AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

6.27.2009

Vyhled�v�n� v r�mci port�lu AKA MONITOR

Na domovskou str�nku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla za�azena funkce pro vyhled�v�n� v r�mci cel�ho port�lu.
Soubor webov�ch str�nek a jejich vz�jemn� vazby vznikaly
postupn� b�hem v�ce ne� 13-ti let a navigace mezi nov�mi
a star��mi str�nkami nen� nejsnadn�j��. Za�azen� funkce
vyhled�v�n� ( podporovan� Googlem ) by m�lo orientaci 
u�ivatel� v obsahu webov�ch str�nek port�lu v�razn� usnadnit.    

6.13.2009

Verified Twitter Account

Ov��en� ��et na Twitteru.
To, �e se na internetu mno�� p��pady, kdy se n�kdo za n�koho
vyd�v�, je jedna z nep��jemn�ch str�nek internetu. Se vznikem
soci�ln�ch s�t�, se tyto p��pady je�t� v�ce rozmno�ily. Jako prvn�
se t�to ne�esti pokou�� �elit t�m Twitteru, kter� experimentuje
s ov��ov�n�m indentity majitele ��tu. V�ce se o tomto kroku
dozv�te v angli�tin� na adrese:
http://twitter.com/help/verified
Z�jemce o z�sk�n� ov��en�ho ��tu mus� vyplnitz dotazn�k, kter�
umo��uje t�mu Twitteru identitu ov��it. J� jsem nap��klad uvedl
odkaz na domovskou str�nku sv�ho port�lu a odkaz na str�nku
na univerzit�.
Jestli dojde �i nedojde k ov��en�, nez�le�� jenom na kvalit�
podklad� poskytnut�ch t�mu Twitteru. Twitter informuje, �e
nedok�e ov��it ka�dou ��dost. Za�al s ov��ov�n�m ��t�
u ve�ejn� zn�m�ch osobnost� z kultury, v�dy a businessu.
V p��pad� ov��en� dojde k um�st�n� symbolu v prav�m rohu
str�nky s profilem. Symbol je dopln�n slovy "Verified account".
Ozna�en� je provedeno i u jm�na v sekci "Find People".
Na v�e uveden�  adrese je uk�zka ozna�en� ��tu.
Uvid�me, zda tento odv�n� a n�ro�n� krokm Twitteru pom�e
sn�it v�skyt kr�de�� identity na indentity alespo� v oblasti
soci�ln�ch s�t� a zda budou krok Twitteru n�sledovat dal��
s�t�. Vzhledem k vysok�m po�t�m u�itel� ��t� n�kter�ch
s�t�, to nebude nic snadn�ho. Ot�zkou take je, zda se op�t
nenajde cesta jak tento krok obej�t.
A. Katolick�  http://twitter.com/akamonitor
 

6.10.2009

FLOCK - webov� prohl�e� s podporou soci�ln�ch s�t�

Prohl�e� Flock je zn�m� orientac� na u�ivatele soci�lon�ch s�t� (komunitn�ch server�) je nyn� k dispozici v nov� verzi 2.5. Tato verze je zalo�ena na posledn� verzi Firefoxu. Flock 2.5 p�in�� �adu nov�ch funkc�. Zdokonalen� doznala podpora mikroblogovac� slu�by Twitter. P��sp�vky z Twitteru lze nyn� prohled�vat p�es widget na v�choz� str�nce prohl�e�e nazvan� My World. Dopln�na byla podpora pro slu�bu Facebook Chat. Integrov�na byla nov� spolupr�ce se serverem Bebo. Je mo�n� instalovat n�strojov� panel Google Toolbar. P�ehled zm�n v angli�tin� je k dispozici formou videa na adrese:
http://www.flock.com/tour/new.php
User Guide je k dispozici na adrese:
http://www.flock.com/user-guide/2.5/
S prost�ed�m prohl�e�e Flock se m�ete sezn�mit v prezentaci, kterou jsem vystavil na adrese: http://www.akamonitor.cz/flock/
Str�nka, na kter� lze st�hnout posledn� verzi Flock 2.5 je www.flock.com.

6.08.2009

Kr�tk� slideshow z konference SI 2009

Ve dnech 8.- 9. �ervna 2009 se kon� ji� 17-t� ro�n�k
mezin�rodn� konference Syst�mov� integrace 2009.
Tentokr�t se zam��en�m na roli IT v dob� dynamick�ch
zm�n. N�kolik fotek z konference na �of�n� najdete na
adrese: http://www.akamonitor.cz/prezentace/si2009

6.07.2009

"B�se� o kybernetick�m hradu" z roku 1964 - po��tky AS� ve �KODA, Plze�

P�i p�enosu port�lu AKA MONITOR na nov� webhostingov� server (Czechia), jsem narazil na pozapomenut� soubory, jejich� obsah se t�k� po��tk� automatizace v oblasti ��zen� a spr�vy v plze�sk� �kodovce. Nejzaj�mav�j�� je b�se� ( balada ), kterou jej� autor ( Sl�va Baur ) nazval "Balada o kybernetick�m hradu". Odkazuje na hrad Gut�tejn, kter� je nedaleko Konstantinov�ch l�zn�, kde se v roce 1964 uskute�nilo prvn� �kolen� �len� automatiza�n�ch t�m�.
V�ce se okolnostech vzniku b�sn� dozv�te na nov� z��zen� webov� str�nce, na adrese:

http://www.akamonitor.cz/basen-o-hradu.htm
P.S. a nezapom�nejte, �e autor popisuje situaci p�ed 45-ti l�ty.

6.06.2009

�pi�kov� n�stroj pro digit�ln� fotografy - Adobe Photoshop Lightroom 2

Mnoho digit�ln�ch fotograf� del�� dobu po�adovalo n�stroj, kter� by se
v�ce zam��oval na cel� komplex jejich pot�eb. To byl d�vod, pro� p�i�el
Adobe Photoshop Lightroom – od za��tku pro digit�ln� fotografy
navr�en� program se siln�mi edita�n�mi schopnostmi a sou�asn�
sleduj�c� p�irozen� postup pr�ce od importu fotografie p�es dopln�n� �daj�,
�pravy, snadn� a velmi komplexn� vyhled�v�n�, t��d�n�, �azen�, hodnocen�
a� po tisk, p��pravu prezentac� nebo webov�ch galeri�.
Nov� Adobe Photoshop Lightroom je sada nezbytn�ch n�stroj� pro
profesion�ln� fotografy, p�edev��m pro pr�ci s digit�ln� zrcadlovou a se
soubory ve form�tu RAW
. Nyn� i k dispozici �esk� lokalizace. 
Na n�sleduj�c� adrese se dozv�te o tom, �e vy�el �esk� p�eklad knihy,
p�edstavuj�c� podrobn�ho pr�vodce pro pr�ci s programem Lightroom 2:
http://www.zonerpress.cz/kniha/pro-grafiky-a-fotografy/adobe-photoshop-lightroom-2
S prost�ed�m prograqmu se m�ete sezn�mit tak, �e si prohl�dnete
slideshow, kterou jsem vystavil na str�nk�ch sv�ho port�lu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/lightroom/.
Zanedlouho opublikuji recenzi v�e uveden� knihy. Najdete ji jako
obvykle na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

 

Obnoven� funkce 2 weblog�

Probl�my se zobrazov�n�m archiv� dvou odborn�ch weblog� - ITIL-ITSM-CoBIT a Riskman byly p�ekon�ny a najdete je na p�vodn�ch adres�ch. V aktualizaci do�asn� z��zen�ch str�nek tedy nebude pokra�ov�no. Za p��padn� do�asn� probl�my s dostupnost� obsahu obou weblog� v obdob� p�echodu na nov� server, se omlouv�m.

6.02.2009

AKA MONITOR � st�hov�n� port�lu. Zku�enosti.

S�a�ina, bohu�el, nepat�� k m�m siln�m str�nk�m. P�edstava, �e m�m p�est�hovat 300 MB soubor� od jednoho poskytovatele webhostingu k druh�mu, mne proto stra�ila do t� m�ry, �e jsem p�esun odkl�dal jak jsem mohl. V�ce ne� 10.000 soubor� vznikalo postupn� od roku 1996, b�hem m� ji� v�ce ne� 13-ti let� p��tomnosti na webu. Pot�eba z�skat kvalitn�j�� a p�i tom levn�j�� slu�bu, mne v�ak donutila k rozhodnut� o zm�n�. �lo o to zm�nit poskytovatele webhostingu a sou�asn� s t�m i registr�tora dvou m�ch dom�n.

Jak to v�echno prob�halo?
Prohl�dl jsem nab�dky n�kolika firem a moji pozornost upoutala nab�dka Zoneru � p�esn�ji �e�eno poskytovatele webhostingu CZECHIA.com a registr�tora dom�n regZone!cz. Rozhodl pom�r nab�zen�ch parametr� a ceny. Nechal jsem si z��dit ��et a zvolil jsem si program dotNET.
S parametry toho programu se m�ete sezn�mit
na adrese:http://www.czechia.com/detail-programu/dot-net/

Prakticky okam�it� jsem dostal e-mail s parametry pro FTP a e-mail.
Nejd��ve jsem zah�jil
p�eregistraci dom�n. Dom�nu akamonitor.cz a aka-monitor.cz ( parkovanou ). Postup byl pln� podporov�n na stran� Zoneru. Zadal jsem n�zev dom�ny, ov��ila se jej� existence a j� jsem si on-line, p��mo z prost�ed� poskytovatele, objednal jej� registraci na regZone!cz. Prost�ednictv�m Zoneru jsem si vy��dal pro ob� p�ev�d�n� dom�ny administrativn� heslo od centr�ly NIC.cz. N�sledn� jsem z NIC.cz obdr�el 2 maily s p��slu�n�mi hesly, kter� jsem poskytl pracovn�k�m Zoneru. O v�c jsem se nemusel starat. Za n�kolik minut jsem obdr�el z NIC.cz potvrzen� o nov�m registr�toru pro ob� sv� dom�ny. T�m byla jedna etapa za n�mi.

Od pracovn�k� Zoneru jsem z�skal
podrobnou informaci o postupu p�i p�evodu obsahu port�lu, tedy samotn�ch soubor� ( webov�ch str�nek, obr�zk�, vidoeprezentaci atd. ) . Na serveru Zoneru mi byl z��zen prostor, ur�en� k otestov�n� webov�ch str�nek a el. po�ty p�ed jejich definitivn�m zprovozn�n�.
Sezn�mil jsem se s nab�zen�m prost�ed�m pro spr�vu ��tu v centru administrace. 300 MB obsahu jsem m�l sta�en�ch z p�vodn�ho serveru a p�ipraven�ch na CD. S vyu�it�m z�skan�ch FTP parametr� jsem nahr�l obsah do ur�en�ho prostoru na servru Zoneru. Z��dil jsem ekvivalenty sv�ch p�vodn�ch po�tovn�ch schr�nek.
N�sledn� jsem obdr�el pokyny k
�prav� souboru �Hosts.txt� na sv�m po��ta�i, co� byla podm�nka pro zviditeln�n� nahran�ch soubor�. Po kr�tk� v�m�n� e-mail� s pracovn�kem help-desku se mi poda�ilo prezentaci zobrazit a mohl jsem za��t testovat. D�vodem v�m�ny informac� byla pot�eba spr�vn�ho nastaven� IP adresy. B�hem testov�n� se uk�zala pot�eba z��zen� odpov�daj�c�ch dom�n 3. �rovn� (p�. weblogy.akamonitor.cz). S t�m mi oper�to�i Zoneru pomohli. P�i n�sledn�m prostudov�n� prost�ed� pro administraci v centru administrace, se uk�zalo, �e jsem si mohl pomoci i v tomto p��pad� snadno s�m.
Pro sv�j klid jsem si obsah ze Zoneru st�hl na po��ta� a
srovnal jsem si ho s obsahem na p�vodn�m serveru.
Probl�m vznikl u p�evodu weblog�. Opomenul jsem u jednotliv�ch weblog� zm�nit �daje v nastaven� pro FTP p��stup, na co� jsem byl obratem upozorn�n oper�torem, v�etn� odkazu na p��slu�nou ��st n�pov�dy na serveru blogger.com, kde m�m weblogy z��zeny.
Podobn� prob�halo
testov�n� po�tovn�ch schr�nek. Z�skal jsem ID a heslo pro p��stup do administrace po�ty. Test pokryl proces odes�l�n� po�ty. V jednom p��pad� jsem opomenul zm�nit parametr pro POP3, na co� mne oper�tor okam�it� upozornil a po proveden� opravy bylo v�e v po��dku.

Nahl�sil jsem ukon�en� testov�n�.
Otestovan� port�l a po�tovn� schr�nky byly zprovozn�ny a s p�vodn�m poskytovatelem jsem se t�m p�dem definitivn� rozlou�il.
Vyu�il jsem mo�nosti aktivovat podporu datab�ze
MS SQL 2008 ( program dotNET nab�z� 2 datab�ze ). Jako dodatkovou slu�bu jsem si objednal 1 pevnou webovou adresu ( nen� sou��st� dotNET). Nechal jsem si z��dit chybovou str�nku pro kod 404. Aktivoval jsem si FrontPage Extensions ( s v�dom�m, �e mi to p��li� doporu�eno nebylo ). Vyu��v�m FP od sam�ho za��tku sv� tvorby webov�ch str�nek a nejsp� u� u FP z�stanu.
Zb�valo ji� jen rozhodnout o syst�mu placen� slu�by a bylo hotovo.

Pracovn�ci servisn�ho centra Zoneru reagovali
ochotn�, v�cn�, srozumiteln� a � co bylo pro mne d�le�it� - okam�it�. Jejich vst��cnost mne hned na za��tku uklidnila a cel� proces st�hov�n� port�lu se pro mne stal zaj�mav�m dobrodru�stv�m s dobr�m koncem. V�znamn� pod�l na v�cem�n� bezprobl�mov�m p�est�hov�n� port�lu m� na Zoneru p�ehledn� prost�ed� pro administraci ��tu.

Spole�n� s oper�tory Zoneru jsme
p�esun dob�e a bez stresu zvl�dli. Doporu�uji v�em, kdo z jak�hokoliv d�vodu pochybuj� o tom, zda jim existuj�c� webhosting vyhovuje nebo ne, aby krok ke zm�n� zbyte�n� neodkl�dali a aby se ve sv�m rozhodov�n� op�eli m.j. i o uveden� praktick� zku�enosti.
A pro� jsem se rozhodl sv� zku�enosti publikovat?
D�vody byly dva. P�edev��m bych cht�l p�esv�d�it v�echny ty, kdo v�haj� s rozhodnut�m o zm�n� z podobn�ch d�vod� jako j�, �e s podporou ochotn�ch a zku�en�ch oper�tor� servisn�ho st�ediska poskytovatele, se nen� �eho b�t. Druh�m d�vodem je pod�kov�n� pracovn�k�m servisn�ho st�ediska ( help desku ) nov�ho poskytovatele - Zoneru. P�edev��m jejich z�sluhou je, �e se cel� proces st�hov�n� port�lu obe�el bez stresu.
Doc. Arno�t Katolick�
2. �ervna 2009.