5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.9.09

ChanellWorld 3/09

www.chanellworld.cz
Virtualizace desktop�
P�eho�te nab�dku Wi-Fi na 4. generaci
Netbooky a nettopy v kurzu
Tisk�rny s p�idanou hodnotou
Luxus pod strome�kem - nab�dka produkt�
(Bonuis aka) P�ehled v�rnostn�ch program�
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

27.9.09

CHIP 10/09

10 nejt잚�ch chvil internetu
Co dok�ou tuningov� n�stroje
Win 7 - p�ejd�te s nulov�mi n�stroji
�asov� osa CHIPu: jednook� zrcadlovky
Singularity: lep�� windows

(Bonus aka)
P��t� vyd�n� 11/09: 23.10.09 - t�ma: Windows 7 opera�n� syst�my
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
---------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

26.9.09

Syst�mov� integrace 2/09

www.si.vse.cz
- ��zen� z�skan� hodnoty v podnikov� informatice
- eJustice jako jeden ze z�kladn�ch kamen� eGovemmentu v �R
- Obchodn� modely Software as a Service
- Cloud Computing
- Sestaven� projektov�ho t�mu (Psychologick� aspekty a porovn�n� p��stup� rigor�zn�ch a agiln�ch metodik)
(Bonus aka) Mo�n� IT strategie v dob� hosp. krize � ohl�dnut� za Konferenc� SI 2009
V�ce se o obsahu ��sla dozv�te na str�nk�ch odborn�ch weblog�:
http://www.akamonitor.cz/virtualizace.htm
http://www.akamonitor.cz/soa.htm

http://www.akamonitor.cz/projman_aka.htm

25.9.09

Po��ta� pro ka�d�ho 20/09

www.ppk.cz
Specializovan� vyhled�va�e
P�edstavujeme nov� internetov� prohl�e� OPERA 10.0
Z�lohujte data z mobilu
Nen� karta jako karta
Zrcadlovka s HD videem
(Bonus aka) Wi-Fi pro popkro�ilej��
P��t� vyd�n� 21/09 vyjde 12. ��jna - t�ma: vyb�r�me videokamery
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Encyklopedie v�dy - CHEMIE - multimedi�ln� pom�cka nejen pro �kol�ky

CD p��loha �asopisu Po��ta� pro ka�d�ho 20/2009.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
 

24.9.09

Bejlep�� PC rady a n�vody 13/09

Google zjednodu�� pr�ci s webem
Co je pishing a jak nest�t ob�t�

Webov� str�nky snadno - program Zoner inPage
Facebook - z�sta�ke v kontaktu , bu�te "in"

P�eklad web�
(Bonus aka) Videovol�n� p�es internet 
P��t� vyd�n� 14. ��jna - t�ma St��h�me a upravujeme video
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

CIO - Business World 10/09

Monitoring funk�nosti s�t�
Implementace projektu IS
Datov� schr�nky - co vlastn� pot�ebujeme

Virtualizace vs. Cloud - mraky nejsou technologie

Nov� IT infrastruktura - nov� virtu�liza�n� ��d
(Bonus aka) Wi-Fi dozr�lo pro podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

BIZ 3/09

Z�kladn� a aktu�ln� trendy v oblasti CRM
CRM a bezpe�nost - propojen� n�doby
Virtu�ln� t�m: veden� lid� na d�lku
Google ( st�le ) podporuje YouTube
P�ehledov� tabulka podnikov�ch IS CRM na �esk�m trhu
(Bonus aka) Pro� firmy nenaslouchaj� sv�m z�kazn�k�m
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ComputerWorld 16/09

Podnikov� soci�ln� softwarea jeho p��nosy
Soci�ln� s� ve firemn� strategii - co Twitter nab�z� firm�m
T�mov� spolupr�ce v nov�m h�vu
Flexibiln� ERP syst�my pro SMB
Deduplikace - aktu�ln� trendy v ukl�d�n� dat
(Bonus aka) P��nos Cloud computingu
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

Computer 18/09

Preview Zone Photo Studio 12
Filmov� datab�ze v All My Moview
Spou�t�n� celoplo�n�ho WIMAXu
Vzd�len� spr�va TeamViewer
8 �ernob�l�ch laserov�ch tisk�ren v testu
(Bonus aka) Wi-Fi pro ka�d�ho
 

ITSystems 9/09

Trendy v ERP
V�b�r IS pro podporu obchodn�ch a logistick�ch proces�
Virtualizace ve sv�t� desktop�
Warehouse management
P��nosy a rizika ��zen�ch bezpe�nostn�ch slu�eb

(Bonus aka) ERP jako slu�ba pro men�� a st�edn� podniky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

23.9.09

SV�T pozn�n� ��jen 09

Nejrychlej�� vlaky sv�ta
V�tah na ob�nou dr�hu
Z�hada okultn�ho Stonehenge
Nanotechnologie: na �rovni atom�
Otto Wichterle. prvn� kontaktn� �o�ky sv�ta

(Bonus aka)  ZN�me 28 nov�ch div� sv�ta ( finalist� )
P��t� vyd�n� 23. ��jna 2009 - T�ma ��sla Energie na ob�n� dr�ze
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�

17.9.09

CONNECT! 10/09

www.connect.cz
Modern� trendy v ukl�d�n� dat
�vod do SharePointu - groupware a my
�vod do optimalizace k�du
Doch�zkov� syst�my v podnikov� praxi
K�ivka �sp�ch a z�jmu o nov� technologie 2009
(Bonus aka) Vytv���me bezobslu�n� instalace aplikac�
P��t� vyd�n� 11/09 vyjde 16. ��jna
T�ma p��t�ho vyd�n�: IS ERP

��etnictv� nev�d�l. org. a obc� 09/09

www.bilance.cz
P�ipravovan� nov� pr�vn� �prava
N�zorn� p��klady postup� ��tov�n�
- �zemn� samospr�vn�ch celk�
- organiza�n�ch slo�ek st�tu
Schvalov�n� ��etn�ch z�m�rek - ve�. sektoru
�koln� akce a j�zn� v�daje
(Bonus aka) ISSS 2009 - internet ve st�tn� spr�v�

��etnictv� 9/09

www.bilance.cz
Slevy na pojistn�m
Jak vyu�it ��etn� zisk (2)
V�kaz o pen�n�ch toc�ch (2)
P�iv�d�lek k d�chodu od roku 2010
Zaji�t�n� z�vazk� podle ob�ansk�ho z�kon�ku
(Bonus aka) Letn� legislativn� novinky

Jak na po��ta� 9/09

www.jnp.cz
St�ih videa jednodu�e
P��ru�ka do kapsy: Mozzila Thunderbird
Spr�va disk� ve Windows XP
Jak odstranit soubory
Vkl�d�n� symbol� a rovnic ve Wordu
(Bonus aka) KL�vesnice jako hudebn� n�stroj
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
P��t� vyd�n� 16. ��jna
T�ma 10/09 Bav�me se p�es internet

 

16.9.09

DIGIfoto 9/09

http://digiarena.zive.cz/
�esk� krajina - zachy�te kr�su za va�imi okny
Arles po�ty�ic�t� - report� z fotofestivalu
Jak na infra�ervenou fotografii
Kouzlo ostr�ch fotografi� - Focus MAgic 3
Jak na interakce vrstev v Adobe Photoshopu
(Bonus aka) Sony ALFA A380
P��t� vyd�n� 6. ��jna 09

Mobility 9/09

www.mobilmania.cz
Opravdu vol�me nejdr� v Evrop�?
Nokia vyr�b� notebooky
FAcebook na displeji
Seznam, Centrum a Google - z mobilu
11mobil� v testu
(Bonus aka) Informace obyvatel p�es SMS Infokan�l
P��t� vyd�n� 15. ��jna 09
Z obsahu: Nokia 3720  Clasic, LG GD900

14.9.09

SAT & DVB-T magaz�n 9/09

www.sat-magazin.cz
Satelitn� p�ij�ma� s funkc� PVR a dv�ma USB porty
Instalace plugin� v Dreamboxu
Lexikon dgit�ln� TV - Standard DVB-S2
Americk� fotbal - NFL - sport v satelitn� TV
Me�i� spot�eby elektrick� energie Eco-eye
(Bonus aka) Popis a instalace ERRA UC 380
P��t� vyd�n� 12. ��jna 2009
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

ComputerWorld 15/09

Zoptimalizujte si infastrukturu pro ukl�d�n� dat
Kooperujeme pes web - groupware poprve
Outsourcing v �esk�ch podnic�ch - slibn� BPO
�ernob�l� tisk dovoluje udr�et n�klady pod kontrolou
Gartner hype k�ivka - aktu�ln� vysp�lost IT technologi�
(Bonus aka) ERP pro SMB - jak neud�lat chybu p�i implementaci
P��t� ��slo 25.9. - Efektivn� procesy a slu�by 

SecurityWorld 3/09

http://securityworld.cz/
Soci�ln� s�t� pod palbou - Internetov� hrozby dne�ka
Bezpe�nost poskytovan� cloud computingem�
Webov� aplika�n� firewally
Bezpe�nost �e�en� ve virtualizovan�m prost�ed�
Beze�n� autentizace s IM
(Bonus aka) Sd�len� u�ivatelsk�ch identit
P��� ��slo: 1. prosince 09

Po��ta� pro ka�d�ho 19/09

www.ppk.cz
Zpracov�v�me video z dovolen�
Bezpe�nost bezdr�tov�ch s�t� - nastav�n� wi-fi
Odd�ly na pevn�m disku
Pinnacle WideoSpin
Nej�ast�j�� trable s e-mailem
(Bonus aka) Knihy nemus�  b�t jen na pap�ru
Na CD - kompletn� ochrana PC
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
P��t� ��slo 25. z��� 09

10.9.09

Seznam monitorovan�ch �asopis� na port�lu AKA MONITOR - z��� 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife,
��etnictv�, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

PiXEL 9/09

www.pixel.cz
Boris Continuum Copmlete 6.0
Graphite Modeling Tool - 3ds Max
Focusrite Saffire PRO 24
Blender" Animace a anima�n� kl��e
Sony Cyber-shot DSC-HX1
(Bonus aka) Continuous Velocity Piano - TASCAM GVI
www.akamonitor.cz/plneverze.cz
 
 
 

9.9.09

Computer 17/09

http://computer.zive.cz
�ivotn� cyklus autorsk�ho poplatku
Datov� schr�nky
Dvojit� test 100MB p�ipojen� k internetu
Multimedi�ln� s�ov� p�ehr�va� Xtreamer
P�enosn� inkoustov� tisk�rna Pixma IP 100
(Bonus aka) Microsoft Office 2010
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovn�ch �asopis�:
CoumpterWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
�sp�ch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�,
Po��ta� pro ka�d�ho,Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�.
 

8.9.09

�sp�ch - produktivita a inovace 3/2009

www.e-api.cz
�t�hl� v�roba v r�zn�ch pr�myslov�ch odv�tv�ch
Zaveden� metody 5S v T�ineck�ch �elez�rn�ch, a.s.
�t�hl� v�roba - konkuren�n� v�hoda v dob� recese
V�roba hra�ek LEGO - skute�n�, dlouhodob� projekt
World Class Manufacturing v Plze�sk�m prazdroji
(Bonus aka) Material Flow Cost Accounting
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolick�
 

4.9.09

Computer Design 3/09

www.cdesign.cz
Zachr�n� n�s CAD?
Digit�ln� architektura
Digit�ln� tov�rna pro men�� podniky
Vstupenka do t�et� dimenze
AutoCAD 2010 ... kone�n� parametrick�
(Bonus aka) Prvn� kroky s nov�m CAx syst�mem
 

Pohled do bl�zk� budoucnosti - OS na webu - 2 p��klady

Dobr� den p��tel�!
Sna��m se o to, abyste, d�ky m�mu infoservisu, nepat�ili mezi posledn�,
kdo se dozv�d� o novink�ch v oblasti ICT a jejich aplikac�ch v ekonomice
a managementu. Nen� to snadn�. Pom�h� mi v tom monitoring obsahu
20-ti �asopis� ( viz info pod �arou ), p�isun knih �esk�ch vydavatelstv�,
"p�edplatn�" cel� �ady e-zin�, webcast� atd.
Dnes v�s chci upozornit na radik�ln� zm�nu, kter� se chyst� na webu.
B�hem n�kolika posledn�ch let se �ada t�m� sna�� o v�voj nov�ho
opera�n�ho syst�mu, kter� by nebyl instalov�n na desktopu, fungoval
by v r�mci internetov�ho prohl�e�e a byl proto dostupn� odkudkoliv na
internetu. Nejv�ce se hovo�� o aktivit�ch Googlu, kter� sv�m nov�m
OS chce hodit rukavici Microsoftu. Ale Google nen� jedinou firmou
a tak� ne prvn�. Microsoft samoz�ejm� nem�e trend k p�esunu
softwarov�ch slu�eb na web ignorovat a tak jeho nov� OFFICE 2010
bude dostupn� z webu stejn� jako je tomu u Google Docs.
OS Googlu je ve v�voji a uk�zat v�m ho proto nemohu. Syst�m
fungov�n� si v�ak m�ete "osahat" s vyu�it�m n�sleduj�c�ch dvou
p��klad�:
a) p�edev��m si otev�ete adresu http://windows4all.com/
chv�li vydr�rte ne� se aplikace na�te a pak se "kochejte" 
V prost�ed� prohl�e�e budete m�t dostupnou �adu funkc�, pro kter�
jsme a� dosud museli do OS Windows ( Linux a pod). Tak n�jak
to bude v bl�zk� budoucnosti vypadat.
b) pokud m�te pocit, �e jde jen o jakousi simulaci a �e byste si
cht�li "s�hnout do r�ny Kristovy", nab�z�m v�m tento p��klad:
Pokud nem�te nainstalov�n prohl�e� Firefox, st�hn�te si ho
( je kolem 7,5 MB velk� ) nainstalujte a spus�te si ho. Pot� si
v n�m zadejte adresu http://beta.cloudo.com/.  Klikn�te na
Create Cloudo Account, zadejte n�kolik informac� a vy�kejte na
zpr�vu, kter� v�m dojde do schr�nk? jej� adresu jste p�i
registraci zadali. A pak u� m�ete experimentovat dle libosti.
V �e�tin� o Cloudo toho moc na webu nenajdete, ale p��mo
na http://www.cloudo.com je v�e pot�ebn�.
Pokud si najdete �as a oba p��klady si prohl�dnete a zkus�te,
budete mezi prvn�mi informovan�mi budouc�mi u�ivateli nov�ch
modern�ch webov�ch opera�n�ch syst�m�. 
Zdrav� v�s
Arno�t Katolick� 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - seznam monitorovn�ch �asopis�:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
ComputerDesign, itCAD, Jak na po��ta�, Po��ta� pro ka�d�ho,
Extra PC, Nejlep�� Rady PC, Connect!, Computer, Mobility,
BIZ, THINK!(IBM), Sv�t pozn�n�, DIGIfoto, FOTOlife, ��etnictv�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
---------------------------------------------------------------

3.9.09

EXTRA PC 9/09

www.extra-pc.cz 
Matematika za jedna - vzorce ve Wordu 2007
Univerz�ln� mozek lidstva - Wolfram Alpha
Po�ta bez internetu - Gmail
Zkro�te sv� aplikace ve Win 7 - XMode
Test 15-ti mininotebook� - jsou mini a jsou in
(Bonus aka) Microsoft Officer 2010 - na co se t�it?
P��t� vyd�n� 2. ��jna
T�ma - datov� schr�nky od A do Z
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

itCAD 7-8/9

www.cad.cz
PLM Forum 2009
Jsou �kolen� pro firmy d�le�it�?
Spr�va dat v�robku
Intuitivn� n�stroj manipulace s objekty v CAD
Vychytan� velkoform�t pro CAD a GIS
(Bonus aka) Pr�ce s rozs�hl�mi sestavami
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

2.9.09

Nejlep�� PC rady 12/09

www.pcrady.cz
Stav�me si dom�c� s�
Seznamte se na internetu
Vypl�ujte dokumenty na po��ta�i
Jak nahr�vat video na YouTube
Stahujte hudbu zdxarma a pohodln�
(Bonus aka) Nov� WINDOWS LIVE Movie Maker s podporou YouTube
P��t� vyd�n� 25.9. - Projekt: Plat�me na internetu
 

1.9.09

CIO - Business World 9/09

www.cio.cz
Aplika�n� architekt - v�c ne� program�tor
Kam do�el eGon - 4 hlavn� projekty
B�je�n� sv�t RFID - 3  z�kladn� modifikace
�skal� n�stroj� pro projektov� ��zen�
13 nej�ast�j��ch chyb v IT projektech
(Bonus aka) CIO p��padov� studie roku  
 
 

ComputerWorld 14/09

www.cw.cz
SaaS v �esk�ch podnic�ch - jen pomal� n�stup
Klady a z�pory virtualizace - 7 polopravd o virtualizaci
Efektivn� zam�stnanec - jak� m� e-learning limity
Firmy a soci�ln� software
Nehalem - nov� �ra v�konu
(Bonus aka) Inform.kvalita v praxi - m�ty o informa�n� kvalit�
 

SV�T 9/09

www.epublishing.cz
10+1 z�had lidsk�ho mozku
Bal�ny na hranici vesm�ru
Najrychlej�� motocykly sv�ta
Sklo - pr�hledn� z�zrak p��rody
Velikono�n� ostrov - pod dohledem mrtv�ch boh�
(Bonus aka) Nej�asn�j�� o�zy sv�ta
P��t� vyd�n� 25. z���