AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

7.31.2009

Autotest pozornosti a pohotovosti - sout�n� hra "POST�EH"

P�ed 13-ti lety jsem naprogramoval ve Visual basicu 3.0 sout�n� hru, kter� slou�� sou�asn� jako autotest pozornosti a pohotovosti. Program automaticky n�hodn� vygeneruje 3 sady kole�ek ve 4 ( 6-ti ) barv�ch a rozm�st� je ve 3 pol�ch. Va��m �kolem bude co nejrychleji identifikovat, ve kter�m poli jsou um�st�ny 2 kole�ka stejn� barvy nejbl�e ( nejd�le ) od sebe. Hru jsem nazval "post�eh". DEMO verzi hry si m�ete st�hnout voln� z adresy:
http://www.akamonitor.cz/postreh.zip
Rozbalte si zip soubor do nov�ho adres��e.
Z�sk�te jeden exe soubor a soubor VBRUN300.dll.
Pravidla a n�vod k ovl�d�n� programu najdete
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/postreh-pravidla.htm
V���m, �e se pobav�te.
Screenshot: www.akamonitor.cz/postreh-obr1.jpg
A. Katolick�
HRA POST�EH

7.29.2009

Adobe Photoshop LIGHTROOM 2 - RECENZE KNIHY

Adobe Photoshop LIGHTROOM 2 - RECENZE KNIHY
Kompletn� pr�vodce pro fotografy
Autor: Martin Evening
�esk� p�eklad vydal ZonerPress
 
V n�kolika m�lo posledn�ch letech do�lo v oblasti fotografov�n� k velk�m zm�n�m. D�ky digit�ln� technologii se nyn� fotografov�n� t�� �irok� oblib�. Sn�mky ze sou�asn�ch �pi�kov�ch digit�ln�ch zrcadlovek se svoj� ostrost�, detaily a mo�nost� zv�t�ov�n� mohou s p�ehledem m��it s v�t�inou sn�mk� po��zen�ch na st�edoform�tov� film.
 
Martin Evening, mezin�rodn� uzn�van� fotograf a autor �ady publikac�, p�edstavuje ve sv� knize celkov� a detailn� pohled na mo�nosti Lightroomu. Jeho p��stup se nezab�v� pouze jednoduch�m vyu�it�m skv�l�ch edita�n�ch mo�nost� Lightroomu. Vych�z� ze zku�enost� a postup�, kter� s�m ve sv� praxi profesion�ln�ho fotografa pou��v�. Nab�z� ucelen� pracovn� postup, dokumentovan� jak na praktick�ch uk�zk�ch, tak na postupn�m a detailn�m proch�zen� jednotliv�ch mo�nost� Lightroomu. �ten�� m� tak mo�nost d�kladn� se sezn�mit se v�emi moduly Lightroomu, s mno�stv�m jeho n�stroj� a nau�� se je efektivn� pou��vat. Lightroom je mo�n� vyu��vat okrajov�, neefektivn� nebo se v n�m zcela utopit, ale publikace Martina Eveninga nab�z� zp�sob, jak rozs�hl� mo�nosti tohoto produktu efektivn� zvl�dnout.
Lidem z v�voj��sk�ho t�mu Lightroomu ne�lo jen o to poskytnout fotograf�m nov� produkt, kter� by jim pomohl vytv��et lep�� sn�mky. Cht�li tak� dos�hnout toho, aby pr�ce s fotografiemi byla p��jemn�, a dokonce z�bavn�. Cht�li vytvo�it zcela nov� prost�ed� pro zpracov�n� digit�ln� fotografie.
Vyj�d�it sv�j n�zor na knihu, kter� je v�nov�na softwarov�mu produktu, bez toho, abych si s produktem sezn�mil ne�lo. Proto jsem si Lightroom2 nainstaloval a t�m�� m�s�c jsem s n�m pracoval. Mysl�m, �e se autor�m programu poda�ilo dosa�en� jejich c�le na v�bornou.
Uk�zky prost�ed� Lightroomu2 najdete na adrese: www.akamonitor.cz/lightroom/.
Pln� zn�n� m� recenze najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/mevening.htm
Arno�t Katolick�
 

7.24.2009

Nov� weblog AKA MONITORu v�novan� pln�m verz�m program� nab�zen�m na CD/DVD p��loh�ch �asopis�

Na n�e uveden� adrese byl vystaven weblog, v�novan� upout�vk�m
na ��st obsahu CD/DVD p��loh �asopis� monitorovan�ch na str�nce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm.
P�edm�tem pozornosti jsou pln� verze program� ( p��padn� i her ).
V dob�, kdy ka�d� �et�� kde m�e, je vyu�it� nab�dek redakc� jednou
z cest jak se dostat ke kvalitn�mu softwaru bez zbyte�n�ch n�klad�.
Nov� weblog najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 

7.23.2009

Windows 7 RC - slideshow - uk�zka prost�ed� OS

Leto�n� rok je i v oblasti ICT rokem mnoha novinek.
Jednou z nich je uveden� nov�ho opera�n�ho syst�mu
firmy Microsoft - Windows 7.
N�zev verze, kter� by m�la poslou�it k vychyt�n�
posledn�ch nedostatk�, je "Windows 7 RC". M�ete si ji
nainstalovat a pokud ji aktivujete, bude V�m slou�it
jako leg�ln� produkt do �nora 2010. Z�skat ji lze
bu� sta�en�m z webu, nebo vyu�it�m p��lohy n�kter�ho 
po��ta�ov�ho �asopisu. Sta�en� doporu�uji pouze tehdy,
m�te-li opravdu rychl� p�ipojen� k internetu, nebo�
WIN7RC oproti XP a Vist� p�kn� narostl.
Pat��m k t�m, kte�� se po prvn�ch zku�enostech v OS
Windows Vista rychle vr�tili k star�mu osv�d�en�mu
XP-�ku. Rozhodl jsem se vy�kat na syst�m, kter� by
byl poveden�j�� ne� Vista, kter� dosti dlouho z�pasila
se spolehlivost�.
V�te, �e jsem - co se t��e ICT - hodn� zv�dav�, a proto
jsem nev�hal a jakmile jsem Windows 7 RC z�skal,
ihned jsem si je nainstaloval. Instalace prob�hla bez
v�t��ch probl�m�. P�est�hoval jsem v�e co �lo z disku C
na disk D, abych pro nov� syst�m uvolnil co nejv�ce
m�sta. Doporu�uje se aspo� 7 GB voln�ho prostoru.
XP-�ka mi instala�n� program s�m ulo�il do "OLD"
adres��e.
Netrouf�m si syst�m je�t� hodnotit, nainstaloval
jsem k WIN 7RC bal�k MS Office 2007, ale ��dnou v�t��
pr�ci jsem na n�m zat�m nespustil.
Abyste si mohli ud�lat p�edstavu o prost�ed� nov�ho
opera�n�ho syst�mu, po��dil jsem p�es 80 v��ez�,
z nich� jsem sestavil slideshow, kterou jsem vystavil
na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/win7rc/
Slideshow v�m umo�n� z�skat prvn� p�edstavu. �esk�
l
okalizace je sice na webu ke sta�en�, ale jist� je�t�
prod�l� �adu zm�n, tak�e jsem zvolil verzi origin�ln�.
N
epochybuji o tom, �e auto�i �l�nk� a recenzenti jist�
vyu�it� dobu pr�zdnin k tomu, aby n�m v z��ijov�ch
��slech �asopis� p�ibl�ili syst�m detailn�ji. Tato
moje slideshow v�m usnadn� jejich porozum�n�.
A jedno doporu�en�: pokud si WIN7RC nainstalujete,
v
�nujte pozornost nastaven� re�imu aktualizace.
I
kdy� m� j�t o verzi, kter� se od fin�ln� verze nem�
p��li� li�it, p�ece jen je frekvence aktualizace dosti
zna�n� a m�e chod programu zna�n� zpomalit.

Zdrav� V�s Arno�t KAtolick�
 

7.15.2009

P�vodn� recenze knihy Informa�n� syst�my v podnic�ch

Informa�n� syst�my v podn�c�ch 
Teorie a praxe projektov�n� 
Dominik Vymetal 
Vydala Grada Publishing, a.s.
Recenzi najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/vymetal1.htm

 

"Are You a Business Analyst?" - kopie �l�nku Paula Harmona

Na webu jsem na�el pozoruhodn� �l�nek nazvan� "Are You a Business Analyst?". 
Autor �l�nku - Paul Harmon - se v �l�nku zam�l� nad pojmy  „business Analyst“,
„software analyst“, „business process practicioner“ a „BPx“ ( business
process expert ). P�i tom vych�z� s vlastn�ho schematu identifikuj�c�ho zdroje
procesn�ch probl�m�.  Paul Harmon je zn�m� publicista a provozovatel port�lu
BPTrends.com, kde je origin�l �l�nku vystaven ( www.bptrends.com ).
Kopii �l�nku jsem pro Va�e pohodl� vystavil ke sta�en� na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/business-analyst.htm
P�kn� letn� dny p�eje Arno�t Katolick�
http://weblogy.akamonitor.cz

7.13.2009

Recenze u�ite�n�ho n�stroje

Najdete-li chv�li �asu, doporu�uji se pod�vat na adresu:
http://www.akamonitor.cz/quicktionary2prem.htm
kde jsem vystavil recenzi zaj�mav�ho pomocn�ka, kter�
ocen� v�ichni, kdo pracuj� s cizojazy�n�mi texty, cht�j�
se zdokonalit v jazyce a usnadnit si pr�ci p�i digitalit!
aci
ti�t�n�ho textu pro nejr�zn�j�� ��ely.
P�eji p�kn� den!
Arno�t Katolick�
http://twitter.com/akamonitor
-----------------------------------------

7.10.2009

Quicktionary2 Premium - ��dkov� skener-p�eklada�

Dobr� den p��tel�!
Kdybych m�l uv�st 3 d�le�it� p�edpoklady �sp�chu
v zam�stn�n� v dob� s�l�c� sv�tov� globalizace,
uvedl bych: znalost pr�ce s modern� ICT technikou,
schopnost komunikace a aktivn� znalost jazyka.
Ve v�ech uveden�ch sm�rech n�m m�e b�t u�ite�n�m
pomocn�kem p�enosn� ��dkov� skener QUICKTIONARY.
Nab�z� n�m na�ten� slov, fr�z� a cel�ch ��dk�
textu s okam�it�m p�ekladem do zvolen�ho jazyka.
Text ve zvolen�m jazyce dok�e nav�c p�e��st, d�ky
zabudovan� funkci TEXT-TO-SPEACH. P�isp�je tak
k zdokonalen� v�slovnosti jazyka.�dkov� skener
Quicktionary je nab�zen ve 3 verz�ch. Jednou z nich
je model Quicktionary2 Premium. Tomuto modelu
v�nuji samostatnou recenzi s p�ehledem bohat�
nab�dky funkc� a s odkazy na v�echny dal�� zdroje
informac�, kter� v�m poslou�� k rozhodnut� o tom,
zda si tohoto u�ite�n�ho pomocn�ka za�ad�te do
sv� v�bavy ur�en� pro zefektivn�n� studia i pr�ce.
Podrobn� informace najdete ji� dnes na webov�
str�nce dodavatele v �R:
www.quicktionary.cz.
Moji p�vodn� recenzi najdete je�t� b�hem pr�zdnin
na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm.
Arno�t Katolick�
   

7.06.2009

Wolfram Alpha - mal� okno do velk�ho sv�ta pozn�n�Na n�kolika webov�ch str�nk�ch port�lu AKA MONTOR se setk�te s mal�m dialogov�m oknem/vstupn�m polem s n�pisem Wolfram Alpha.
18. kv�tna 2009 byl na webu ofici�ln� uveden do ostr�ho provozu syst�m Wolfram Alpha, jeho� otcem je Stephen Wolfram, tv�rce syst�muMathematica a NKS. Na rozd�l od vyhled�va��, nenab�z� odkazy na zdroje informac� ( webov� str�nky ), n�br� odpov�di na polo�en� ot�zky, t�kaj�c� se kvantifikovateln�ch dat. Odpov�d� mnoh� ot�zky, kter� dosud nebyly nikdy polo�eny, nebo kter� dosud nebyl zodpov�zeny. Na webu najdete ji� nyn� p�knou ��dku �l�nk� a video prezentac� nov� webov� slu�by. Syst�m pracuje zat�m pouze v angli�tin�, tak�e v�m nab�z�m n�kolik prvn�ch tip� na zad�n�. D�le uveden� znakov� �et�zce vlo�te do pole v r�me�ku Wolfram Alpha v lov�m sloupci t�to str�nky, nebo p��mo na adrese:
Sledov�n� v�stup�, kter� V�m syst�m nab�dne, vyd� za �adu �l�nk�. P�esto p�ipravuji pojedn�n�, kter� nazna�� mo�nosti vyu�it� syst�mnu zejm�na v oblasti ekonomie, ekonomiky, financ� a managementu.
Zde jsou tipy na zad�n�, kter� v�m usnadn� z�sk�n� prvn�ho dojmu z fungov�n� Wolfram Alpha:
1) Czech Republic
2) june 23, 1988
3) new york
4) IBM Apple
5) $250 + 15%
6) x^2 sin(x)
7) andrew, barbara
8) 1 apple + 2 oranges
9) 45 mph
10) H2SO4
11) C Eb G C
A n�kolik ucelen�j��ch p��klad� inteligence syst�mu:
a - P�ejeme si z�skat informaci o procentu�ln�m pod�lu Japonska na hrub�m dom�c�m produktu Evropsk� Unie v p��pad�, �e by se Japonsko stalo �lenem EU.
Zad�n� takov�ho dotazu zn�:
"gdp of Japan / (gdp of Japan + EU)" - zadat bez uvozovek!
b - chceme-li zjistit zemi s nejv�t��m HDP v EU, zad�me:
"bigest gdp in EU"
c - chceme zjisti srovn�n� HDP N�mecka a Japonska:
"gdp Japak vs. Germany".
Podrobn� �l�nek ur�en� medi�m najdete v ENG na adrese:

7.04.2009

Slideshow prezentuj�c� prost�ed� a funkce Google Squared

Na n�e uveden� adrese jsem vystavil slideshow
p�ibli�uj�c� prost�ed� nov� aplikace Google Squared.
Zobrazuje postupn� vygenerov�n� tabulky po zad�n�
kl��ov� fr�ze. Pot� jsou ubr�ny sloupce a vlo�eny
sloupce s jin�mi attributy. Je vlo�en nov� ��dek pro
novou polo�ku ( kamera Sony ). D�le je ve slidech
vid�t mo�nost upravy obsahu jednotliv�ch pol�
tabulky. Tabulka je ulo�ena pod n�zvem odpov�daj�c�m
kl��ov� vyhled�vac� fr�zi. Slide ukazuje seznam ji�
vytvo�en�ch a ulo�en�ch square - tabulek. 
Pokud Google nenajde data pro vygenerov�n�
tabulky pro zvolen� zad�n�, zobraz� pr�zdn� formul��,
kter� je po vypln�n� vyu�it pro n�zvy sloupc�
s attributy. Slideshow kon��  uk�zkou p�enosu
adresy tabulky do mailov� zpr�vy - ve stavu p�i
odesl�n� a ve stavu po p�ijet� mailu s adresou.
Slideshow je vystavena na adrese:
http://www.akamonitor.cz/slideshow/squared/
Jednu z p��t�ch zpr�v v�nuji unik�tn�mu vyhled�va�i
Wolframe Alpha.

Weblog v�novan� novink�m na webu

Weblog v�novan� novink�m na AKA MONITORu ji� n�kolik let dob�e slou��:
www.akamonitor.cz/e7news.htm.
V souvislost� s dopln�n�m domovsk� str�nky port�lu o stru�n� aktuality, jsem se rozhodl doplnit rodinu odborn�ch weblog� o weblog INFOSERVIS AKA, kter� bude uv�d�t stru�n� komentovan� odkazy na novinky na webu.
Prvn� zpr�vou v nov�m weblogu je informace o nov� aplikaci Google Squared, kter� byla uvedena na web do zku�ebn�ho provozu p�ed n�kolika dny. P�ednost� Google Squared je, �e oproti vyhled�va��m, kter� dnes b�n� pou��v�me a kter� n�m nab�zej� adresy zdroj� informac�, nov� aplikace nab�z� p��mo informace.  Slu�ba je v ov��ovac�m provozu, tak�e se ob�as i pobav�te.
Adresa nov�ho weblogu je www.akamonitor.cz/infoservis.htm
 

7.01.2009

FilmScan35 II - mal� stoln� skener - Recenze

Pokud jste fotografovali klasikou na film, jist� m�te doma p�knou z�sobu sn�mk� na 35mm negativn�m filmu, a� �ernob�l�m nebo barevn�m. Stejn� na tom budete s diapozitivy, pokud jste jim d�vali p�ednost. Vyhodit je, stejn� jako j�, nedok�ete - je na nich kus va�eho �ivota, z�znamy nejzaj�mav�j��ch chvil, na kter� nechcete zapomenout. V dob� CD-�ek, el. fotor�me�k� a digit�ln�ch fototisk�ren, se asi nebudete vracet do "mokr� fotokomory".
Existuje elegantn� �e�en� v podob� mal�ho stoln�ho skeneru "FilmScan 35 II", kter� v�m pom�e bez v�t��ch probl�m� p�esko�it propast mezi klasickou a digit�ln� fotografi�. Z�sk�te sn�mky ve form�tu, kter� bude snadno editovateln�, sd�len� i ukl�dan�.
Podrobn� popis uveden�ho pomocn�ka najdete na str�nk�ch m�ho port�lu. Zpracoval jsem re�er�i, kterou jsem vystavil na n�sleduj�c� adrese:
http://www.akamonitor.cz/filmscan.htm.

Planeta Google

P�vodn� podrobn� recenze knihy "Planeta Google" byla vystavena
na adrese www.akamonitor.cz/planetag.htm.