5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

28.8.09

Po��ta� pro ka�d�ho 18/09

www.ppk.cz
Vytvo�te si videon�vod - WINK
P�ehr�v�me video - VLC Player
Test 4 stoln�ch po��ta�� pro �kol�ky do 15 tis.
Test 4 stylov�ch fotoapar�t�
Automatick� opravy ve Wordu
(Bonus aka) Jak zve�ejnit fotky z dovolen� - 4 odkazy
Na DVD - Encyklopedie lidsk�ho t�la
P��t� ��slo vyjde 14. z���
 
 

26.8.09

AKA MONITOR m� ISSN

�esk� n�rodn� st�edisko pro ISSN p�id�lilo AKA MONITORu - jako
pokra�uj�c�mu on-line zdroji - ISSN 1804-042X.

IT Systems 7-8/09

www.systemonline.cz
PLM syst�my pro ��zen� �ivotn�ho cyklu v�robku
�skal� n�stroj� pro projektov� ��zen�
Business Intelligence ve v�robn�ch podnic�ch
Jak za��t s virtualizac�
Pot�eba ��zen� dokumentace - dokumenty a incidenty
(Bonus aka) Elektronick� v�m�na dat aktu�ln�
P��loha: Outsourcing IT
- V
ybran� pr�vn� aspekty SLA
- Data warehouse jako slu�ba
- Cloud computing p�ich�z�

21.8.09

Profesional Computing 7-8/09

www.procomputing.cz
Krize? Ne pro projektov� ��zen�
��zen� projekt� migrace dat
Firemn� web: jak (ne) p�ij�t o z�kazn�ky
Hlas, video a data kdekoli
Bzdr�tov� na multimedia
(Bonus aka) Syst�my pro spr�vu identit
 

19.8.09

CONNECT! 9/09

www.connect.cz
PLM - spr�va �ivotn�ho cyklu produkt�
Jak na p�evod po��ta�� do virtu�ln�ho prost�ed�
Windows XP Mode ve Windows 7
Monitoring s�t� - co d�v� a jak� technologie nab�z�
Bude HRD renezanc� mechanick�ch disk�?
(Bonus aka) Pro� nezapom�nat na interni audit IT
P��t� ��slo vyjde 18. z���
T�ma ��sla 10/09: Ukl�d�n� dat v podnikov� s�ti
 

17.8.09

��etnictv� 8/09

www.bilance.cz
Z�klady ��etnictv� - V�kaz o pen�n�ch toc�ch
Pracovn�pr�vn� vztahy a n�roky p�i podnik�n� man�el�
Z�klad dan� z pohledu DPH
Koncep�n� r�mec IFRS a US GAAP
Rychl� p�ehledy - Z�konn� rezervy
(Bonus aka) Jak vyu��t ��etn�  zisk
 

SAT & DVB-T magazin 8/09

www.satmagazin.cz
Ferguson ARIVA TT HD PVR - 2 tunery a funkce PVR
Dreambox DM 8000 HD
Rusk� satelit na pozici 40 E
N�meck� r�dia MDR na 19,2 E
Evropsk� ligy v sez�n� 2009-2010
(Bonus aka) DVB analyz�tor Sefram 7865
P��t� ��slo vyjde 14. z��� 09
 

13.8.09

Nejlep�� PC rady 11/09

www.pcrady.cz
Prohl�e� od Googlu bude je�t� lep�� - t�et� verze
Datov� schr�nky, �erven� zbyte�n� byrokracii
Nahrajte si internetov� r�dio - Stremripper
Vylep�en� kop�rov�n� text� a obr�zk� - Clipboard Recorder
Fotografie jako omalov�nky
(Bonus aka) Sta�te se internetov�m encyklopedistou
P��t� ��slo vyjde 4. z���
T�ma 12/09: Stavba dom�c� bezdr�tov� s�t�
 

Computerworld 13/09

www.cw.cz
Soci�ln� forma webu
Nej�hav�j�� technologie pro digit�ln� fotoapar�ty
On-line p��stup u modern�ch IS
Pokro�il� pr�ce s daty - Trendy
P�echod na outsourcing
(Bonus aka) ��zen� zabezpe�en� projekt�
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

Mobility 8/09

www.mobilmania.cz
11 mobil� v testu
Kupte d�tem mobil - v�me jak� se pro n� hod�
Vyb�r�me  nejlep�� tarif p��mo pro v�s
HTC Snap - �pi�ka pro pr�ci
Srovn�n� star�ho a nov�ho iPhonu
(Bonus aka) Jak mobilem rezervovat vstupenku na film
P��t� ��slo vyjde 17. z���
T�ma 9/09 P�iv�tejte kamar�dy ve va�em mobilu
 

7.8.09

Telekomunikace 4/09

www.covergence.cz
FITCE kongres v Praze
Podrobn� pohled na investice do FTTH s�t�
Sou�asn� mobiln� telekomunika�n� s�t ( 2. ��st )
Zv�raz�ov�n� a separace �e�i ze �umov�ho pozad� ( 1. ��st)
 

PHOTO life 72/09

www.photorevue.cz
Cesta k fotografii - fotograf se u�� cel� �ivot
Vyzn�te se ve sn�mac�ch re�imech? Av, Tv nebo M?
M��en� dlouh� expozice
Dekorativn� jednoduchost - m�n� je �asto v�ce
RAW, Lightroom a infra - probl�m s infra�erven�mi fotografiemi
(Bonus aka) V��n� boj �en s fototechnikou
P��t� ��slo vyjde 5.10.
Nep�ehl�dn�te
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

Jak na po��ta� 8/09

www.jnp.cz
Sd�lejte po��ta� s v�ce lidmi
Jak vyu��t spr�vce �loh
Poutav� prezentace fotek na DVD
Video z fo��ku p��mo na YouTube
Jak p�ipojit mobil k po��ta�i
(Bonus aka) Windows Movie Maker - p�iru�ka do kapsy
P��t� vyd�n� 18. z���
Nep�ehl�dn�te www.akamonitor.cz/plneverze.htm
http://www.google.com/profiles/akamonitor
 

4.8.09

Computer 15-16/09

http://computer.zive.cz
Komprima�n� programy
Trend: virtualizace
Google �to�� na Microsoft - Google OS
Test rychlosti a komprese: ZIP vs. RAR
Rozhovor s protipir�tskou uni�
(Bonus aka) Superfotky zvl�dnete s n�mi
P��t� ��slo vyjde 10. z���
Sledujte www.akamonitor.cz/plneverze.htm