AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

4.30.2009

Nikon D40/D40x - Tipy, n�vody a inspirace pro digit�ln� zrcadlovku

Chci v�s upozornit na knihu „Nikon D40/D40x - Tipy, n�vody a inspirace pro digit�ln� zrcadlovku“ od Davida D. Busche.

Fotografovat se sou�asn�m fotoapr�tem dnes ji� dok�e t�m�� ka�d�. �ada z n�s vlastn� techniku, kter� toho v�ak um� mno�hem v�c ne� si mysl�me. Zejm�na majitel� zrcadlovek maj� v ruce jedine�n� a spolehliv� n�stroj pro vyj�d�en� sv�ch fotografick�ch viz�.  Ke ka�d�mu apar�tu dostanete manu�l. Mnoh� z n�s je po p�e�ten� manu�lu sp� zmaten�. Proto m� v�znam vyhledat srozumitelnou p��ru�ku. Teprve po jej�m p�e�ten� se z na�� zmatenosti m�e st�t porozum�n�.

Kniha D.D. Busche n�s nau�� vyu��vat v�ech schopnost� a mo�nost� zrcadlovek tak, aby v�sledn� fotografie odpov�daly v�dy na�im o�ek�v�n�m. Kniha nen� pouh�m manu�lem, ale sp�e podrobn�m pr�vodcem, kter� n�s upozorn� na specifika fotografov�n� s digit�ln� zrcadlovkou.

Podstatn� ��st textu se t�k� konkr�tn�ho modelu zrcadlovky.  V situaci, kdy na �esk�m kni�n�m trhu jen zt�� najdeme komplexn� pojedn�n� orientovan� na zrcadlovky, je kniha cennou n�hradou. P�iprav� n�s na re�ln� fotografick� situace a podrobn� s n�mi probere to nejlep�� nastaven� fotoapar�tu v ka�d� z nich.  Autor n�m pom�e zvolit ten nejlep�� objektiv, poskytne �e�en� pro nej�ast�j�� fotografick� probl�my a nab�dne praktick� rady i inspiraci.

V knize najde �ten��  tipy pro fotografov�n�:

          Lid�, krajiny a architektury

          S bleskem i bez blesku

          Z�padu �i v�chodu slunce

          Oh�ostroj�, infra�erven�ch i �ernob�l�ch sn�mk�

          Zv��at, vodn� hladiny �i makrofotografi�

          Dokonal�ch fotografi� za ka�d�ho sv�tla, po�as� i v noci.

 

Autor knihy, David D. Busch, je profesion�ln�m fotografem a foto�urnalistou. V zahrani�� je dob�e zn�m jako obl�ben� autor, kter� se v posledn� dob� zam��uje hlavn� na t�ma fotografov�n� s digit�ln�mi zrcadlovkami.

Podrobn� obsah knihy najdete, spole�n� s kopi� �vodu, na port�lu vydavatele www.cpress.cz.

Autor o t�to sv� knize p�e: „Jedn� se o jednu z nejzabavn�j�ich, na ktere jsem kdy pracoval.“

Pokud byste si cht�li prostudovat tipy pro po�izovani fotek za r�znych fotografickych situaci,

pak se podivejte do Kapitoly 7, kde najdete pokyny pro fotografovani zvi�at, r�znych akci,

oh�ostroj�, krajin, zapad� slunce a pro makrofotografii. Tato kapitola rovn� hovo�i o doporu�enych objektivech, nastavenich, pomocnem vybaveni a technikach foceni, diky kterym ziskate p�esn� ten druh snimk�, ktery od sveho fotoaparatu D40/D40X o�ekavate.

Proto�e se spi�e jedna o p�iru�ku ne� o softwarovy manual, nenajdeme zde navody tykajici se

pou�iti Photoshopu nebo podobnych program�.

Jde o jedine�nou p��ru�ku, ve kter� je rozebr�na cel� �ada t�mat, a proto v���m, �e si ji s sebou budete br�t spolu se sv�m fotoapar�tem do ter�nu.

4.22.2009

Kopie zpr�vy z Twitteru AKA MONITORu

All-in-One Guides: Business intelligence.Your Shortened URL: http://twitthis.com/reqjmw
http://twitter.com/akamonitor
 

Webinar na zaj�mav� t�ma

Portál www.ebizq.net nabízí webinar "SOA Meets the Cloud". Uskute�ní se 3.
�ervna 09.

4.21.2009

Nov� weblog na port�lu AKA MONITOR

Vzhledem k aktu�lnosti t�matu SOA - Service Oriented Architecture - byl z��zen nov� odborn� weblog v�novan� SOA. Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/soa.htm nebo v rozd�lovn�ku weblog�.

4.19.2009

AKA MONITOR na Twitteru

Upozorn�n� na skute�nost, �e vy�lo nov� ��slo �asopisu monitorovan�ho na tomto port�lu najdete na Twitteru:
http://twitter.com/akamonitor

4.18.2009

Objektivn� (on-line) text znalost� a schopnost� BA

Business Analyst Assessment
Objektivn� (on-line) text znalost� a schopnost� BA
www.akamonitor.cz/assess.htm