft Office Web
Applications. These long-awaited web applications are "lite" versions of Microsoft Word,
Excel, PowerPoint, and OneNote. The technical preview is for an invitation-only audience
and its functionality is limited, so I'd like to focus on some of what you can expect
over the coming months as the products enter broader beta and are officially released. I
also want to share an invitation to join me, live online, this week! "
 
"I can tell you that my experience with OWA has been impressive. Microsoft is making a
very wise move to enable consumer, small business, and enterprise use of web
applications in a way that leverages the existing knowledge and experience of the user
base. That alone will significantly reduce barriers to entry. Consumers will be able to
access OWA through Windows Live, and OWA will be made available as part of Microsoft
Online. Beyond that, let me just say that we've not yet heard the full story, as
evidenced by the “Sneak Peek” sessions at the SharePoint Conference . There's more to
tell in about four weeks!"
Pln� zn�n� �l�nku si p�e�tete na adrese:
http://www.officesharepointpro.com/Articles/tabid/149/nodeid/1989/Web-Apps-and-Webinars.
aspx

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

10 must-have steps for an effective SMB information security program

V�tah z �l�nku:
The National Institute of Standards and Technology (NIST), a nonregulatory federal agency in the U.S. Department of Commerce, is putting final touches on a guide designed to help small businesses and organizations implement the fundamentals of an effective information security program. The NIST standards should also prove useful for the remote offices of larger companies, where IT staffs are often small or nonexistent and it's important that employees bear more responsibility for information security.
Kissel's 10 "absolutely necessary" steps to an effective information security program (consult the pamphlet for how-to's):
- Protect information, systems and networks from damage by viruses, spyware and other malicious code.
- Provide security for your Internet connection.
- Install and activate software firewalls on all your business systems.
- Patch your operating systems and applications.
- Make backup copies of important business data/information.
- Control physical access to your computers and network components.
- Secure your wireless access point and networks.
- Train your employees in basic security principles.
- Require an individual user account for each employee on business computers and - business applications.
- Limit employee access to data and information, and limit authority to install software.
And here are the 10 security trouble spots where computer users are highly recommended to use caution:
- Opening email attachments from unknown senders and responding to emails asking for sensitive information.
- Clicking on Web links in emails and instant messages.
- Clicking OK on pop-up windows and other hacker tricks.
- Doing online business and banking.
- Skipping criminal background checks on prospective employees.
- Web surfing.
- Downloading software.
- Not getting expert help when you need it. The Better Business Bureau, Chamber of Commerce, Small Business Development Centers can point you to service providers.
- Disposing of old computers and media
- Protecting against social engineering
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

Evaluating Cloud Services: Five Tips

1. Differentiate between enabling and delivering cloud services.
2. Vendors should demonstrate latent capacity.
3. Ask to see a commercial client base.
4. Evaluate partnership ecosystems - and pay attention to Microsoft.
5. Don't believe that cloud services are a "magic bullet."
http://www.cio.com/article/print/502114
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

Audio Record Edit Toolbox 12.1.5

Slideshow s uk�zkami nastaven� a u�ivatelsk�ho prost�ed�
najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/ARET/
Audio Record Edit Toolbox 12.1.5 is a Audio Recorder product from audio-tool.net, get 4 Stars SoftSea Rating, Audio Record Edit Toolbox helps you transfer tapes, LPs, live performances, Internet radio, TV, DVD, or any other sound source to your hard drive. The program helps protect your valuable recordings--just set the sound source, the recording quality, and volume, then start recording.
The Editor allows you to perform various operations with audio data such as displaying a waveform image of an audio file, filtering, applying various audio effects and more. It includes a click and crackle filter for cleaning vinyl records, a noise filter for cassette-tape recordings, and an equalizer to enhance the sound quality of all recordings.
Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX. It is easy to convert an audio file from one format to another.
You can use the build-in CD ripper to copy all or some of your music tracks from your personal CD collection. Or, use build-in CD burner to burn your recordings to CD!
Key Features
* Recording - Record new audio file from a microphone or another sound source.
* Editing - Open, create and save audio files. Play an audio file or any part of it. Visually edit an audio file (Cut, Copy, Delete, Paste, Paste From File, Mix, Mix From File and Insert or Delete noise or silence in an audio file).
* Display - Display a waveform window of an audio file and apply zooming.
* Digital effects - Apply different effects (Amplify, Delay, Equalizer, Fade, Flanger, Invert, Normalize, Reverse, Multi Tap Delay, Silence, Stretch, Vibrato, Echo, Chorus)
* Audio filters - Apply different filters to the selected part of an audio file (Ban Pass Filter, High Pass Filter, High Shelf Filter, Low Pass Filter, Low Shelf Filter, Notch Filter)
* Support all major audio formats - Audio Record Edit Toolbox supports a wide range of audio formats, such as MPEG (MP3, MP2), WAV, Windows Media Audio, Ogg Vorbis, Audio Tracks and Dialogic VOX.
The license of this audio & mp3 software is Free Trial Software, the price is $39.95, you can free download and get a free trial before you buy. If you want to get a full or nolimited version of Audio Record Edit Toolbox, you can buy this audio & mp3 software.
 

"Process Performace Lifecycle".

Na sv�m port�lu jsem pro v�s vystavil PDF soubor s p�edn�kou
firmy IDS Scheer, v�novanou t�matu:
"Process Performace Lifecycle".
Obsahuje 35 slajd� pln�ch cenn�ch schemat, kter� mohou snadno
obohatit va�e p�edn�ky, �l�nky, nebo v�s prost� inspirovat.
Adresa prezentace:

http://www.akamonitor.cz/articles/ProcessPerformanceLifecycle.pdf

9.19.2009

O BPM port�lu ( www.procesy.cz)

http://bpmportal.blogspot.com/

Ru�n� GPS navigace - nemapov� GPS p�ij�ma� - za cenu do 3000 K�

Kdy� jsem se p�ed n�kolika l�ty rozhodoval jak� syst�m
GPS navigace si m�m po��dit, st�ly ru�n� GPS navigace
jako levn�j�� PDA. Koupil jsem citliv� sn�ma� Evolve
a PDA-�ko od HP. Levn�j�� ru�n� navigace tehdy st�la
skoro stejn�. Je z��� roku 2009. Ru�n� GPS navigaci
GARMIN eTrex H kapesn�ch rozm�r�, kter� m� v sob� zabudov�n
citliv� GPS p�ij�ma� a monochromatick� LCD displej viditeln�
i na slunci, po��d�te za m�n� n� 3000. 
Je vhodn� k pou�it� pro horolezectv�, turistiku,
na lo� �i na kolo. Jde o nemapov� p�ij�ma�, ve kter�m si
mapu budujete sami pomoc� ulo�en�ch bod� a pro�l�ch tras.
A co to um�?
- Citliv� a p�esn� GPS navig�tor
- mo�nost propojen� s PC
- p�i ulo�en� bodu nebo pro�l� trasy se do z�znamu
ukl�d� hodnota GPS v�ky
- zobrazen� f�ze slunce a m�s�ce
Parametry a specifikace:
Displej: Typ: TFT LCD, velikost: 28 x 54 mm,
rozli�en�: 64 x 128 pix
Barev: 4 �rovn� �edi
P�esnost: GPS: 15 m, WAAS/EGNOS: 3 m
Pam�: Z�znam trasy: 10000 z�znam�, 20 pozic,
500 lomov�ch bod�
Body napl�novan� trasy: 1000 bod� s ikonou,
n�zvem a popisem, 50 napl�novan�ch tras
Ovl�d�n�: 5 postrann�ch tla��tek
Nap�jen�: 2 x AA baterie, v�dr�: cca 17 hodin
Rozm�ry: 51 x 112 x 30 mm , hmotnost:150 g
V balen� je i CD se softwarem
-------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

Znovuobjeven� eBooks na port�lu AKA MONITOR

Mus�m se omluvit v�em, kdo byli zvykl� nach�zet na m�m port�lu
informace z oblasti elektronick�ch knih, jejich tvorby a u�it�.
V b�eznu se mi nedopat�en�m poda�ilo p�epsat rozcestn�k na
str�nky v�novan�
eBooks, rozcestn�kem m�ch p�vodn�ch recenz�
odborn�ch knih.
Na p�vodn� zdroje se dostanete z adresy:
http://ebooks.akamonitor.cz/
Nov� informace budete nach�zet na str�nce weblogu pro eBooks
na nadrese:http://www.akamonitor.cz/eb_weblog.htm

Technology Forum - A Virtual Tradeshow - Informace - Katolick�

Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Pozv�nka:
System z Software Technology Forum - A Virtual Tradeshow
Broadcast Date: September 23, 2009 at 11 a.m. Eastern Daylight Time Tradeshow Starts (10:30 a.m. EDT - registration, visit the Exhibit Hall and Resource Center)
 
The global market, with its quick shifts in direction, is forcing businesses to lean on IT to deliver results faster, more efficiently and with less cost. Every facet of IT is impacted, and every professional who works in IT feels the pressure as application after application is deployed into the dynamic enterprise.
Keep up on the latest technology -- from hardware to software to the tools that maximize their value -- when you join us on Sept. 23, 2009 for our System z Software Technology Forum being delivered to you as a virtual tradeshow. Attending a tradeshow from your desktop gives you many benefits, in addition to saving travel time. Chat with technical experts, learn about new product enhancements and tools that can help you stay on top of the demands of your job, and gather materials you can study and reference later.
Don't miss our keynote speaker! Ray Jones, Vice President, Worldwide System z Software Sales, IBM Software Group, will give an update on System z software and how it can help your enterprise.
 
Virtual doors open at 10:30 a.m. EDT on Sept. 23, 2009, and will remain open through the duration of the virtual tradeshow.
Program virtu�ln� konference najdete na T�TO adrese.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.16.2009

DIGIfoto 9/09

http://digiarena.zive.cz/
�esk� krajina - zachy�te kr�su za va�imi okny
Arles po�ty�ic�t� - report� z fotofestivalu
Jak na infra�ervenou fotografii
Kouzlo ostr�ch fotografi� - Focus MAgic 3
Jak na interakce vrstev v Adobe Photoshopu
(Bonus aka) Sony ALFA A380
P��t� vyd�n� 6. ��jna 09

Building Project Management Skills through Training and Coaching

Once the methodology has been selected, the PMO has to work to get the organization to adopt the common processes. Two of the primary ways this is done are through training and coaching services.

�ce se dozv�te na adrese: www.tenstep.cz resp. www.tenstep.com
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

 

Mobility 9/09

www.mobilmania.cz
Opravdu vol�me nejdr� v Evrop�?
Nokia vyr�b� notebooky
FAcebook na displeji
Seznam, Centrum a Google - z mobilu
11mobil� v testu
(Bonus aka) Informace obyvatel p�es SMS Infokan�l
P��t� vyd�n� 15. ��jna 09
Z obsahu: Nokia 3720  Clasic, LG GD900

Focus Magic 3.0 - P�evrat v technologi�ch pro zaost�en� fotografi�

Pou�it� revolu�n� technologie Focus Magic umo��uje odstranit jak
b�nou neostrost, tak pohybov� rozmaz�n�. Je k dispozici jako
samostatn� b��c� program pro Windows a jako Photoshop plug-in
pro Windows nebo Mac. Plug-in je mo�n� pou��t s �adou program�.
Verze 3 obsahuje speci�ln� algoritmus pro odstran�n� pohybov�ho
rozmaz�n� a b�� v�razn� rychleji (p�ibli�n� 4x), zvl�t� pro mal�
���ky rozost�en�.
Pro� Focus Magic
A� skenujete, fotografujete, tisknete nebo vyvol�v�te fotografie,
v ka�d�m kroku je do obr�zku p�id�na ur�it� m�ra neostrosti.  Focus
Magic obsahuje silnou technologii pro obnoven� detail�, neviditeln�ch
pouh�m okem.  Je cenn�m pomocn�kem pro vydavatelstv� a reklamn�
agentury, kter� pot�ebuj� ostr� fotografie do �asopis� nebo propaga�n�ch
materi�l�.  Je nutnost� pro muzea a spole�nosti zab�vaj�c� se archivac�,
aby bylo mo�n� z�skat co nejv�ce detail� ze star�ch fotografi�. 
Focus Magic je �iroce pou��v�n profesion�ln�mi fotografy i dom�c�mi
u�ivateli k zaost�en� cenn�ch fotografi�.
P��klady a dal�� informace z�sk�te na adrese:
http://www.focusmagic.cz/
Getting Started Tutorial najdete na adrese:
http://www.focusmagic.com/gettingstarted.htm
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

ITIL - OGC Mandate for Change

Project requirements for an update to the ITIL® core publications
© The Stationery Office 2009 - September 2009
Background to the project
2 Reasons for change
2.1 Change Control Log
2.2 Advice from the Change Advisory Board
2.3 Feedback from the training community
3 OGC requirements
4 Aims of the project
5 Scope for the next edition
5.1 In scope
5.2 Out of scope
6 Quality criteria
7 Quality method
8 Ensuring consistency between editions
V�ce najdete na adrese:
---------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.15.2009

Fotografujeme d�ti - ZONERfoto.cz - workshop

Autorky: Ginny Felch, Allison Tyler Jones
Vydal:
www.zonerpress.cz
Kniha pat�� do ucelen� �ady komplexn�ho programu ZONERfoto.cz , ur�en� pro za��naj�c� a m�rn� pokro�il� majitele digit�ln�ch fotoapar�t�.
Recenzi jsem uvedl cit�tem, vyjad�uj�c�m hlavn� my�lenku knihy :
„S pokrokem digit�ln�ch technologi� m�e ka�d� zaznamenat p�ijateln� sn�mek d�t�te, ve smyslu vyhovuj�c� expozice. To je t�m�� zaru�eno. Ot�zkou je, jak vytvo�it v�jime�nou fotografii d�t�te. Takovou, kter� zaujme i po l�tech. „
OBSAH - N�zvy kapitol
- Um�n� fotografovat d�ti
- Fotografovy starosti
- Vid�me sv�tlo
- Ovl�d�me sv�tlo
- Kompozice
- Vlastn� styl
- Emoce a v�razy
- V�k a skupiny
- V�bava fotografa d�t�
- �pravy na po��ta�i
Do knihy p�isp�la sv�mi fotografiemi �ada autor�. V�ce o jejich tvorb� se dozv�te, pokud vyu�ijete odkazy uveden� v knize a nav�t�v�te jejich osobn�, nebo ve�ejn� fotogalerie.
P�kn� d�tsk� fotografie maj� dnes mnoho vyu�it�. M�eme ud�lat brilantn� album, prom�tat obr�zky na po��ta�i nebo v T V a vytv��et vlastn� fotoknihy.
Recenze je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ginny.htm
--------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

Web Application Security Consortium

The Web Application Security Consortium (WASC) is 501c3 non
profit made up of an international group of experts, industry
practitioners, and organizational representatives who produce
open source and widely agreed upon best-practice security
standards for the World Wide Web.
As an active community, WASC facilitates the exchange of ideas
and organizes several industry projects. WASC consistently
releases technical information, contributed articles, security
guidelines, and other useful documentation. Businesses,
educational institutions, governments, application developers,
security professionals, and software vendors all over the world
utilize our materials to assist with the challenges presented
by web application security.
Vice na adrese:

Nov� odbotrn� weblog AKA MONITORu

Na d�le uveden� adrese byl vystaven nov� odborn� weblog v�novan� 
aktu�ln�mu t�matu - bezpe�nosti webov�ch aplikac�:
http://www.akamonitor.cz/WAS.htm
-------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

Bezpe�nost webov�ch aplikac� - WAS - An Executive's Guide to Web Application Security - Informace - A. Katolick�

Dobr� den p��tel�!
Ned�vno jsem v�s informoval o AVG Identity Protection - sw p�edstavuj�c� jednu z variant nejpokro�ilej��ho syst�mu pro vyhled�v�n� malwaru prost�ednictv�m detekov�n� nestandardn�ho chov�n� proces�, kter� je v sou�asn� dob� na trhu. Tato technologie nen� zalo�ena na definic�ch, n�br� se zam��uje na monitorov�n� chov�n�. Identity Protection sleduje v�ce ne� 285 r�zn�ch chov�n� a tak� v�echny b��c� procesy (a� u� jsou skryt� �i nikoli). Takto se sna�� zjistit, zda v syst�mu u�ivatele tajn� nedoch�z� k n�jak� �kodliv� �innosti. Technologie Identity Protection dok�� naj�t a zne�kodni v�razn� v�ce malwaru ne� konkurence a p�edev��m je�t� l�pe a spolehliv�ji ochr�nit v� po��ta�.

Dnesw jsem na�el na webu stru�n�  v�cn� v�klad ur�en� pro IT management.
N�zev �l�nku:
"
Managing A Growing Threat: An Executive’s Guide to Web Application Security"
Pojedn�v� o bezpe�nosti webov�ch apl�iukac�.
Abstrakt:
"Companies have relied on perimeter defenses to keep their networks and data secure. Unfortunately, network firewalls and network vulnerability scanners can’t defend against application-level attacks. Since so many Web sites contain vulnerabilities, hackers can leverage a relatively simple exploit to gain access to a wealth of sensitive information, such as credit card data, social security numbers and health records. It’s more important than ever to examine your Web application security, assess your vulnerability and take action to protect your business."
Na 8-mi str�nk�ch souboru PDF sde do�tete v�ce:
http://www.csoonline.com/documents/whitepapers/managingagrowingthreat.pdf
A. Katolick�
--------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

9.14.2009

Nab�dka on-line kurz� (nejen) pro majitele zrcadlovek SONY.

A� ji� pou��v�te digit�ln� fotoapar�t SLR poprv�, nebo jste ost��len� '
nad�enec... online
v�uka je�t� nikdy nebyla tak z�bavn�. Vypilujte
sv� znalosti k dokonalosti d�ky online v�ukov�m program�m firmy
SONY. Od z�klad� expozice a kompozice, k slo�it�j��m tip�m
a technik�m - m
no�stv� poznatk� pro fotografy v�ech �rovn�.
Aktu�ln� nab�dka:
- Z�klady automatick�ho ost�en�
- Z�klady expozice
- Rychlost z�v�rky
Adresa ZDE
http://campaign.odw.sony-europe.com/flashprojects/dime/alpha/microsite_sections/photoschool.html?xmlFile=xml/photoschool/cs_CZ.xml�ion=photoschool 
---------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------

SAT & DVB-T magaz�n 9/09

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� PVR a dv�ma USB porty
Instalace plugin� v Dreamboxu
Lexikon dgit�ln� TV - Standard DVB-S2
Americk� fotbal - NFL - sport v satelitn� TV
Me�i� spot�eby elektrick� energie Eco-eye
(Bonus aka) Popis a instalace ERRA UC 380
P��t� vyd�n� 12. ��jna 2009
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ComputerWorld 15/09

Zoptimalizujte si infastrukturu pro ukl�d�n� dat
Kooperujeme pes web - groupware poprve
Outsourcing v �esk�ch podnic�ch - slibn� BPO
�ernob�l� tisk dovoluje udr�et n�klady pod kontrolou
Gartner hype k�ivka - aktu�ln� vysp�lost IT technologi�
(Bonus aka) ERP pro SMB - jak neud�lat chybu p�i implementaci
P��t� ��slo 25.9. - Efektivn� procesy a slu�by 

SecurityWorld 3/09

http://securityworld.cz/
Soci�ln� s�t� pod palbou - Internetov� hrozby dne�ka
Bezpe�nost poskytovan� cloud computingem�
Webov� aplika�n� firewally
Bezpe�nost �e�en� ve virtualizovan�m prost�ed�
Beze�n� autentizace s IM
(Bonus aka) Sd�len� u�ivatelsk�ch identit
P��� ��slo: 1. prosince 09

Storage for today and tomorrow - Informace - Katolick�

S rostouc�m po�tem dat, s rostouc�mi n�roky na jejich dostupnost
a s nutnost� zajistit jejich bezpe�n� ulo�en�, roste v�znam pam�t�
pro ukl�d�n� a z�lohov�n� dat.
��zen� t�to oblasti se stalo ned�lnou sou��st� informa�n�ho managementu.
Informovanost o n�roc�ch a cest�ch zaji�t�n� kvality v t�to oblasti nutn�
zaj�m� ka�d�ho u�ivatele. Proto pova�uji za vhodn�, z�skat v t�to oblasti
nezbytn� p�ehled.
Na d�le uveden� adrese jsem pro v�s vystavil 23-ti str�nov� p�ehled,
publikovan� na webu pod n�zvem "Pam�ti dne�ka a z�t�ka".
Zde je abstrakt prezentace:
"No matter what way you look at it, the volume of data needing storage
in the enterprise data center is skyrocketing. Research firm IDC tracks
the storage growth at 60% annually – a hard figure to cope with for even
the savviest of storage administrators. Smart storage starts with an
understanding of an enterprise’s needs matched to the right technologies
for meeting those demands. But that’s easier said than done, given
changing enterprise data types, regulatory provisions surrounding data
storage and the rise of storage options. In these articles, InfoWorld and
its sister publications CIO, Computerworld and Network World explore
the latest storage challenges and the technologies for addressing them.
Adresa prezentace je:
http://www.akamonitor.cz/articles/storage-ebook.pdf.
---------------------------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta� pro
ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer, Mobility,
BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�,
SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------------------------

9.10.2009

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

9.08.2009

�sp�ch - produktivita a inovace 3/2009

www.e-api.cz
�t�hl� v�roba v r�zn�ch pr�myslov�ch odv�tv�ch
Zaveden� metody 5S v T�ineck�ch �elez�rn�ch, a.s.
�t�hl� v�roba - konkuren�n� v�hoda v dob� recese
V�roba hra�ek LEGO - skute�n�, dlouhodob� projekt
World Class Manufacturing v Plze�sk�m prazdroji
(Bonus aka) Material Flow Cost Accounting
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

9.07.2009

HDRI - High Dynamic Range Imaging - pro fotografy a po��ta�ov� grafiky

 
HDRI - /high dynamic range imaging / zobrazov�n� vysok�ho dynamick�ho rozsahu/
Christian Bloch
ZonerPress
www.zonepress.cz
 
ZonerPress vydal v kr�tk� dob� hned dv� knihy v�novan� t�matu HDR. Kniha s v�e uveden�m n�zvem je jednou z nich.  Vy�la v origin�le v roce 2007 a v Zonerpressu v roce 2008. Anglick� n�zev knihy zn�:
"The HDRI Handbook – High Dynamic Range Imaging for Photographers and CG Artists“
Po t�to knize ur�it� s�hn�te, pokud se chcete:
- nau�it fotografovat sc�ny s vysok�m dynamick�m rozsahem
- seznamit s technikami mapov�n� tonality
- objevit kouzlo tvorby a zobrazen� panoramatick�ch HDR sn�mk�.
Kniha kolektivu veden�ho Christianem Blochem je pln� praktick�ch rad a tip�, hodnocen� softwaru, workshop�, postup� a u�ite�n�ch tutori�l�.
Publikace se zam��uje, vedle obecn�ch a vysv�tluj�c�ch ��st�, na dv� skupiny u�ivatel�: na fotografy a na po��ta�ov� grafiky. Fotograf�m jsou ur�eny zejm�na kapitoly o fotografov�n� sc�n s vysok�m dynamick�m rozsahem, jak HDR obr�zek vytvo�it a d�le upravovat, a jak z n�j p�ipravit p�sobiv� obraz vhodn� pro tisk nebo prohl�en� na monitoru. Pro �adu �ten��� budou nap�. zaj�mav� postupy zachycen� a zpracov�n� panoramatick�ch HDR obraz�. Pro �adu �ten��� budou nap�. zaj�mav� postupy zachycen� a zpracov�n� panoramatick�ch HDR obraz�.
Doprovodn� disk DVD ke knize obsahuje v�echno, co pro za��tek pot�ebujete, nap��klad:
- r�zn� software (trial i pln� verze)
- uk�zkov� obrazy HDR
- soubory sn�mk� stup�ovan�ch expozic
- dal�� v�ukov� a zku�ebn� materi�l
Tak�e! M�te-li chu� a m�te fotoapar�t, s knihou S. Blocha a s jeho DVD p��lohou,
v�m u� nic nebr�n� v tom, abyste se pln� pono�ili do experimentov�n� s  HDR
sn�mky.
Pln� zn�n� recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/bloch1.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

Fotografie a vysok� dynamick� rozsah - Z�klady HDR

R�d bych v�s sezn�mil s revolu�n� novinkou na poli digit�ln� fotografie – s HDR ( High Dynamic Range ).  Vyu��v�m k tomu odkaz na svoji p�vodn� recenzi v�novanou knize:
Fotografie a vysok� dynamick� rozsah -
Z�klady HDR
"Mastering HDR Photography“

MICHAEL FREEMAN

Na z�v�r tohoto textu, kter� je v��atkem z pln� verze,  najdete odkaz na pln� zn�n� recenze.
Svoji recenzi - a tedy i tento v��atek - nemohu za��t jinak, ne� cit�tem, kter� nejl�pe vystihuje t�matiku knihy:
„Bu�te v�t�ni u n��eho docela nov�ho na poli fotografie. U mo�nosti vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li.“

Abstrakt:
Po v�ce ne� jedno stolet� bylo jasnou skute�nost�, �e fotografie nen� schopna zaznamenat a nebo uk�zat pln� rozsah jas� skute�n�ho sv�ta. HDR za��n� u expozice a postupuje k tvorb� HDR souboru z �ady zaznamenan�ch sn�mk� se odstup�ovanou expozic�. A� doposud byla v�t�ina princip� digit�ln� fotografie zalo�ena na tom, co v�bava zvl�dne, sp�e ne� na tom, co vy�aduj� t�ny a barvy na sc�n�. HDR to m�n�. Nasn�m�n�m �ady expozic vytvo��me �pln� a souhrnn� optick� z�znam sc�ny p�ed fotoapar�tem, kdy n�kter� ��sti nebudou odpov�dat schopnostem obrazov�ho senzoru a fotoapar�tu. Kdy� tyto informace ulo��me v digit�ln� form�, budeme schopni je pozd�ji op�tovn� vyu��t pro lep�� nebo zaj�mav�j�� v�sledky. Rozhoduj�c�m probl�mem HDR je to, jak pou�it v�echny informace o jasu v dynamick�m rozsahu skute�n� sc�ny a zkomprimovat pro zobrazen� na monitoru nebo ti�t�n� fotografii.

Pro ty �ten��e, kte�� se s HDR dosud nesetkali, si dovol�m p�edsunout trochu osobn� vsuvku. P�izn�m se, �e p�ed �ervencem t.r. jsem o HDR nem�l ani tu�en�. K 80-t�m narozenin�m jsem dostal digit�ln� zrcadlovku a p�i zkoum�n� jejich mo�nost� upoutala moji pozornost mo�nost opakovan� expozice se stup�ovitou zm�nou expozice ( +0,7 EV ). Ve stejnou dobu jsem psal recenzi na knihu M. Freemana, v�novanou fotografov�n� v podm�nk�ch n�zk�ho osv�tlen�, kter� obsahuje stru�nou zm�nku o HDR.  Moje zv�davost mne p�ivedla na webu k informaci o mo�nosti vyu�it� HDR v editoru Zoner Photo Studia 11. A pak u� vedla cesta k instalaci prvn� trial verze specializovan�ho SW pro HDR. Pro�el jsem si n�kolik diskusn�ch skupin ( f�ra ) a kdy� jsem zjistil, kolik r�zn�ch n�zor� na HDR techniku se vyskytuje, a proto�e nem�m r�d �ernob�l� vid�n� p�i hodnocen� modern�ch metod a technik, rozhodl jsem se p�ij�t v�ci na kloub. Text t�to recenze v�s p�esv�d�� o v�sledku m�ho sna�en�. V�b�r cit�tu do �vodu recenze je jist� v�mluvn�m vyj�d�en�m m�ho vztahu k HDR. Pokud v�s p�ekvap�, �e – proti sv�mu zvyku – se v�nuji „soft“ problematice HDR v�ce ne� ot�zk�m spojen�m s vlastn� technikou – p�e�t�te si, pros�m, z�v�re�n� odstavec recenze.  Vyu�it�m voln�ch citac� z textu knihy se sna��m v�rohodn� p�ibl�it p��stup autora k HDR.

Lidsk� zrak je nesm�rn� slo�it� a dosud pln� nepopsan�. Zahrnuje sou�asn� fyziologii i psychologii vn�m�n�. V�sledkem je, �e v tomto oboru existuje p�ekvapiv� mal� shoda nad mnoha kl��ov�mi mechanismy. Fotografov� maj� sv� vlastn� zp�soby naz�r�n� na lidsk� vid�n� obecn�, na ��inky sv� p�edstavivosti a hodnocen� reakc� div�k� p�i prvn�m spat�en� sn�mku.


U HRD jde o
mo�nost vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li. Formluace nen� n�hodn�! Jde o problematiku, v n� se setk�vaj� fotografie, n�ro�n� v�po�ty a znalosti lidsk�ho vn�m�n� sv�tla. N�ro�n� znalosti, nov� a ve v�voji.

HDR za��n� u expozice a postupuje k tvorb� HDR souboru z �ady zaznamenan�ch sn�mk� se odstup�ovanou expozic�. A� doposud byla v�t�ina princip� digit�ln� fotografie zalo�ena na tom, co v�bava zvl�dne, sp�e ne� na tom, co vy�aduj� t�ny a barvy na sc�n�. HDR to m�n�.
Nasn�m�n�m �ady expozic vytvo��me �pln� a souhrnn� optick� z�znam sc�ny p�ed fotoapar�tem, kdy n�kter� ��sti nebudou odpov�dat schopnostem obrazov�ho senzoru a fotoapar�tu. Kdy� tyto informace ulo��me v digit�ln� form�, budeme schopni je pozd�ji op�tovn� vyu��t pro lep�� nebo zaj�mav�j�� v�sledky.


Obsah knihy:
�vod

HDR sc�ny a lidsk� vn�m�n�

HDR sn�m�n� a generov�n�

HDR mapov�n� tonality

HDR workflow

Slovn��ek pojm�


Podle M. Freemana HDR umo��uje :
- obnovu vysok�ch jas� a hlubok�ch st�n� v ka�d� situaci,
- mo�nost �sp�n� fotografovat v ostr�m a tvrd�m sv�tle,
- z�skat pozoruhodnou, d��ve nedosa�itelnou tonalitu a barevnost,

- fotografovat za jak�chkoliv sv�teln�ch podm�nek.


HRD m� tak� sv� omezen� a n�co n�s stoj� nav�c. Fotografovan� sc�na mus� b�t statick�, stejn� tak i n� fotoapar�t, a HDR vy�aduje v�znamn� mno�stv� pr�ce u po��ta�e nav�c.

Po v�ce ne� jedno stolet� bylo jasnou skute�nost�, �e fotografie nen� schopna zaznamenat a nebo uk�zat pln� rozsah jas� skute�n�ho sv�ta.  Je dobr� m�t na pam�ti, �e fotografov�n� s vysok�m dynamick�m rozsahem je u� mo�n� po n�kolik desetilet� �ernob�l�m negativn�m filmem. Sn�m�n� HDR stoj� zejm�na za �vahu zejm�na u sn�mk�, kter� by d��ve byly zam�tnuty jako „p��li� kontrastn�“.

Zobrazen� sc�ny zp�sobem odpov�daj�c�m lidsk�mu vn�m�n� je v�sostnou z�le�itost� HDR technik, ale a�koliv to zn� p�ijateln�, sch�z� jim na pozad� d�le�it� vizu�ln� zku�enost
P�i pohledu na fotografii, nehled�me jen na obraz zachycen�ho okam�iku, pohl��me na �hledn� zar�movan� obraz jako na objekt. M�me jist� o�ek�v�n�. Na prvn�m m�st� je proto �hel pohledu.

Nejd�le�it�j�� v HDR, stejn� jako nejobt�n�j��, je procedura mapov�n� t�n�. Pokud jste vytvo�ili HDR obr�zek z dostate�n� �irok�ho rozsahu expozice, spr�vn� rozlo�en�, tak byste m�li m�t kompletn� z�znam v�ech �rovn� jasu z origin�ln� sc�ny. Jak pojmout v�echny tyto informace a za�lenit je do fotografie, je �lohou t�nov�ho mapov�n�.

Z�kladn� ot�zkou, kter� ��dn�ho fotografa nep�ekvap�, je komplikovanost mnoha, mo�n� v�t�iny fotografi�. V�da zobrazov�n� je st�le daleko od schopnosti �pln� analyzovat fotografii a nen� o nic bl� schopnosti p�edpov�d�t d�le�itost objekt� na sc�n� pro pozorovatele. A to je p�esn� to, co t�nov� mapov�n� pot�ebuje.


D�le�it�j�� ne� r�zn� tipy a triky je pro osvojen� si t�to techniky znalost c�le, kter�ho chcete dos�hnout. Softwarov� n�stroje v�m umo�n� vt�snat ohromn� mno�stv� dat do omezen� kapacity obrazovky, ale neexistuje takov� v�sledek, kter� by uspokojil ka�d�ho. Jedin� zp�sob je dob�e porozum�t tomu, jak oper�tory mapov�n� tonality (TMO, tonemapping oper�tor) funguj� a zn�t i jejich nedostatky. Z�kladn� probl�m pro v�echny TMO je jak vymezit ka�dou oblast ve kter� budeme prov�d�t zm�ny. Tento zd�nliv� jednoduch� �in zahrnuje mnoho �rovn� vn�m�n�, odhadu a n�zoru.  

V dob� psan� knihy M. Freemana bylo pouze n�kolik opravdu v�konn�ch HDR aplikac�, p�esto�e existuje v�ce ne� dvacet oper�tor� mapov�n� tonality. D�vod toho je p�esnost, po�et nab�zen�ch n�stroj�, platforma a podpora takov�ch detail� jako je Raw form�t a absence EXIF dat.

V klasick� fotografii bylo mo�n� zachytit jen v�znamn� detail, nebo v�bec nefotografovat, vy�kat na jin� osv�tlen� a nebo zm�nit �hel pohledu. Jde o komplexn� vazbu mezi lidsk�m zrakem a mozkem. Mus�me ji poznat, abychom dok�zali rozhodovat o expozici a zpracov�n� HDR sn�mk�

Autor doporu�uje, abychom brali mapov�n� t�n� jako um�n� vytv��en� fotografi� - um�n�, kter� m�lo sv�j posledn� vrchol b�hem rozkv�tu �ernob�l�ho fotografov�n�.

Rozhoduj�c�m probl�mem HDR je to, jak pou�it v�echny informace o jasu v dynamick�m rozsahu skute�n� sc�ny a zkomprimovat pro zobrazen� na monitoru nebo ti�t�n� fotografii. Kdyby existoval vhodn� a levn� zp�sob, jak zobrazit cel� rozsah jasu, nic z toho by nebylo nezbytn�, (ale jedin� takove zobrazovac� za ��zen� e v sou�asn� dob� velk� a n�kladn� Brightside monitor.) A jak je zn�mo, fotografie pap�rov� bude pravd�podobn� v�dy jej� nej��dan�j�� formou. Tato ��st procesu sm��uje ke kompresi HDR obr�zku na LDR obr�zek (o n�zk�m dynamick�m rozsahu).


V�t�ina obt�� zaznamenan�ch fotografy zkou�ej�c�mi tyto techniky p�i �e�en� probl�m� s kontrastem ve snaze z�skat fotografii, kter� bude vypadat „dob�e“ plyne z ne�pln�ho pochopen� mo�nost� a schopnost� mapov�n� tonality. A co v�ce, programov� n�stroje zat�m nejsou tak dokonal�, aby poskytovaly p�edv�dateln� a bezvadn� v�sledky.

Pln� zn�n� recenze knihy M. Freemana „Fotografie a vysok� dynamick� rozsah – z�klady HDR“ najdete na adrese www.akamonitor.cz/mfreeman2.htm.


doc. Arno�t Katolick�
6. z��� 2009.
http://www.google.com/profiles/akamonitor

 

9.06.2009

"Mastering HDR Photography" - Fotografie a vysok� dynamick� rozsah - Z�klady HDR - recenze

P�vodn� recenzi knihy:
Fotografie a vysok� dynamick� rozsah -
Z�klady HDR
"Mastering HDR Photography“

MICHAEL FREEMAN

Svoji recenzi jsem za�al cit�tem, kter� nejl�pe vystihuje t�matiku knihy:
„Bu�te v�t�ni u n��eho docela nov�ho na poli fotografie. U mo�nosti vytv��et sn�mky sc�n p�esn� tak, jak si mysl�me, �e je vid�me, nebo je�t� p�esn�ji, jak bychom je r�di vid�li.“
Pln� zn�n� recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/mfreeman2.htm

Arno�t Katolick�
 

9.04.2009

Computer Design 3/09

www.cdesign.cz
Zachr�n� n�s CAD?
Digit�ln� architektura
Digit�ln� tov�rna pro men�� podniky
Vstupenka do t�et� dimenze
AutoCAD 2010 ... kone�n� parametrick�
(Bonus aka) Prvn� kroky s nov�m CAx syst�mem
 

Pohled do bl�zk� budoucnosti - OS na webu - 2 p��klady

Dobr� den p��tel�!
Sna��m se o to, abyste, d�ky m�mu infoservisu, nepat�ili mezi posledn�,
kdo se dozv�d� o novink�ch v oblasti ICT a jejich aplikac�ch v ekonomice
a managementu. Nen� to snadn�. Pom�h� mi v tom monitoring obsahu
20-ti �asopis� ( viz info pod �arou ), p�isun knih �esk�ch vydavatelstv�,
"p�edplatn�" cel� �ady e-zin�, webcast� atd.
Dnes v�s chci upozornit na radik�ln� zm�nu, kter� se chyst� na webu.
B�hem n�kolika posledn�ch let se �ada t�m� sna�� o v�voj nov�ho
opera�n�ho syst�mu, kter� by nebyl instalov�n na desktopu, fungoval
by v r�mci internetov�ho prohl�e�e a byl proto dostupn� odkudkoliv na
internetu. Nejv�ce se hovo�� o aktivit�ch Googlu, kter� sv�m nov�m
OS chce hodit rukavici Microsoftu. Ale Google nen� jedinou firmou
a tak� ne prvn�. Microsoft samoz�ejm� nem�e trend k p�esunu
softwarov�ch slu�eb na web ignorovat a tak jeho nov� OFFICE 2010
bude dostupn� z webu stejn� jako je tomu u Google Docs.
OS Googlu je ve v�voji a uk�zat v�m ho proto nemohu. Syst�m
fungov�n� si v�ak m�ete "osahat" s vyu�it�m n�sleduj�c�ch dvou
p��klad�:
a) p�edev��m si otev�ete adresu http://windows4all.com/
chv�li vydr�rte ne� se aplikace na�te a pak se "kochejte" 
V prost�ed� prohl�e�e budete m�t dostupnou �adu funkc�, pro kter�
jsme a� dosud museli do OS Windows ( Linux a pod). Tak n�jak
to bude v bl�zk� budoucnosti vypadat.
b) pokud m�te pocit, �e jde jen o jakousi simulaci a �e byste si
cht�li "s�hnout do r�ny Kristovy", nab�z�m v�m tento p��klad:
Pokud nem�te nainstalov�n prohl�e� Firefox, st�hn�te si ho
( je kolem 7,5 MB velk� ) nainstalujte a spus�te si ho. Pot� si
v n�m zadejte adresu http://beta.cloudo.com/.  Klikn�te na
Create Cloudo Account, zadejte n�kolik informac� a vy�kejte na
zpr�vu, kter� v�m dojde do schr�nk? jej� adresu jste p�i
registraci zadali. A pak u� m�ete experimentovat dle libosti.
V �e�tin� o Cloudo toho moc na webu nenajdete, ale p��mo
na http://www.cloudo.com je v�e pot�ebn�.
Pokud si najdete �as a oba p��klady si prohl�dnete a zkus�te,
budete mezi prvn�mi informovan�mi budouc�mi u�ivateli nov�ch
modern�ch webov�ch opera�n�ch syst�m�. 
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick� 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,
Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer, Mobility,
BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
---------------------------------------------------------------

9.03.2009

EXTRA PC 9/09

www.extra-pc.cz 
Matematika za jedna - vzorce ve Wordu 2007
Univerz�ln� mozek lidstva - Wolfram Alpha
Po�ta bez internetu - Gmail
Zkro�te sv� aplikace ve Win 7 - XMode
Test 15-ti mininotebook� - jsou mini a jsou in
(Bonus aka) Microsoft Officer 2010 - na co se t�it?
P��t� vyd�n� 2. ��jna
T�ma - datov� schr�nky od A do Z
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

itCAD 7-8/9

www.cad.cz
PLM Forum 2009
Jsou �kolen� pro firmy d�le�it�?
Spr�va dat v�robku
Intuitivn� n�stroj manipulace s objekty v CAD
Vychytan� velkoform�t pro CAD a GIS
(Bonus aka) Pr�ce s rozs�hl�mi sestavami
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

9.02.2009

Nejlep�� PC rady 12/09

www.pcrady.cz
Stav�me si dom�c� s�
Seznamte se na internetu
Vypl�ujte dokumenty na po��ta�i
Jak nahr�vat video na YouTube
Stahujte hudbu zdxarma a pohodln�
(Bonus aka) Nov� WINDOWS LIVE Movie Maker s podporou YouTube
P��t� vyd�n� 25.9. - Projekt: Plat�me na internetu
 

WordPress - efektivn� publikov�n� na webu - recenze

Autorem knihy, kterou vydal ZonerPress je Scott McNulty.
Tato stru�n� recenze pojedn�v� o prvn� knize na �esk�m kni�n�m trhu v�novan� 
publika�n�mu syst�mu WordPress.  Nerad nos�m d��v� do lesa. Nejsem na webu zdaleka prvn�m, kdo o WordPressu p�e, tomu bude odpov�dat tento m�j text.
Pokud jste se ji� s WP setkali, a chcete se s n�m hloub�ji sezn�mit, nen� o �em hovo�it. Kniha ZonerPressu je tu pro v�s. Napsal ji velmi zku�en� autor a proto v�s uji��uji,  �e v n�  najdete v�echno, co m�e p�isp�t k zv�en� efektivnosti a ��innosti va�� p��tomnosti na internetu.
Pokud teprve zva�ujete, zda je WorPress ten prav� n�stroj, kter� by v�m m�l umo�nit vstup do sv�ta redak�n�ch a publika�n�ch syst�m� a to zp�sobem, kter� bude odpov�dat nejen va�im pot�eb�m, ale i monostem, pak v�m doporu�uji n�sleduj�c� postup:
a) p�e�t�te si na webu dva stru�n� a p�kn� napsan� �l�nky Dominika D�di�ka,
http://mistr.blog.zive.cz/2009/06/jak-na-wordpress-i-cast-seznamte-se-jmenuji-se-wordpress/
b) p�e�t�te si anotaci a prohl�dn�te si uk�zkov� kapitoly na webu ZonerPressu
http://www.zonerpress.cz/kniha/pro-programatory/wordpress-efektivni-publikovani-na-webu
c) pokud zist�te, �e WolrdPress stoj� za va�� pozornost, po�i�te si knihu a dejte se do studia.
Kniha ZonePressu v�s provede krok za krokem v�emi f�zemi vyu�it� WordPressu.
Intalace WP v�m otev�e mo�nost vyu�it� v�sledk� pr�ce stovek nad�enc�, kte�� pro WP vytv��ej� nov� moduly, kter� roz�i�uj� mo�nosti jeho vyu�it�.
Cituji z uveden�ho �l�nku:
Pokud chcete osobn� web, nap��klad blog nebo portfolio, WordPress V�m nab�dne vhodn�, rychl� a nen�ro�n� �e�en�. M�ete si vyhledat vhodnou �ablonu, pokud by jste ov�em s ��dnou nebyli spokojeni, m�ete vyu��t placen�ch slu�eb, �i si �ablonu nechat ud�lat na m�ru. M�te tak garanci originality, ov�em za jist� poplatek.
WordPress m�ete pou��t i jako redak�n� syst�m pro internetov� magaz�n. Samoz�ejm�, �e ne pro magaz�n v rozsahu jako nap��klad �iv�.cz, ale pro magaz�n s n�kolika tis�ci �ten��� je �e�en� ide�ln�. Ohledn� grafick�ch �ablon plat� to stejn�, jako v p�edchoz�m odstavci - m�ete vyu��t placen�ch �ablon, ov�em n�co to bude st�t ( ceny se v�t�inou pohybuj� v rozmez� od 20 do 50 dolar� ).
V ot�zce firemn�ch str�nek se WordPress tak� pou��v�. Na internetu je mnoho �ablon pro firmy, ale v tomto p��pad� doporu�uji nechat si ud�lat vzhled na zak�zku. P�eci jen divn� vypad�, kdy� maj� dv� odli�n� firmy stejn� vzhled str�nek."
Zde je seznam kapitol knihy:
Kapitola 1 - Pro� WordPress?

Kapitola 2 - Instalace WordPressu

Kapitola 3 - Spr�va u�ivatelsk�ch ��t�

Kapitola 4 - N�st�nka

Kapitola 5 - Mysl�me dop�edu: konfigurace blogu

Kapitola 6 - P��pravy k publikov�n�

Kapitola 7 - Publikujeme p��sp�vek (kone�n�)

Kapitola 8 - Pracujeme se str�nkami

Kapitola 9 - Pr�ce s odkazy

Kapitola 10 - Zvl�d�me koment��e

Kapitola 11 - Pracujeme s motivy vzhledu a s widgety

Kapitola 12 - Hled�n� a �prava motivu vzhledu

Kapitola 13 - Pou��v�me pluginy

Kapitola 14 - �e�en� pot�� a �dr�ba
Knihu ZonerPressu doporu�uji v�em z�jemc�m o internetov� publikov�n�. Je v�cn�, m� logickou stavbu, obsahuje nejen popis funkc�, ale i n�vod k praktick�mu vyu�it� v �ad� konkr�tn�ch oblast� internetov� komunikace. 
Arno�t Katolick�
 
http://www.google.com/profiles/akamonitor

 
 

9.01.2009

AVG Identity Protection 8.5

Ka�d� den se objevuj� tis�ce nov�ch vir� r�zn�ch typ�. Tradi�n� bezpe�nostn� softwarov� produkty, kter� spol�haj� na signatury p�i detekci a blokov�n� vir� jejich jednotlivou identifikac�, v nov�ch podm�nk�ch ji� nedosta�uj�. Tradi�n� ochrana p�ed viry a spywarem, o kter�ch u� v�me, je i nad�le nutn�. Nov� typy hrozeb vy�aduj� nov� p��stupy k ochran� po��ta��. Jeden z nich se naz�v� behavior�ln� anal�za (anal�za chov�n�). P�id�v� dal�� vrstvu ochrany p�ed nov�mi a nezn�m�mi hrozbami.

Tuto novou technologii pou��v� aplikace AVG Identity Protection, kter� zaji��uje, �e v�echny programy, kter� jsou spu�t�ny v po��ta�i, funguj� ��douc�m zp�sobem. Zjist�-li aplikace podez�el� chov�n�, kter� by mohlo znamenat pokus o �tok vedouc� ke zcizen� osobn�ch �daj�, ukon�� tuto aktivitu, a zabr�n� tak, aby k mo�n�mu zcizen� do�lo. Nez�le�� na tom, zda je pou��v�n software spole�nosti AVG nebo jin�ho dodavatele bezpe�nostn�ho softwaru; ochrana identity funguje spole�n� se v�emi roz���en�mi aplikacemi a zvy�uje bezpe�nost u�ivatele, kdykoliv je online.

Aplikace AVG Identity Protection pracuje na principu zji�t�n� a zablokov�n� podez�el�ho chov�n� na nep�etr�it� b�zi – nen� t�eba myslet na to, zda jsme st�hli nejnov�j�� aktualizace signatur a napl�novali dal�� test. Jakmile aplikaci Identity Protection nainstalujete, hl�d� n� po��ta� a chr�n� na�e osobn� a soukrom� informace p�ed pokusy o zcizen�.

Aplikace AVG Identity Protection je mal� aplikace (10 MB) pro sta�en� a jej� instalace zabere okam�ik. Jakmile je nainstalov�na, vyu��v� pouze nepatrnou ��st v�konu procesoru, p�i�em� poskytuje nep�etr�itou ochranu v re�ln�m �ase.

P�i zakoupen� produktu AVG IP je v�e, co pot�ebujeme, zahrnuto v cen�. Po celou dobu platnosti licence m�me k dispozici technickou podporu i aktualizace virov� datab�ze.

Shrnut� - AVG Identity Protection:

- Chr�n� p�ed zcizen�m identity, kdykoli jste online.

- Blokuje nov� a nezn�m� hrozby a br�n� jim v napaden� va�eho po��ta�e.

- Umo��uje rychl� a snadn� sta�en�, instalaci i pou�it�

- Je kompatibiln� s aplikacemi AVG a dal��mi obl�ben�mi produkty zabezpe�en�

- Obsahuje nep�etr�itou celosv�tov� technick� podpora v cen� produktu

- Je kompatibiln� s opera�n�mi syst�my Windows Vista a Windows XP

Instalace AVG IP n�m umo�n� prov�d�n� n�kup� a bankovn�ch operac� online s v�dom�m, �e na�e hesla, informace o ��tech, ��sla platebn�ch karet a dal�� cenn� informace jsou v bezpe�� p�ed zlod�ji osobn�ch �daj�.
V�ce se dozv�te na adrese:
http://www.grisoft.cz/product-avg-identity-protection?type=business

 

 
http://www.google.com/profiles/akamonitor