INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.26.2009

Cloud-based BPM tools

Business Process Management Projects with IBM BPM BlueWorks
Date: Wednesday, August 26, 2009
Time: 9:00 AM PT / 12:00 PM ET
Cituji z abstraktu:
"
Joininig this Web Seminar you will find how to get started easily with cloud-based BPM tools
IBM BPM BlueWorks provides a revolutionary way to get started with BPM. BPM BlueWorks is a set of BPM business design tools, a rich collection of BPM content and a robust community of users all in a zero-cost, secure cloud environment. With BPM BlueWorks you can:
- How an application foundation can help your business deliver on its objective
- Learn about BPM: Learn strategies, trends and best practices for making smart process decisions
- Collaborate with the Community: Leverage community insight and access shared content
- Experience BPM: Capture business intent, understand capabilities, and sketch processes
- Optimize Processes: Extend strategy to drive process improvement and deploy with the IBM BPM Suite."
V�ce na adrese:
http://www.idgconnect.com/kick-start-your-business-process-management-projects-with-ibm-bpm-blueworks/251/115/8949/
www.akamonitor.cz
 

IT Systems 7-8/09

www.systemonline.cz
PLM syst�my pro ��zen� �ivotn�ho cyklu v�robku
�skal� n�stroj� pro projektov� ��zen�
Business Intelligence ve v�robn�ch podnic�ch
Jak za��t s virtualizac�
Pot�eba ��zen� dokumentace - dokumenty a incidenty
(Bonus aka) Elektronick� v�m�na dat aktu�ln�
P��loha: Outsourcing IT
- Vybran� pr�vn� aspekty SLA
- Data warehouse jako slu�ba
- Cloud computing p�ich�z�
 

8.21.2009

Profesional Computing 7-8/09

www.procomputing.cz
Krize? Ne pro projektov� ��zen�
��zen� projekt� migrace dat
Firemn� web: jak (ne) p�ij�t o z�kazn�ky
Hlas, video a data kdekoli
Bzdr�tov� na multimedia
(Bonus aka) Syst�my pro spr�vu identit
 

8.19.2009

CONNECT! 9/09

www.connect.cz
PLM - spr�va �ivotn�ho cyklu produkt�
Jak na p�evod po��ta�� do virtu�ln�ho prost�ed�
Windows XP Mode ve Windows 7
Monitoring s�t� - co d�v� a jak� technologie nab�z�
Bude HRD renezanc� mechanick�ch disk�?
(Bonus aka) Pro� nezapom�nat na interni audit IT
P��t� ��slo vyjde 18. z���
T�ma ��sla 10/09: Ukl�d�n� dat v podnikov� s�ti
 

A Guided Tour to the Application of BPM

��zen� proces�, jejich inovace a modelov�n�, p�edstavuj� p�edm�t
z�jmu v�t�iny firem, kter� usiluj� o zv�en� v�konnosti a efektinosti.
Dnes jsem narazil na materi�l, kter� m�e dob�e poslou�it pro
v�ukov� proces orientovan� na BPM.
Cituji abstrakt textu:
"This paper provides a survey of the practices and technology
related to business process 
management (BPM). Basic concepts
are explained, the transformational effect on the
enterprise is examined, and the value that BPM can create is
analyzed. The paper then 
presents a survey of the vast array
of technology that is related to BPM."
55-ti str�nkov� pr�vodce k aplikac�m Business Prcess Managementu
najdete na adrese:
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=102
Zdrav� V�s - Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor

8.18.2009

P��prava nov�ho j�dra vyhled�va�e Google

Na adrese:
http://www2.sandbox.google.com/
najdete na prvn� pohled stejnou str�nku vyhled�va�e Google - ale nenechte se m�lit.
O projektu testov�n� vyhled�va�e s nov�mi "vnit�nostmi" se dozv�te v�e na adrese:
http://checkout.google.com/support/sell/bin/answer.py?hl=en&answer=134469
i to, �e se do testov�n� m�ete zapojit i vy.

ISSN port�lu AKA MONITOR 1804-042X

Rozhodnut�m �esk�ho n�rodn�ho st�ediska ISSN bylo port�lu AKA MONITOR p�id�leno ISSN jako "on-line pokra�uj�c�mu zdroji". Ve schvalovac�m ��zen� sehr�la v�znamnou roli skute�nost, �e AKA MONITOR existuje na webu ji� 14 let, pokr�v� pom�rn� rozs�hlou oblast pozn�n� a obsahuje vysok� pod�l aktu�ln�ch informac�. Uveden� rozhodnut� zvy�uje atraktivnost port�lu pro publikov�n� na internetu s vyu�it�m jeho str�nek a odborn�ch weblog�.


8.13.2009

�ada nov�ch recenz� a komentovan�ch upout�vek

Na str�nk�ch weblog� port�lu AKA MONITOR byla b�hem pr�zdnin publikov�na �ada nov�ch recenz� knih a komentovan�ch upout�vek. P�es "okurkovou sezonu" se v monitoringu objevila �ada pozoruhodn�ch odkaz� na obsah vybran�ch �l�nk� z �asopis�. Vznikl i nov� weblog, kter� je zam��en� na pln� verze zaj�mav�ho softvaru, kter� se objevuj� v p��loh�ch �asopis�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
www.akamonitor.cz/newbooks.htm

8.01.2009

ITIL V3 - The Value of Education

Pozoruhodn�, stru�n�, u�ite�n� text t�kaj�c� se �lohy vzd�l�n� v aplikaci ITIL
http://www.pinkelephant.com/ressource/pinklink/emea/issue54/ITILV3ValueOfEducation.pdf
ITIL V3 - The Value of Education
 

DVB-T digit�ln� p�ij�ma� s dv�ma tunery - slideshow

Na d�le uveden� adrese jsem vystavil slideshow
sestavenou z fotografi� a z vybran�ch ��st� �esk�ho
n�vodu k ORT 8942-2T. Produkt se mi osv�d�il. Dva
tunery v jednom p�ij�ma�i, s dob�e �e�en�m ovl�d�n�m
,
p�edstavuje v�hodu zna�n� flexibility.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/2t-tuner
----------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor