5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

27.5.09

ITSystems 5/09

BPM - flexibiln� syst�my pod kontrolou
Projekt ERP - krok za krokem (4)   
Vazba ASP na ��zen� a pl�nov�n� �dr�by
Businerss intelligence jako open source
Mal� pr�vodce syst�mem exploit�
(Bonus aka) P�edstavujeme ERP syst�my na �esk�m trhu

25.5.09

CONNECT! 6/09

Co znamen� test-driven development
Historick� data - m� smysl z�lohovat?
Jak na Wi-Fi v SMB
vod do �ifrov�n� disk�
Elektronick� �asov� raz�tka

(Bonus aka) Technologick� trendy webhostingu
P��t� ��slo 7-8/09 vyjde ji� 19. �ervna

22.5.09

Po��ta� pro ka�d�ho 12/09

www.ppk.cz
Skute�n� zabepe�en� hesla
P�ev�d�me form�ty zvuku, videa a obr�zk�
Zbavte se reklamy na intenetu
Automazicky aktualizovan� �daje v dokumentu
Autorsk� pr�vo v praxi
(Bonus aka) Weby pro v�letn�ky

Professional Computing 5/09

Zabezpe�en� vzd�len� p��stupy m�n� zp�sob vyu��v�n� IT
Testy softwaru a jejich spr�va
Software jako slu�ba
Datov� schr�nky, p�edsednictv� EU a nabit� s�ly
Mobilitou k vy��� produktivit�
(Bonus aka) Google a komunitn� slu�by

21.5.09

ChannelWorld 2/09

Zrcadlovky a kompakty pro letn� sez�nu
Um�n� virtualizace

Computerworld 10/09

www.cw.cz
Pl�novan� IT projekty v �esku
Efektivn� spr�va firemn� s�t�
Efektivn� s�ov� infrastruktura
IBM d�v� dynamiku podnikov�m proces�m
Nebezpe�� ��h� v Cloud computingu
(Bonus aka) vSphere slibuje virtu�ln� revoluci
P��t� ��slo vyjde 5. �ervna t.r.

CIO - Business World 6/09

www.cio.cz
Utajovan� informace v informa�n�ch syst�mech
ICT v t�b� nerostn�ch surovin
V�daje na bezpe�nost krize neovlivn�
Hled�n� �sp�r - na cest� od BI k CPM
N�vratnost business intelligence na vod�?
(Bonus aka) Podnikov� architekt

20.5.09

PC rady 7/09

Projekt - fotografie v po��ta�i
Synchronizace soubor� ve win xp
Vyhledejte n�hradu za nevyhovuj�c� aplikace
O p��liv informc�m se postar� Feedreader
Panda Cloud Antivirus
(Bonus aka) U�ite�n� aktovka pro 2 po��ta�e
P��t� ��slo 12. �ervna

Extra SV�T 6/09

Pro� Venu�e nem� m�s�c
Nevyzpytateln� hrozba z Mexika
Fyzik stoj� u zrodu elekt�iny
Pono�te se do oce�n� - Google Ocean
Inteligence budoucnosti
(Bonus aka) Bo�i�i m�t� v akci
P��t� ��slo ji� 26. �ervna 09

19.5.09

Computer 10/09

Postavte vlastn� PC, zrychlete notebook - t�ma ��sla
Tip pro stahov�n� soubor� z internetu - NAS
Komprese zvuku a form�t FLAC
Jak vytvo�it flashovou galerii
Kuk�tko do dmal��ch list� v MS Excel 2007
(Bonus aka) Wondows 7 RC na DVD - full do 2/2010
P��t� ��slo vyjde 4. �ervna

18.5.09

Mobility 5/09

HTC TOUCH DIAMOND 2 - pokra�.
Vyb�r�me mobil pro pr�ci
O2 m�n� nab�dku slu�eb - kone�n� nah� ADSL
Nokia messaging v betaverzi
Profil v�robce - Nokia
(Bonus aka) Jak si p�edstavujeme mobily budoucnosti
P��t� ��slo vyjde 11. �ervna 09.

Telekomunikace 2/09

www.convergence.cz
Perspektivy p��stupov�ch s�t� nov� generace a mo�nosti regulace
Mobiln� telekomunika�n� s�t�
Syst�m pro sb�r daat a komunikaci na �esk� pol�rn� z�kladn�
Vysokorychlostn� p�enos dat z akrobatick�ch letadel
Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku

��etnictv� 5/09

www.bilance.cz
Z�klady ��etnictv� - syst�my ��t�
Da�ov� odpisy hmotn�ho majetku (3)
Pau�alizace cestovn�ch n�hrad
Zm�na �ivnost. z�k. a jej� dopady na �ivnostn�ky
Prodej nemovitost� v ��etn�m a da�ov�m pohledu
(Bonus aka) Silni�n� da�

SAT & DVB-T 5/09

www.sat-magazin.cz
Test - Humax HDCI-5000 - HDTV sat. p�ij�ma�e
Co ovliv�uje vys�lan� digit�ln� obraz
Konference ASTRA/Skylink
Capital FM - britsk� radio na satelitn� pozici 28,5 E
Dreambox - nastaven� konfigurace, setting a �pravy
(Bonus aka) AMPER 2009 - mezin�rodn� veletrh

14.5.09

Jak na po��ta� 5/09

http://jnp.zive.cz/
Pohodln� sd�len� soubor� online
Windows dokonale bezpe�n�
Internetov� schr�nka na data
Jak naj�t a st�hnout hudbu
Jednoduch� p�evod hudby a vi� videa
(Bonus aka) E-mailov� abeceda. P��ru�ka do kapsy
P��t� ��slo vyjde 12. �ervna 09.

13.5.09

ItCAD 2/09

Nov� trendy ve vizualizaci
Recenze levn�ho CAD SW pro stavebn�ky
Technologie pro vytv��en� interaktivn�ch 3D vizualizac�
Omezenou mobilitu pom�haj� �e�it CAD syst�my
Aktuality HW - novinky nejen pro CAD aplikaci
(Bonus aka) P��padov� studie nasazen� GIS �e�en� v telekom. spol.

12.5.09

ComputerWorld 9/09

www.cw.cz
Rozlo�en� investic do IS v �esku
Zvl�dnut� gigantick�ch �lo�i��
Virtu�ln� softwarov� aplikace
��zen� aktivn� bezpe�nosti
Statistiky n�v�t�vnosti
(Bonus aka) Uspo�te ve sv� infrastruktu�e  

9.5.09

Po��ta� pro ka�d�ho 11/09

www.ppk.cz
S�m sob� nep��telem - �kod�me si nejv�c sami?
M�dn� vlna jm�nem mikroblogy
Cyklick� odkazy v Excelu
Netradi�n� po��ta� integrovan� s monitorem
Windows XP maj� do d�chodi daleko
(Bonus aka) Vytv���me mapu na pr�zdniny
P��t� ��slo vyjde 25. kv�tna

7.5.09

Extra PC 5/09

www.extra-pc.cz
5+1 tip�, jak opravdu sn�it n�klady na IT
Notebooky v�ech barev a velikost�
Co s formul��em d�l? Google docs, co doopravdy cht�j�?
Po��ta� jako zdatn� videorekorder
Tipy a triky pro Windows
(Bonus aka) Vlastn� instalace Windows - nLite
P��t� ��slo vyjde 5. �ervna

6.5.09

Computer 9/09

Um�me zrychlit Windows
Jak na datab�zi v MS Excel 2007
Ovl�dejte s� z p��kazov� ��dky
Jak vyvolat sn�m�k ve form�tu RAW
Licence Creative Commons
(Bonus aka) Wesite X5 - tvorba webov�ch str�nek - CD
P��t� ��slo vyjde 21. kv�tna

DIGIfoto 5/09

http://digiarena.cz
Report� a v�sledky Sony World Photography Awards 2009
Megarecenze Olympus E-620
Jak simulovat dojem tilt&shift miniatury v Adobe Photoshopu
Recenze Canon PowerShot SX200IS
Jak pracovat s mezikrou�ky a telekonvertory
(Bonus aka) Barvy ve fotografii
P��t� ��slo vyjde 2. �ervna