GPS NAVIGACE

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "GPS - Global Position System". Weblog je sou��st� zpravodajsk�ho, vzd�l�vac�ho a informa�n�ho port�lu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Obsahem jsou stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� zdroje informac� na webu, v knih�ch a v �asopisech. Jazyk: �esk�,anglick� a n�meck�. Pov�imn�te si mo�nosti nastaven� RSS �te�ky.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.19.2009

Ru�n� GPS navigace - nemapov� GPS p�ij�ma� - za cenu do 3000 K�

Kdy� jsem se p�ed n�kolika l�ty rozhodoval jak� syst�m
GPS navigace si m�m po��dit, st�ly ru�n� GPS navigace
jako levn�j�� PDA. Koupil jsem citliv� sn�ma� Evolve
a PDA-�ko od HP. Levn�j�� ru�n� navigace tehdy st�la
skoro stejn�. Je z��� roku 2009. Ru�n� GPS navigaci
GARMIN eTrex H kapesn�ch rozm�r�, kter� m� v sob� zabudov�n
citliv� GPS p�ij�ma� a monochromatick� LCD displej viditeln�
i na slunci, po��d�te za m�n� n� 3000. 
Je vhodn� k pou�it� pro horolezectv�, turistiku,
na lo� �i na kolo. Jde o nemapov� p�ij�ma�, ve kter�m si
mapu budujete sami pomoc� ulo�en�ch bod� a pro�l�ch tras.
A co to um�?
- Citliv� a p�esn� GPS navig�tor
- mo�nost propojen� s PC
- p�i ulo�en� bodu nebo pro�l� trasy se do z�znamu
ukl�d� hodnota GPS v�ky
- zobrazen� f�ze slunce a m�s�ce
Parametry a specifikace:
Displej: Typ: TFT LCD, velikost: 28 x 54 mm,
rozli�en�: 64 x 128 pix
Barev: 4 �rovn� �edi
P�esnost: GPS: 15 m, WAAS/EGNOS: 3 m
Pam�: Z�znam trasy: 10000 z�znam�, 20 pozic,
500 lomov�ch bod�
Body napl�novan� trasy: 1000 bod� s ikonou,
n�zvem a popisem, 50 napl�novan�ch tras
Ovl�d�n�: 5 postrann�ch tla��tek
Nap�jen�: 2 x AA baterie, v�dr�: cca 17 hodin
Rozm�ry: 51 x 112 x 30 mm , hmotnost:150 g
V balen� je i CD se softwarem
-------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovan�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta�
pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------