INFORMA�N� MANAGEMENT

Monitoring aktu�ln�ch informac� a webov�ch zdroj� t�kaj�c�ch se "Informa�n�ho Managementu". Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Str�nka obsahuje vlastn� texty a zejm�na stru�n� komentovan� odkazy na pozoruhodn� �esk� a anglick� zdroje v literatu�e, v �asopisech a na webu. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu. DOPL�KOV� ZDROJ POZNATK� PRO STUDENTY V�MIE v Praze

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

23.7.09

Windows 7 RC - slideshow - uk�zka prost�ed� OS

Leto�n� rok je i v oblasti ICT rokem mnoha novinek.
Jednou z nich je uveden� nov�ho opera�n�ho syst�mu
firmy Microsoft - Windows 7.
N�zev verze, kter� by m�la poslou�it k vychyt�n�
posledn�ch nedostatk�, je "Windows 7 RC". M�ete si ji
nainstalovat a pokud ji aktivujete, bude V�m slou�it
jako leg�ln� produkt do �nora 2010. Z�skat ji lze
bu� sta�en�m z webu, nebo vyu�it�m p��lohy n�kter�ho 
po��ta�ov�ho �asopisu. Sta�en� doporu�uji pouze tehdy,
m�te-li opravdu rychl� p�ipojen� k internetu, nebo�
WIN7RC oproti XP a Vist� p�kn� narostl.
Pat��m k t�m, kte�� se po prvn�ch zku�enostech v OS
Windows Vista rychle vr�tili k star�mu osv�d�en�mu
XP-�ku. Rozhodl jsem se vy�kat na syst�m, kter� by
byl poveden�j�� ne� Vista, kter� dosti dlouho z�pasila
se spolehlivost�.
V�te, �e jsem - co se t��e ICT - hodn� zv�dav�, a proto
jsem nev�hal a jakmile jsem Windows 7 RC z�skal,
ihned jsem si je nainstaloval. Instalace prob�hla bez
v�t��ch probl�m�. P�est�hoval jsem v�e co �lo z disku C
na disk D, abych pro nov� syst�m uvolnil co nejv�ce
m�sta. Doporu�uje se aspo� 7 GB voln�ho prostoru.
XP-�ka mi instala�n� program s�m ulo�il do "OLD"
adres��e.
Netrouf�m si syst�m je�t� hodnotit, nainstaloval
jsem k WIN 7RC bal�k MS Office 2007, ale ��dnou v�t��
pr�ci jsem na n�m zat�m nespustil.
Abyste si mohli ud�lat p�edstavu o prost�ed� nov�ho
opera�n�ho syst�mu, po��dil jsem p�es 80 v��ez�,
z nich� jsem sestavil slideshow, kterou jsem vystavil
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/win7rc/
Slideshow v�m umo�n� z�skat prvn� p�edstavu. �esk�
l
okalizace je sice na webu ke sta�en�, ale jist� je�t�
prod�l� �adu zm�n, tak�e jsem zvolil verzi origin�ln�.
N
epochybuji o tom, �e auto�i �l�nk� a recenzenti jist�
vyu�it� dobu pr�zdnin k tomu, aby n�m v z��ijov�ch
��slech �asopis� p�ibl�ili syst�m detailn�ji. Tato
moje slideshow v�m usnadn� jejich porozum�n�.
A jedno doporu�en�: pokud si WIN7RC nainstalujete,
v
�nujte pozornost nastaven� re�imu aktualizace.
I
kdy� m� j�t o verzi, kter� se od fin�ln� verze nem�
p��li� li�it, p�ece jen je frekvence aktualizace dosti
zna�n� a m�e chod programu zna�n� zpomalit.

Zdrav� V�s Arno�t KAtolick�
 

20.7.09

Lean IT for CIOs

�t�hl� podnik, �t�hl� v�roba, �t�hl� logistika, atd. - to v�echno ji� zn�me.
Ale co �t�hl� IT?
Na toto t�ma jsem vystavil kopii �l�nku, kter� byl vystaven 14.7.09 na
port�lu SearchCIO. 
Abstrakt:
"Lean principles, traditionally used by manufacturing companies to help
improve the production process and provide value to the customer, are
now being implemented in more service-oriented domains such as health
care, financial services and even IT. In a time when most companies
are still doing more with less, Lean thinking allows them to eliminate
waste and improve productivity.
Yet Lean is not just about cost cutting and doing more with less.
Learn more about how this continuous improvement methodology allows
companies and organizations to create sustainable change that
benefits the customer."
Ot�zky a odpov�di na n�:
- What are the Lean principles?
- What does Lean thinking mean?
- Who is using Lean?
- How can Lean thinking benefit IT?
- What type of Lean tools are available to enterprise CIOs?
Cel� text najdete na T�TO adrese.
Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz
-----------------------------------------

15.7.09

P�vodn� recenze knihy Informa�n� syst�my v podnic�ch

Informa�n� syst�my v podn�c�ch 
Teorie a praxe projektov�n� 
Dominik Vymetal 
Vydala Grada Publishing, a.s.
Recenzi najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/vymetal1.htm

 

10.7.09

Mistakes users make implementing ITIL

Video na dan� t�ma bylo vystaveno 1.6.2009.
Sponzorov�no: SkillSoft Corporation 

Jazyk: English

Abstrakt:
"Learn how to overcome common mistakes that organizations make within the first year of an ITIL implementation by:

- Hiring dedicated ITIL communications personnel

- Being an actively engaged and visible CIO during the entire process to effectively communicate messages

- Placing a high priority on ITIL projects and constructing an "ITIL Dream Team" to execute these objectives
Video je p�ipraveno na adrese: ZDE"

9.7.09

The Dell Management console and ITIL

Implementing Best Practicies:
The Dell Management console and ITIL
Pozoruhodn� 3- str�nkov� pojedn�n�.
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=9954814

8.7.09

The real cost of cloud computing services

Na port�lu SearchCIO.com se 8.7.09 objevil zaj�mav� text.
Autorkou je Christina Torode, Senior News Writer.

l�nek se zab�v� skute�n�mi n�klady na cloud computing services
Adresa �l�nku je ZDE-ZDE.
http://searchcio.techtarget.com/tip/0,289483,sid182_gci1361289_mem1,00.html?track=NL-983&ad=714078&asrc=EM_NLT_8636392