AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

8.19.2009

A Guided Tour to the Application of BPM

��zen� proces�, jejich inovace a modelov�n�, p�edstavuj� p�edm�t
z�jmu v�t�iny firem, kter� usiluj� o zv�en� v�konnosti a efektinosti.
Dnes jsem narazil na materi�l, kter� m�e dob�e poslou�it pro
v�ukov� proces orientovan� na BPM.
Cituji abstrakt textu:
"This paper provides a survey of the practices and technology
related to business process 
management (BPM). Basic concepts
are explained, the transformational effect on the
enterprise is examined, and the value that BPM can create is
analyzed. The paper then 
presents a survey of the vast array
of technology that is related to BPM."
55-ti str�nkov� pr�vodce k aplikac�m Business Prcess Managementu
najdete na adrese:
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=102
Zdrav� V�s - Arno�t Katolick�
http://www.google.com/profiles/akamonitor

8.18.2009

ISSN port�lu AKA MONITOR 1804-042X

Rozhodnut�m �esk�ho n�rodn�ho st�ediska ISSN bylo port�lu AKA MONITOR p�id�leno ISSN jako "on-line pokra�uj�c�mu zdroji". Ve schvalovac�m ��zen� sehr�la v�znamnou roli skute�nost, �e AKA MONITOR existuje na webu ji� 14 let, pokr�v� pom�rn� rozs�hlou oblast pozn�n� a obsahuje vysok� pod�l aktu�ln�ch informac�. Uveden� rozhodnut� zvy�uje atraktivnost port�lu pro publikov�n� na internetu s vyu�it�m jeho str�nek a odborn�ch weblog�.

8.17.2009

On-line kurz digit�ln� fotografie

Na n�e uveden� adrese jsem vystavil komentovanou upout�vku na
on-line kurz digit�ln� fotografie, se zam��en�m na �pravu, efekty
a prezentaci digit�ln�ch fotografi�.
http://www.akamonitor.cz/online-fotokurz.htm
Na str�nce je odkaz na slideshow s uk�zkami prost�ed� on-line kurzu.

8.13.2009

�ada nov�ch recenz� a komentovan�ch upout�vek


Na str�nk�ch weblog� port�lu AKA MONITOR byla b�hem pr�zdnin publikov�na �ada nov�ch recenz� knih a komentovan�ch upout�vek. P�es "okurkovou sezonu" se v monitoringu objevila �ada pozoruhodn�ch odkaz� na obsah vybran�ch �l�nk� z �asopis�. Vznikl i nov� weblog, kter� je zam��en� na pln� verze zaj�mav�ho softvaru, kter� se objevuj� v p��loh�ch �asopis�.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
www.akamonitor.cz/newbooks.htm

8.01.2009

DVB-T digit�ln� p�ij�ma� s dv�ma tunery - slideshow

Na d�le uveden� adrese jsem vystavil slideshow
sestavenou z fotografi� a z vybran�ch ��st� �esk�ho
n�vodu k ORT 8942-2T. Produkt se mi osv�d�il. Dva
tunery v jednom p�ij�ma�i, s dob�e �e�en�m ovl�d�n�m
,
p�edstavuje v�hodu zna�n� flexibility.
Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/2t-tuner
----------------------------------------------------------------
http://www.google.com/profiles/
akamonitor