5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

29.4.09

PC rady a n�vody 6/09

Google Gears: ovline aplikace i bez internetu
Seznamte se s Windows Live
Adobe Air - prom��te web na aplikace
Google Chrome - komplexn�
Ovl�dn�te iTunes
(Bonus aka) 11x pro� jsou Windows 7 lep�� ne� Windows Vista

26.4.09

Po��ta� pro ka�d�ho 10/09

www.ppk.cz
P�ehr�v�me video v po��ta�i
Monitory s pln�m HD rozli�en�m
U�ite�n� �pi�n - Mikogo
P�ehr�v�me video a vytv���me komix
Efekty v textov�m editoru
(Bonus aka) Zabezpe�en� soukrom�ch dat - MS Private Folder

24.4.09

ITSystems 4/09

www.systemonline.cz
Virtualizace �lo�nb�ch syst�m�
Jak se zorientovat na trhu ERP syst�m�
Na datov� schr�nky se lze p�ipravovat ji� nyn�
V�hody virtualizace desktop�
ERP a projektov� ��zen�: skv�l� kombinace

Computer 8/09

http://computer.zive.cz
Technologie po��ta�ov� s�t�
Diagnostika po��ta�e
9x test notebook�
Tip pro vytvo�en� pole RAID1
Alternativn� e-mailov� adresa pro odpov��
(Bonus aka) DVD s ovlada�i

23.4.09

CIO Business World 5/09

Podnikov� analytik
Datov� schr�nky. Jste p�ipraveni?
Spec. po��ta�ov�m u�ebn�m odzvonilo
Critical Facility management
Efektivn� byznys na cest�ch
(Bonus aka) P��loha: Virtualizace

Computerworld 8/09

Efektivn� komunikace ve firm�ch
Integrace SaaS do firemn� infrastruktury
Nep�etr�it� provoz aplikac� a slu�b ve virtu�ln�m prost�ed�
Vy�e�te sv� strasti p�i spr�v� virtu�ln�ch stroj�
Pay per click reklama

CONNECT 5/09

Atomov� NAS
Jak udr�et kvalitu softwaru
Kyberneti�t� zlo�inci m�n� priority
I hlas si ��d� bezpe��
Videokonference v praxi
(Bonus aka) Vyl��en� Wi-Fi

SV�T, v�da, technika a pozn�n� 5/09

http://svet.magaziny.cz
Bohatstv� z hlubin
Zbran� jako m���tko vysp�losti
Nejv�t�� migrace zv��at
Jak po�as� m�nilo d�jiny
Budoucnost v robotick�ch rukou
(Bonus aka) Automobilov� pr�kopn�ci Laurin a Klement

21.4.09

Nov� weblog na port�lu AKA MONITOR

Vzhledem k aktu�lnosti t�matu SOA - Service Oriented Architecture - byl z��zen nov� odborn� weblog v�novan� SOA. Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/soa.htm nebo v rozd�lovn�ku weblog�.

20.4.09

THINK! 1/2009

think@cz.ibm.com

Inovativn� �e�en� pro inteligentn� sv�t
Datab�ze pro celou skupinu
Informace pat�� mezi firemn� aktiva
Testov�n� softwaru jako v�zva
Cloud computing

19.4.09

AKA MONITOR na Twitteru

Upozorn�n� na skute�nost, �e vy�lo nov� ��slo �asopisu monitorovan�ho na tomto port�lu najdete na Twitteru na adrese:
http://twitter.com/akamonitor

�t�tky:

17.4.09

Profesional Computing 4/09

www.procomputing.cz

Modern� s�ov� �e�en� – t�ma ��sla
Modern� s� do ka�d� dom�cnosti
Kvalita VoIP souvis� se zabezpe�en�m hovor�
P��loha 2 - Audit technol. Infrastruktury datov�ho centra
P��loha 2 – E-government z pohledu statistiky
(Bonus aka) �ty�i generace e-learningu �

16.4.09

Jak na po��ta� 4/09

http://casopis.jnp.cz

Jak vybrat p�ipojen�
Jak na automatick� z�lohov�n�
Vypalujte �esky s CopyToDVD
Jak nastavit v�choz� pogram
Malujte si na internetu
(Bonus aka) CDBurnerXP4 – p��ru�ka do kapsy
P��t� ��slo vyjde 15.kv�tna.

Mobility 4/09

www.mobilmania.cz

Jak� budou Windows Mobile 6.5
Jak� bude iPhone OS 3.07 – des�tky zm�n
7 mobil� v testu – LG KM900 ARENA
3G do ka�d� rodiny – femtobu�ky – k �emu slou��
Mobilmania.cz p�evl�k� kab�t
(Bonus aka) Jak vybrat nejlep�� mobil pro hudbu

SAT & DVB-T 4/09

www.sat-magazin.cz

Technisat DIGIT HD8-5, HDTV p�ij�ma�
TRIAX TMB 10B – programovateln� v�cekan�lov� zesilova�
Zp�soby updatu softwaru u DVB-S p�ij�ma��
Baseball v satelitn� televizi – MLB sez�na 2009
Za��n�me s Dreamboxem – v�b�r vhodn�ho image
(Bonus aka) Hudba v satelitn� TV
P��t� ��slo vyjde 12. kv�tna

12.4.09

Computer 7/09

http://computer.zive.cz

2009: konec pap�rov�ch map – t�ma ��sla
Technologie: sb�rnice a sloty
P�ehled sw: multimedi�ln� p�ehr�va�e
Jak ukl�dat do PDF v MS Office 2007
OnLive: konec upgrade PC – vice: prejdi.cz/onlive
(Bonus aka) Megatest: NAS servery
P��t� ��slo vyjde 23. dubna 09.

10.4.09

PC rady - nejlep�� PC rady + n�vody 5/09

www.pcrady.cz

Vypalov�n� zdarma pro ka�d�ho - CDBurnerXP
On-line kalend�� Google – kdykoliv na internetu
Na PDF s rychlej�� alternativou – Foxit Leader
Bezpe�n� surfov�n� – TrustPort Antiviru 2009 – u�ite�n� filtry
Spr�va po��ta�e pro n�ro�n�j�� – Ashampoo PowerUp
(Bonus aka) Na CD Ashampoo Copre Tuner – priority procesoru
P��t� ��slo vyjde 30. dubna 09

Po��ta� pro ka�d�ho 9/09

www.ppk.cz

Windows 7: Kdo po�k�…m�n� probl�m�, v�ce mo�nost�, bezpe�nost
Uzdravte sv� nemocn� Windows – program REVO UNINSTALLER
Va�e vlastn� ( internetov� ) r�dio – projekt Last.fm
Za��n�me s Facebookem – ��et, p��tel�, p��sp�vky, fotky
Z�vislosti a hled�n� chyb – p�edch�dci, n�sledn�ci, kuk�tko
(Bonus aka) Nejlep�� slu�by ( jsou ) zadarmo – slu�by pro pr�ci i z�bavu
P��t� ��slo 27. dubna 09.

��etnictv� 4/09

www.bilance.cz
Hospod��sk� krize a zm�ny v z�kon�ku pr�ce
Nov� z�kon o p�em�n�ch obchodn�ch spole�enstv� a dru�stev
Finan�n� leasing – da�ov� zm�ny od roku 2009
Spojen� osoby v dan�ch z p��jmu
Kdy je �koda da�ov�m v�dajem
(Bonus aka) Test znalost� z IAS 18 - v�nosy

9.4.09

Computerworld 7/09

www.cw.cz

Nejo�ek�van�j�� opensourcov� sw �e�en� v leto�n�m roce
Anal�za kvality dat a �i�t�n� dat
Aktivn� bezpe�nost
Inteligentn� infrastruktura – pot�eba inovovan�ho pohledu na IT
NAS servery nejen pro dom�c� vyu�it� ( p��loha )
(Bonus aka) Co kdy� se zat�hnou mra�na nad va��m bloudem?

8.4.09

PHOTO life 70/09

www.photorevue.cz

Pohled do sv�ta dokonal� fotografie – Scheimflugovo pravidlo
Jak� filmy pro �ernob�lou fotografii?
O portr�tn�ch objektivech – obecn� a speci�ln� o Pentanu
Fotografie Stanislava Petery a sv�t profesion�ln� reklamn� fotografie
Netradi�n� pojet� velikono�n�ch fotografi�
(Bonus aka) Photo life t�m – p�edstaven� t�mu k �. 70 Photo life
P��t� ��slo 5. �ervna 09.

6.4.09

DIGIfoto 4/09

www.digiarena.cz
�tvercov� form�t v hlavn�m t�matu ��sla
Megarecenze profi D-SLR Nikon D3x
Vyznejte se v ozna�en� objektiv�
Jak fotografovat p�i nedostate�n�m osv�tlen�
Jak zefektivnit pr�ci p�ipojen�m druh�ho monitoru
(Bonus aka) P. Vilgus a M. Bene� rad�, jak vylep�it va�e sn�mky

4.4.09

ChannelWorld 1/09

www.ChannelWorld.cz

Prvn� ��slo ti�t�n�ho speci�lu obsahuje p�ehled 232 distributor� zbo�� a slu�eb z oboru ICT a spot�ebn� elektroniky v �esku nebo na Slovensku vyd�n. M�lo by j�t o specializovan� distributory, distributory s p�idanou hodnotou, kte�� nab�zej� krom� produktu a �e�en� tak� �adu slu�eb, broadline distributory, je� vynikaj� ���� produktov� nab�dky a propracovanou logistikou. �On-line ChannelWorld obsahuje aktu�ln� zpravodajstv� z distribu�n�ho trhu, anal�zy, rozhovory a �adu slu�eb ur�en�ch reseller�m. On-line registrac� si lze zajistit zas�l�n� pravideln�ch ti�t�n�ch speci�l�.

 

 

 

3.4.09

E + M Ekonomie a management 1/09

www.ekonomie-management.cz

Hnac� s�la rozvoje podnik�
Customer value a podnikov� s�t�
Vplyv zmeny ratingu na ceny spole�nost� obchodovan�ch na kapit�lovom trhu
Akceptace internetov� reklamy u�ivateli v �R
V�zkum zav�d�n� CRM v podnikov� praxi

Modern� ��zen� 2/09

www.ModerniRizeni.cz

Jemn� s�t� inova�n� spolupr�ce
Modern� trendy v mana��rsk�m poradenstv�
Zhodnocen� kapit�lu a podnikov� IS
U�et�ete s LCCS – Low-Cost Country Sourcing
Jak propojit pot�eby byznysu a IT ( ITIL )
(Bonus aka) Je mo�n� zm��it schopnost v�dcovstv�?

2.4.09

Extra PC 4/09

www.extra-pc.cz

20 let brouzdání po internetu. Internetové prohlí�e�e
�irokoúhlé 23-24“ LCD panely
O �em se mluví, Google poví…Google Alerts
Modrý, nikoli rudý paprsek. Dokonalý filmový klon.
Mininotebook Acer Aspire One D150 – dal�í krok
(Bonus aka) Na DVD 3x ro�ník 2008. 33 x software