INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.31.2009

Autotest pozornosti a pohotovosti - sout�n� hra "POST�EH"

P�ed 13-ti lety jsem naprogramoval ve Visual basicu 3.0 sout�n� hru, kter� slou�� sou�asn� jako autotest pozornosti a pohotovosti. Program automaticky n�hodn� vygeneruje 3 sady kole�ek ve 4 ( 6-ti ) barv�ch a rozm�st� je ve 3 pol�ch. Va��m �kolem bude co nejrychleji identifikovat, ve kter�m poli jsou um�st�ny 2 kole�ka stejn� barvy nejbl�e ( nejd�le ) od sebe. Hru jsem nazval "post�eh". DEMO verzi hry si m�ete st�hnout voln� z adresy:
http://www.akamonitor.cz/postreh.zip
Rozbalte si zip soubor do nov�ho adres��e.
Z�sk�te jeden exe soubor a soubor VBRUN300.dll.
Pravidla a n�vod k ovl�d�n� programu najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/postreh-pravidla.htm
V���m, �e se pobav�te.
Screenshot www.akamonitor.cz/postreh-obr1.jpg
HRA POST�EH

7.30.2009

Na fotografie s GPSkou

Pomoc� ka�d�ho GPS p��stroje zat�m fotografie nepo��d�te, ale i tak se ho vyplat� vz�t s sebou na focen� do p��rody i do m�sta. GPSka v�s nejen zavede k pokladu nebo na to spr�vn� fotogenick� m�sto, ale v�t�inou i zapisuje pro�lou trasu (tracklog). Z tohoto z�znamu si v Zoner Photo Studiu m�ete k fotografii p�i�adit �daje o m�stu po��zen�.
 
GPS p��stroj je ji� b�nou sou��st� v�bavy pro cesty do p��rody i do m�sta. Pom�h� n�m v orientaci anebo zavede n�s t�eba k pokladu p�i h�e geochaching . V�t�ina p��stroj� si v�ak tak� pamatuje n�mi pro�lou trasu, tzv. tracklog. A pr�v� tento z�znam m�ete v Zoner Photo Studiu pou��t m�ete k fotografii p�i�adit �daje o m�stu po��zen�.
 
Po��dili jste kr�sn� sn�mky a nezn�te k nim sou�adnice? Pokud jste zrovna nem�li s sebou GPSku nebo ji� nem�te tracklog, m�ete si m�sto po��zen� vyhledat na map� a d�ky Zoner Photo Studiu p�idat k fotografii GPS sou�adnice dodate�n�.
 
Zem�pisn� sou�adnice ze z�znamu (tracklogu) GPS p�id�te k s�rii fotografi� v okn� Pr�zkumn�k pomoc� funkce P�i�adit GPS �daje z nab�dky Informace | GPS.
 
V�ce se dozv�te v tutori�lu na adrese:
http://www.zoner.cz/podpora/tutorial-gps.asp
Zdrav� V�s Arno�t Katolick�
 
 

7.29.2009

Adobe Photoshop LIGHTROOM 2 - RECENZE KNIHY

Adobe Photoshop LIGHTROOM 2 - RECENZE KNIHY
Kompletn� pr�vodce pro fotografy
Autor: Martin Evening
�esk� p�eklad vydal ZonerPress
 
V n�kolika m�lo posledn�ch letech do�lo v oblasti fotografov�n� k velk�m zm�n�m. D�ky digit�ln� technologii se nyn� fotografov�n� t�� �irok� oblib�. Sn�mky ze sou�asn�ch �pi�kov�ch digit�ln�ch zrcadlovek se svoj� ostrost�, detaily a mo�nost� zv�t�ov�n� mohou s p�ehledem m��it s v�t�inou sn�mk� po��zen�ch na st�edoform�tov� film.
 
Martin Evening, mezin�rodn� uzn�van� fotograf a autor �ady publikac�, p�edstavuje ve sv� knize celkov� a detailn� pohled na mo�nosti Lightroomu. Jeho p��stup se nezab�v� pouze jednoduch�m vyu�it�m skv�l�ch edita�n�ch mo�nost� Lightroomu. Vych�z� ze zku�enost� a postup�, kter� s�m ve sv� praxi profesion�ln�ho fotografa pou��v�. Nab�z� ucelen� pracovn� postup, dokumentovan� jak na praktick�ch uk�zk�ch, tak na postupn�m a detailn�m proch�zen� jednotliv�ch mo�nost� Lightroomu. �ten�� m� tak mo�nost d�kladn� se sezn�mit se v�emi moduly Lightroomu, s mno�stv�m jeho n�stroj� a nau�� se je efektivn� pou��vat. Lightroom je mo�n� vyu��vat okrajov�, neefektivn� nebo se v n�m zcela utopit, ale publikace Martina Eveninga nab�z� zp�sob, jak rozs�hl� mo�nosti tohoto produktu efektivn� zvl�dnout.
Lidem z v�voj��sk�ho t�mu Lightroomu ne�lo jen o to poskytnout fotograf�m nov� produkt, kter� by jim pomohl vytv��et lep�� sn�mky. Cht�li tak� dos�hnout toho, aby pr�ce s fotografiemi byla p��jemn�, a dokonce z�bavn�. Cht�li vytvo�it zcela nov� prost�ed� pro zpracov�n� digit�ln� fotografie.
Vyj�d�it sv�j n�zor na knihu, kter� je v�nov�na softwarov�mu produktu, bez toho, abych si s produktem sezn�mil ne�lo. Proto jsem si Lightroom2 nainstaloval a t�m�� m�s�c jsem s n�m pracoval. Mysl�m, �e se autor�m programu poda�ilo dosa�en� jejich c�le na v�bornou.
Uk�zky prost�ed� Lightroomu2 najdete na adrese: www.akamonitor.cz/lightroom/.
Pln� zn�n� m� recenze najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/mevening.htm
Arno�t Katolick�
 

U�te d�ti bezpe�n� pou��vat Internet

Jsou pr�zdniny a d�ti maj� �asu, �e �asto nev�d� co s n�m.
V takov�m p��pad� je to zpravidla t�hne k po��ta�i a k internetu.
Dovoluji si v�m proto pr�v� te� doporu�it, abyste v�novali v�ce pozornosti tomu, jak va�e d�ti
pou��vaj� internet. �emu se p�edev��m v�novat, to shrnuje �l�nek, opublikovan� na port�lu firmy
Symantec - odkaz na origin�l je ZDE.
http://www.symantec.com/cs/cz/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids&Om_em_cid=hho_email_clubsym_emea_cz_june09_fa

U�te d�ti bezpe�n� pou��vat Internet

------------------------------------------------
Podle ned�vn� zpr�vy pracovn� skupiny pro vym�h�n� pr�va nen� Internet tak nebezpe�n� m�sto pro d�ti a mladistv�, jak jsme si d��ve mysleli. Hrozby v�ak nezanikly a rodi�e se musej� vzd�l�vat v ot�zk�ch bezpe�n�ho pou��v�n� Internetu a ochrany soukrom�; stejn� tak musej� vzd�l�vat i sv� d�ti.

Dbejte na bezpe�n� pou��v�n� Internetu.

Rodi�e by m�li v�novat pozornost �esti hlavn�m oblastem:

·                                 Celkov� doba pou�it� Internetu a po��ta�e

·                                 Nevhodn� weby – n�sil�, pornografie, skupiny podn�cuj�c� k nen�visti

·                                 Internetov� �to�n�ci, kte�� se mohou vyd�vat za d�ti nebo dosp�vaj�c�

·                                 Zneu�it� a �ikana online

·                                 Vyzrazen� d�v�rn�ch rodinn�ch informac� nebo identifika�n�ch ��sel (nap��klad ��slo pasu nebo mobiln�ho telefonu)

·                                 Stahov�n� a instalace nebezpe�n�ho softwaru

Vytvo�te rodinn� z�sady.

Va�e z�sady pou�it� Internetu se budou li�it podle v�ku va�ich d�t� a podle toho, jak velkou osobn� odpov�dnost jim budete ochotni d�t. Nejd�le�it�j�� ale je n�jak� z�sady m�t.

·                                 Pomoc� rodi�ovsk�ho z�mku (viz n�e) prosazujte vhodnou �rove� bezpe�nosti.

·                                 Po��dejte d�t�, aby navrhlo p�im��enou dobu, jak dlouho bude moci ka�d� den po��ta� pou��vat. Dosp�jte k dohod� a po�adujte od d�t�te, aby ji dodr�ovalo. V p��pad� pot�eby dohodu zm��te. Op�t plat�, �e nejd�le�it�j�� je m�t dohodnut� z�sady, ne o�ek�vat, �e stanoven� hranice nebude nikdy p�ekro�ena.

Zd�raz�ujte bezpe�nost a ochranu soukrom�.

Dbejte na to, aby d�ti pochopily, �e mluvit s n�k�m na Internetu je tot� jako mluvit s ciz�m �lov�kem.

·                                 Mluvte s d�tmi o nebezpe��ch spojen�ch s vyzrazen�m d�v�rn�ch rodinn�ch informac�, nap��klad ��sel bankovn�ch ��t� nebo pl�nu dovolen�ch.

·                                 Dbejte na to, aby d�ti pochopily, �e kdokoli, s k�m se „sezn�m�“ na Internetu, nemus� b�t t�m, za koho se vyd�v�.

·                                 U�te d�ti, aby si d�valy pozor na bezplatn� a l�kav� nab�dky.

Pou��vejte rodi�ovsk� z�mek.

V ran�m v�ku d�t�te nainstalujte rodi�ovsk� z�mek a software pro proch�zen� webu a odes�l�n� a p�ij�m�n� e-mail� vhodn� pro d�t�. Nechejte d�ti rozhodnout, kdy� po��daj� o m�n� omezen� p��stup, a promluvte s nimi o jejich rozhodnut�. A pamatujte, �e kontroln� mechanismy nejsou neoblomn� a bezchybn�.

Rodi�ovsk� z�mky jsou k dispozici na n�kolika r�zn�ch �rovn�ch.

·                                 Mnoho webov�ch port�l�, nap��klad Yahoo! nab�z� port�ly vhodn� pro d�ti a ml�de�, kter� blokuj� nevhodn� obsah a nevhodn� aktivity.

·                                 V va�em po��ta�i nebo bezdr�tov�m sm�rova�i m�e b�t aplikace, pomoc� kter� m�ete sledovat v�echny nav�t�ven� webov� servery a dobu, jakou str�vil na Internetu ka�d� �len rodiny.

·                                 �e�en� t�et�ch stran, nap��klad rodi�ovsk� z�mek v bezplatn�ch dopl�kov�ch sad�ch pro aplikaci Norton Internet Security™ nebo Norton 360™, umo��uj� je�t� v�t�� kontrolu a flexibilitu.

Z�v�r

·                                 Internet nen� v�ce �i m�n� bezpe�n�j�� ne� norm�ln� sv�t. Sv� d�ti nem�ete ochr�nit p�ed v��m, ale m�ete je v�st k rozumn�mu a odpov�dn�mu chov�n� v Internetu.
Zdroj: port�l www.symantec.cz

----------------------------------------------------------------

7.24.2009

Nov� weblog AKA MONITORu v�novan� pln�m verz�m program� nab�zen�m na CD/DVD p��loh�ch �asopis�

Na n�e uveden� adrese byl vystaven weblog, v�novan� upout�vk�m
na ��st obsahu CD/DVD p��loh �asopis� monitorovan�ch na str�nce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
P�edm�tem pozornosti jsou pln� verze program� ( p��padn� i her ).
V dob�, kdy ka�d� �et�� kde m�e, je vyu�it� nab�dek redakc� jednou
z cest jak se dostat ke kvalitn�mu softwaru bez zbyte�n�ch n�klad�.
Nov� weblog najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

7.23.2009

Windows 7 RC - slideshow - uk�zka prost�ed� OS

Leto�n� rok je i v oblasti ICT rokem mnoha novinek.
Jednou z nich je uveden� nov�ho opera�n�ho syst�mu
firmy Microsoft - Windows 7.
N�zev verze, kter� by m�la poslou�it k vychyt�n�
posledn�ch nedostatk�, je "Windows 7 RC". M�ete si ji
nainstalovat a pokud ji aktivujete, bude V�m slou�it
jako leg�ln� produkt do �nora 2010. Z�skat ji lze
bu� sta�en�m z webu, nebo vyu�it�m p��lohy n�kter�ho 
po��ta�ov�ho �asopisu. Sta�en� doporu�uji pouze tehdy,
m�te-li opravdu rychl� p�ipojen� k internetu, nebo�
WIN7RC oproti XP a Vist� p�kn� narostl.
Pat��m k t�m, kte�� se po prvn�ch zku�enostech v OS
Windows Vista rychle vr�tili k star�mu osv�d�en�mu
XP-�ku. Rozhodl jsem se vy�kat na syst�m, kter� by
byl poveden�j�� ne� Vista, kter� dosti dlouho z�pasila
se spolehlivost�.
V�te, �e jsem - co se t��e ICT - hodn� zv�dav�, a proto
jsem nev�hal a jakmile jsem Windows 7 RC z�skal,
ihned jsem si je nainstaloval. Instalace prob�hla bez
v�t��ch probl�m�. P�est�hoval jsem v�e co �lo z disku C
na disk D, abych pro nov� syst�m uvolnil co nejv�ce
m�sta. Doporu�uje se aspo� 7 GB voln�ho prostoru.
XP-�ka mi instala�n� program s�m ulo�il do "OLD"
adres��e.
Netrouf�m si syst�m je�t� hodnotit, nainstaloval
jsem k WIN 7RC bal�k MS Office 2007, ale ��dnou v�t��
pr�ci jsem na n�m zat�m nespustil.
Abyste si mohli ud�lat p�edstavu o prost�ed� nov�ho
opera�n�ho syst�mu, po��dil jsem p�es 80 v��ez�,
z nich� jsem sestavil slideshow, kterou jsem vystavil
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/win7rc/
Slideshow v�m umo�n� z�skat prvn� p�edstavu. �esk�
l
okalizace je sice na webu ke sta�en�, ale jist� je�t�
prod�l� �adu zm�n, tak�e jsem zvolil verzi origin�ln�.
N
epochybuji o tom, �e auto�i �l�nk� a recenzenti jist�
vyu�it� dobu pr�zdnin k tomu, aby n�m v z��ijov�ch
��slech �asopis� p�ibl�ili syst�m detailn�ji. Tato
moje slideshow v�m usnadn� jejich porozum�n�.
A jedno doporu�en�: pokud si WIN7RC nainstalujete,
v
�nujte pozornost nastaven� re�imu aktualizace.
I
kdy� m� j�t o verzi, kter� se od fin�ln� verze nem�
p��li� li�it, p�ece jen je frekvence aktualizace dosti
zna�n� a m�e chod programu zna�n� zpomalit.

Zdrav� V�s Arno�t KAtolick�
 

7.22.2009

PC rady a n�vody 10/09

www.pcrady.cz
10 d�vod� pro� p�ej�t na Windows 7
R�dia on-line
Vym��kn�te z Media Playeru maximum
Spr�vn� vypalov�n� hudby v CDBurnerXP
Digdby: centrum internetov� komunikace
(Bonus aka) �e��me nej�ast�j�� probl�my s PC
P��t� ��slo vyjde 14. srpna
T�ma 11/09: 10 z�kladn�ch chyb, kter�ch sed u�ivatel� WIN dopou�t�j�

7.20.2009

Lean IT for CIOs

�t�hl� podnik, �t�hl� v�roba, �t�hl� logistika, atd. - to v�echno ji� zn�me.
Ale co �t�hl� IT?
Na toto t�ma jsem vystavil kopii �l�nku, kter� byl vystaven 14.7.09 na
port�lu SearchCIO. 
Abstrakt:
"Lean principles, traditionally used by manufacturing companies to help
improve the production process and provide value to the customer, are
now being implemented in more service-oriented domains such as health
care, financial services and even IT. In a time when most companies
are still doing more with less, Lean thinking allows them to eliminate
waste and improve productivity.
Yet Lean is not just about cost cutting and doing more with less.
Learn more about how this continuous improvement methodology allows
companies and organizations to create sustainable change that
benefits the customer."
Ot�zky a odpov�di na n�:
- What are the Lean principles?
- What does Lean thinking mean?
- Who is using Lean?
- How can Lean thinking benefit IT?
- What type of Lean tools are available to enterprise CIOs?
Cel� text najdete na T�TO adrese.
Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz
-----------------------------------------

7.15.2009

P�vodn� recenze knihy Informa�n� syst�my v podnic�ch

Informa�n� syst�my v podn�c�ch 
Teorie a praxe projektov�n� 
Dominik Vymetal 
Vydala Grada Publishing, a.s.
Recenzi najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/vymetal1.htm

 

"Are You a Business Analyst?" - kopie �l�nku Paula Harmona

Na webu jsem na�el pozoruhodn� �l�nek nazvan� "Are You a Business Analyst?". 
Autor �l�nku - Paul Harmon - se v �l�nku zam�l� nad pojmy  „business Analyst“,
„software analyst“, „business process practicioner“ a „BPx“ ( business
process expert ). P�i tom vych�z� s vlastn�ho schematu identifikuj�c�ho zdroje
procesn�ch probl�m�.  Paul Harmon je zn�m� publicista a provozovatel port�lu
BPTrends.com, kde je origin�l �l�nku vystaven ( www.bptrends.com ).
Kopii �l�nku jsem pro Va�e pohodl� vystavil ke sta�en� na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/business-analyst.htm
P�kn� letn� dny p�eje Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz

7.13.2009

Recenze u�ite�n�ho n�stroje

Najdete-li chv�li �asu, doporu�uji se pod�vat na adresu:
http://www.akamonitor.cz/quicktionary2prem.htm
kde jsem vystavil recenzi zaj�mav�ho pomocn�ka, kter�
ocen� v�ichni, kdo pracuj� s cizojazy�n�mi texty, cht�j�
se zdokonalit v jazyce a usnadnit si pr�ci p�i digitalit!
aci
ti�t�n�ho textu pro nejr�zn�j�� ��ely.
P�eji p�kn� den!
Arno�t Katolick�
http://twitter.com/akamonitor
-----------------------------------------

7.10.2009

Mistakes users make implementing ITIL

Video na dan� t�ma bylo vystaveno 1.6.2009.
Sponzorov�no: SkillSoft Corporation 

Jazyk: English

Abstrakt:
"Learn how to overcome common mistakes that organizations make within the first year of an ITIL implementation by:

- Hiring dedicated ITIL communications personnel

- Being an actively engaged and visible CIO during the entire process to effectively communicate messages

- Placing a high priority on ITIL projects and constructing an "ITIL Dream Team" to execute these objectives
Video je p�ipraveno na adrese: ZDE"

Quicktionary2 Premium - ��dkov� skener-p�eklada�

Dobr� den p��tel�!
Kdybych m�l uv�st 3 d�le�it� p�edpoklady �sp�chu
v zam�stn�n� v dob� s�l�c� sv�tov� globalizace,
uvedl bych: znalost pr�ce s modern� ICT technikou,
schopnost komunikace a aktivn� znalost jazyka.
Ve v�ech uveden�ch sm�rech n�m m�e b�t u�ite�n�m
pomocn�kem p�enosn� ��dkov� skener QUICKTIONARY.
Nab�z� n�m na�ten� slov, fr�z� a cel�ch ��dk�
textu s okam�it�m p�ekladem do zvolen�ho jazyka.
Text ve zvolen�m jazyce dok�e nav�c p�e��st, d�ky
zabudovan� funkci TEXT-TO-SPEACH. P�isp�je tak
k zdokonalen� v�slovnosti jazyka.�dkov� skener
Quicktionary je nab�zen ve 3 verz�ch. Jednou z nich
je model Quicktionary2 Premium. Tomuto modelu
v�nuji samostatnou recenzi s p�ehledem bohat�
nab�dky funkc� a s odkazy na v�echny dal�� zdroje
informac�, kter� v�m poslou�� k rozhodnut� o tom,
zda si tohoto u�ite�n�ho pomocn�ka za�ad�te do
sv� v�bavy ur�en� pro zefektivn�n� studia i pr�ce.
Podrobn� informace najdete ji� dnes na webov�
str�nce dodavatele v �R:
www.quicktionary.cz.
Moji p�vodn� recenzi najdete je�t� b�hem pr�zdnin
na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
Arno�t Katolick�
   

7.06.2009

Wolfram Alpha - mal� okno do velk�ho sv�ta pozn�n�Na n�kolika webov�ch str�nk�ch port�lu AKA MONTOR se setk�te s mal�m dialogov�m oknem/vstupn�m polem s n�pisem Wolfram Alpha.
18. kv�tna 2009 byl na webu ofici�ln� uveden do ostr�ho provozu syst�m Wolfram Alpha, jeho� otcem je Stephen Wolfram, tv�rce syst�muMathematica a NKS. Na rozd�l od vyhled�va��, nenab�z� odkazy na zdroje informac� ( webov� str�nky ), n�br� odpov�di na polo�en� ot�zky, t�kaj�c� se kvantifikovateln�ch dat. Odpov�d� mnoh� ot�zky, kter� dosud nebyly nikdy polo�eny, nebo kter� dosud nebyl zodpov�zeny. Na webu najdete ji� nyn� p�knou ��dku �l�nk� a video prezentac� nov� webov� slu�by. Syst�m pracuje zat�m pouze v angli�tin�, tak�e v�m nab�z�m n�kolik prvn�ch tip� na zad�n�. D�le uveden� znakov� �et�zce vlo�te do pole v r�me�ku Wolfram Alpha v lov�m sloupci t�to str�nky, nebo p��mo na adrese:
Sledov�n� v�stup�, kter� V�m syst�m nab�dne, vyd� za �adu �l�nk�. P�esto p�ipravuji pojedn�n�, kter� nazna�� mo�nosti vyu�it� syst�mnu zejm�na v oblasti ekonomie, ekonomiky, financ� a managementu.
Zde jsou tipy na zad�n�, kter� v�m usnadn� z�sk�n� prvn�ho dojmu z fungov�n� Wolfram Alpha:
1) Czech Republic
2) june 23, 1988
3) new york
4) IBM Apple
5) $250 + 15%
6) x^2 sin(x)
7) andrew, barbara
8) 1 apple + 2 oranges
9) 45 mph
10) H2SO4
11) C Eb G C
A n�kolik ucelen�j��ch p��klad� inteligence syst�mu:
a - P�ejeme si z�skat informaci o procentu�ln�m pod�lu Japonska na hrub�m dom�c�m produktu Evropsk� Unie v p��pad�, �e by se Japonsko stalo �lenem EU.
Zad�n� takov�ho dotazu zn�:
"gdp of Japan / (gdp of Japan + EU)" - zadat bez uvozovek!
b - chceme-li zjistit zemi s nejv�t��m HDP v EU, zad�me:
"bigest gdp in EU"
c - chceme zjisti srovn�n� HDP N�mecka a Japonska:
"gdp Japak vs. Germany".
Podrobn� �l�nek ur�en� medi�m najdete v ENG na adrese:

7.04.2009

Slideshow prezentuj�c� prost�ed� a funkce Google Squared

Na n�e uveden� adrese jsem vystavil slideshow
p�ibli�uj�c� prost�ed� nov� aplikace Google Squared.
Zobrazuje postupn� vygenerov�n� tabulky po zad�n�
kl��ov� fr�ze. Pot� jsou ubr�ny sloupce a vlo�eny
sloupce s jin�mi attributy. Je vlo�en nov� ��dek pro
novou polo�ku ( kamera Sony ). D�le je ve slidech
vid�t mo�nost upravy obsahu jednotliv�ch pol�
tabulky. Tabulka je ulo�ena pod n�zvem odpov�daj�c�m
kl��ov� vyhled�vac� fr�zi. Slide ukazuje seznam ji�
vytvo�en�ch a ulo�en�ch square - tabulek. 
Pokud Google nenajde data pro vygenerov�n�
tabulky pro zvolen� zad�n�, zobraz� pr�zdn� formul��,
kter� je po vypln�n� vyu�it pro n�zvy sloupc�
s attributy. Slideshow kon��  uk�zkou p�enosu
adresy tabulky do mailov� zpr�vy - ve stavu p�i
odesl�n� a ve stavu po p�ijet� mailu s adresou.
Slideshow je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/squared/
Jednu z p��t�ch zpr�v v�nuji unik�tn�mu vyhled�va�i
Wolframe Alpha.

Google Squared - odkazy

Google doslova p�ed n�kolika dny spustil novou aplikaci, kter� m�e b�t na webu p�elomovou. P�ipravuji slideshow sestavenou z v��ez� z obrazovky, ukazuj�c� prost�ed� a komplexn� p��klad vyu�it� Google Squared. Zat�m uv�d�m n�kolik u�ite�n�ch odkaz�:
Adresa aplikace:
http://www.google.com/squared
Adresa helpu:
ZDE
Adresa p��kladu square v�novan�ho digit�ln�m fotoapar�t�m ( digital cameras ) -
ZDE
A 2 odkazy na stru�n� �l�nky, v�novan� aplikaci.
Google Squared: Vyhled�va� st�ihnut� Wikipedi� a WolframAlpha - ZDE
Google Squared goes live - ZDE
Aplikace je v rann�m st�diu experimentov�n�, tak�e m� je�t� k dokonalosti daleko. Ka�dop�dn� v�ak jde o krok spr�vn�m sm�rem. Hlavn� odli�nost� od klasick�ho vyhled�v�n�, je fakt, �e odpov�d� ne odkazy na zdroje informac� ( webov� str�nky), ale �e poskytuje informace p��mo. Google je chytr� firma. Jakmile za�nete s aplikac� pracovat, ur�it� si z�hy uv�dom�te, �e p�i sv� pr�ci nejen ov��ujete jej� fun�nost, ale �e p�isp�v�te k zkvalitn�n� j�dra aplikace - upravujete a dopl�ujete vazby a souvislosti. Zat�m jsem pouze n�kolik v�stupn�ch tabulek upravil ( a ulo�il ) a n�kolik nov�ch vytvo�il a zku�ebn� sd�lel. Nad ob�asn�mi nesmysly jsem se pousm�l - co mne na aplikaci fascinuje, je chytr� zp�sob jak vyu��t gigantickou datab�zi a chytr� googlovsk� algoritmy.
Mo�n� V�s zaujme obsah dvou odborn�ch weblog� AKA MONITORu:
www.akamonitor.cz/socsite.htm
www.akamonitor.cz/twitter-aka.htmV�t�m v�s na sv�m dal��m odborn�m weblogu.

Tento weblog bude obsahovat komentovan� upout�vky na pozoruhodn� zdroje na webu. Nvazuje na stru�n� zpr�vy publikovan� na home page port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz.