AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

5.27.2009

Nejsp� jste to ani nepost�ehli...

Vzd�l�vac� a zpravodajsk� port�l AKA MONITOR se nepozorovan� p�esunul od registr�tora a poskytovatele webhostingu Voln�.cz na nov� m�sto. Od 22. kv�tna 2009 vyu��v�m slu�eb registr�tora "regZone!cz" a poskytovatele webhostingu "CZECHIA". Moje obavy z v�padku p��stupnosti port�lu b�hem p�esunu se nenaplnily d�ky vzorn� p��prav� nov�ho partnera. M� pon�kud riskantn� rozhodnut�, �e si pro p�esun obsahu dom�ny vysta��m s�m, se d�ky perfektn� podpo�e se strany oper�tor� Czechie neprojevilo na kvalit� slu�eb m�ho port�lu. V sou�asn� dob� zpracov�v�m p�ehled probl�m� �e�en�ch b�hem p�esunu. Uva�uji o tom, �e se o sv� zku�enosti na str�nk�ch sv�ho port�lu v nejbli��� dob� pod�l�m, abych dodal odvahy v�em, kdo - z jak�chkoliv d�vod� - uva�uj� o poldobn�m kroku.

5.24.2009

Returnil Virtual System 2008 - ochrana va�eho syst�mu

Tato zpr�va je ur�ena p�edev��m v�em t�m, kdo se
ob�as pot�ebuj d�t na sv�m po��ta�i na cestu
ur�it�ho dobrodru�stv�.
M�m na mysli zejm�na pon�kud odv�n�j�� surfov�n�
na internetu,nebo experimentov�n� z nov�m programem.
Jedno i druh� m�e b�t zdrojem pot��, m�e vyvolat
zdr�en� v pr�ci p�i odstra�ov�n� n�sledk� riskantn�ho
po��n�n�. Nez��dka se stane,�e dva programy, z nich�
ka�d� samostatn� se chov� perfektn�, jsou-li instalov�ny
a provozov�ny sou�asn�, mohou se navz�jem ru�it, nebo
i blokovat. Stahov�n� soubor� ze zdroj�, u kter�ch
nejsme p�esv�d�eni o spolehlivosti, m�e v�st
k zavirov�n� po��ta�e, atd.
Existuje zp�sob, jak se p�ed nep��zniv�mi d�sledky
spolehliv� ochr�nit.
Na softwarov�m trhu je produkt nazvan�:
"Returnil Virtual System 2008". Vyskytuje se ve dvou
verz�ch. Verze personal edition je pro dom�c� pou�it�
zdarma a verze premium edition je placenou verz�.
Program umo��uje ochranu syst�mu p�ed viry, spyware
a jin�m nebezpe��m p�i surfov�n� internetem. Ochrana
syst�mu je zabezpe�ena unik�tn�m zp�sobem.

Pokud je ochrana aktivn�, syst�m Windows je spu�t�n
z kopie diskov�ho odd�lu, kter� je programem vytvo�ena
p�i startu. Ve�ker� zm�ny a modifikace jsou po ukon�en�
syst�mu ztraceny. Po restartu po��ta�e je syst�m
uveden do stavu, ve kter�m byl p�ed aktivov�n�m t�to
ochrany.
Na n�sleduj�c� adrese jsem vystavil kr�tkou slideshow:
http://www.akamonitor.cz/returnil/
Zde si m�ete prohl�dnout prost�ed� pr�ce v personal
edition.
Program ( ve verzi personal edition ) jsem vyzkou�el
a ov��il jsem si, �e po restartu zmizely v�echny
zm�ny (nov� programy i nov� data, resp. zm�ny v datech)
a syst�m byl uveden do p�vodn�ho stavu. Nepozoroval
jsem v�razn�j�� zpomalen� funkce. Instalace programu
i jeho ovl�d�n� je bez probl�m�.
Program si m�ete st�hnout na n�sleduj�c� adrese:
http://www.returnilvirtualsystem.com/
P�i surfov�n� jsem m�l v�t�� pocit bezpe��, vyu�il jsem
i mo�nost ochrany citliv�ch soubor� a jak se uk�zalo,
pomoc� fle�ky, kterou jsem v�as odpojil, jsem dos�hl
i uchov�n� vybran�ch dat ( i kdy� je to vlastn� v rozporu
s posl�n�m programu ) po��zen�ch v syst�mu ochrany.
Mysl�m, �e se v�m program m�e hodit, nejen pro pocit
v�t��ho bezpe�� p�i surfov�n� po m�n� bezpe�n�ch
str�nk�ch, ale zejm�na p�i testov�n� nov�ch free
program�. u kter�ch p�ipou�t�te riziko konfliktu.


5.14.2009

TWITTER VIDEO AKA

Na webu existuje cel� �ada str�nek s multimedi�ln�m obsahem v�novan�m mikroblogovac� slu�b� TWITTER a dal��m soci�ln�m s�t�m. Vzhledem k specifi�nosti form�tu byl z��zen samostatn� odborn� weblog v�novan� odkaz�m na tento form�t zdroj�.
Adresa weblogu je
www.akamonitor.cz/twiteo.htm

5.11.2009

Vizu�ln� komunikace - Teorie barev

Vizu�ln� komunikace - Teorie barev
Poruchy ve vn�m�n� barev a poruchy barvocitu
BARVA V GRAFICK�M DESIGNU
N�v�t�vn�ci m�ho vzd�l�vac�ho a zpravodajsk�ho port�lu v�d�,
�e mi rukama�proch�z� n�kolik des�te�k �asopis� a mnoho knih
�esk�ch vydavatelstv�. Monitoring�obsahu �asopis� a recenze
kni�n�ch titul� vy�aduj� pe�liv� prostudov�n� obsahu.�Tuto pr�ci
mi velmi znesnad�uje skute�nost, �e v �ad� p��pad� nejsou
respektov�ny�z�sady pro optim�ln� volbu barev z hlediska
�itelnosti obsahu.
Sn�en� schopnost�kontrastn�ho vid�n�
v takov�ch podm�nk�ch vede k nadm�rn� �nav� o��.
Proto�
jsem se rozhodl sestavit re�er�i webov�ch str�nek zam��en�ch
na toto t�ma.�V�e se, zjednodu�en� �e�eno, to�� p�edev��m
kolem barevn�ho kruhu. Nejsem�v t�to oblasti odborn�kem, proto
je v�b�r zdroj� v�ce m�n� z�visl� na nab�dce�vyhled�vac�ho�
syst�mu Google, kde jsem pou�il jako kl�� fr�ze: �kontrastn� vid�n�,
a �kruh barev�. Tato re�er�e mi usnadn� odkazy p�i formulaci
p�ipom�nek redakc�m,�kter� z�sady optim�ln� volby barev
v grafick�m designu textov�ch str�n�k�nedodr�uj�.
Re�er�e je uvedena na T�TO adrese.

5.09.2009

Adresa weblogu v�novan�ho Twitteru

Dodatek k minul� zpr�v�:
adresa nov�ho weblogu v�novan�ho mikroblogovac� slu�b� Twitter je:

TWITTER.com - Nov� weblog v�novan� mikroblogovac� slu�b� Twitter

N�stup slu�by RSS jsem zachytil v z�rodku, stejn� jako publikov�n�
pomoc� blog�. Trochu se styd�m za to, �e jsem n�stup mikroblogov�n�
zachytil se zpo�d�n�m. Kr�tk� �l�nek o Twitteru jsem p�ed 2 l�ty
odlo�il. Weblog v�novan� soci�ln�m s�t�m jsem vystavil p�ed p�l rokem
( www.akamonitor.cz/socsite.htm )
Hlavn� p�ednosti slu�by Twitter, spo��vaj�c� ve snadn�m provazov�n�
obsahu zpr�v na jednotliv�ch ��tech a s t�m spojen�ho potenci�lu
slu�by pro oblast businessu, jsem si pov�iml se zpo�d�n�m t�m��
dvou let. Sna��m se to dohnat v dob�, kdy je Twitter ji� nejrychlej� se
rozv�jej�c� slu�bou na webu a kdy prok�zal sv� efektivn� uplatn�n�
v cel� �ad� oblast� spole�nosti. Obamu sleduje na Twitteru milion lid�.
Obsah nov�ho weblogu bude navazovat na m� ��ty na Twitteru:
http://twitter.com/akamonitor - novinky na port�lu AKA MONITOR
a
http://twitter.com/akatwittcz - odkazy na zpr�vy v �e�tin�
http://twitter.com/akatwittde - odkazy na zpr�vy v n�m�in�
http://twitter.com/akatwitten - odkazy na zpr�vy v angli�tin�
Budu se sna�it dohnat co se d� a nahradit zpo�d�n� kvalitou
a aktu�lnost� vybran�ch odkaz�.
Arno�t Katolick�
------------------------
http://weblogy.akamonitor.cz
 
 

5.06.2009

AKA MONITOR na Twitteru

Port�l www.akamonitor.cz roz���il svoji prezenci na Twitteru.
V sou�asn� dob� v�m nab�z�:
http://twitter.com/akamonitor - odkazy na zaj�mav� obsah na str�nk�ch port�lu
---
http://twitter.com/akatwittcz - odkazy na problematiku Twitteru sam�ho v �e�tin�
http://twitter.com/akatwitten - odkazy na problematiku Twitteru sam�ho v angli�tin�
http://twitter.com/akatwittde - odkazy na problematiku Twitteru sam�ho v n�m�in�
http://twitter.com/akatwitt - souhrn odkaz� na problematiku Twitteru sam�ho
---
M�ete si vybrat.
Arno�t KAtolick�