AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

3.26.2009

Recenze knihy "Zahrani�n� obchod - teorie a praxe"

Zahrani�n� obchod - teorie a praxe

Na adrese�http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
najdete odkaz na novou recenzi knihy GRADY
"Zahrani�n� obchod - teorie a praxe".
Kniha pod�v� p�ehled o problematice vn�j��ch ekonomick�ch vztah� a o zahrani�n�obchodn� politice �R.�V�nuje se nejen teoretick�m, ale v�pln� m��e i praktick�m t�mat�m: jak �sp�n� zvl�dnout p�edkontrakta�n� p��pravu, jak �e�it z�vazkov� vztahy v mezin�rodn�m obchodn�m a hospod��sk�m styku, informuje o vybran�ch typech smluv a podrobn� seznamuje �ten��e s obsahem kupn� smlouvy. Kniha se v�nuje tak� logistice, zp�sob�m podpory obchodu a form�m zpracov�n� trhu. Text dopl�uj�p��klady z praxe, odkazy na d�le�it� webov� str�nky a dal�� zdroje informac� a vzory nejd�le�it�j��ch dokument�pou��van�ch v mezin�rodn�m obchod�.

3.24.2009

PHOTO life je nazp�t v monitoringu

Po del��m �ase byl do monitoringu znovu za�azen �asopis PHOTO life.
Informace o aktu�ln�m ��sle najdete na T�TO str�nce.

3.23.2009

P�vodn� recenze knihy "�pi�kov� prezentace" - CPress

Computer Press vydal knihu, kter� z�skala prvn� m�sto v �eb���ku �ady p�edn�ch knihkupectv� a odborn�ch �asopis�. N�zev
“�pi�kov� prezentace – Jak zaujmout a p�esv�d�it poslucha�e“ , pova�uji po prostudov�n� knihy za  zcela opr�vn�n�.
Rozhodl jsem se spojit recenzi se z�znamem hlavn�ch my�lenek a sepsal jsem recenzi-konspekt knihy.

Z��astnili jste se v posledn� dob� n�jak�ch prezentac�? Kolik z nich byste mohli ozna�it za vynikaj�c�, mimo��dn�, skv�l�, �asn� nebo pozoruhodn�? A o kolika z nich byste mohli ��ct, �e byly pr�m�rn�, b�n�, oby�ejn�, nezaj�mav� nebo v�edn�? Pokud jde o styl prezentov�n�, psychick� rozpolo�en� a odbornost, nenajdeme dva lidi, kte�� by na tom byli stejn�. Ka�d� �lov�k a ka�d� prezentace jsou unik�tn�. Kniha �pi�kov� prezentace neslou�� k tomu, aby n�s donutila pou��vat p�edem navolen� styl. Jej�m c�lem je doplnit a pos�lit n� sou�asn� styl a pomoci dos�hnout z�plavy v�hod plynouc�ch z rozv�jen� v�jime�n�ch prezenta�n�ch dovednost�.


Dosa�en� v�hody z�skan� aktivn�m studiem knihy mohou ovlivnit ka�dou str�nku na�eho �ivota. �rove� na�� schopnosti prezentovat m�e ovlivnit n� p��jem i profesn� postup. M�e se odrazit v osobn�ch vztaz�ch a schopnosti v�st a p�esv�d�it druh�. M�e ovlivnit v�b�r povol�n� i dosa�enou reputaci.


Svoji recenzi/konspekt, kterou jsem vystavil na webu, uzav�r�m citac� slov autora uveden�ch v z�v�ru knihy:
“Aby va�e prezentace byly v�jime�n�, mus�te neust�le p�ekon�vat o�ek�v�n� publika. Berte tuto knihu do ruky co nej�ast�ji, zvl�t� p�ed d�le�it�mi prezentacemi, stejn� jako v�s �kolitel prov�z� obt�n�mi situacemi. „


Odkaz na recenzi najdete v rozcestn�ku m�ch recenz� na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

 

 

Nov� weblog AKA MONITORu v�novan� PhotoSynthu

Pr�v� jsem vystavil nov� weblog v�novan� PhotoSynt�m.

Jako prvn� zpr�vu jsem na weblog um�stil rozcestn�k
na pozoruhodn� webov� zdroje v�novan� dan�mu t�matu.
Na str�nce weblogu najdete i odkaz na m�j prvn� synth.
Adresa weblogu:�
www.akamonitor.cz/photosynth.htm

Nov� weblog AKA MONITORu v�novan� PhotoSynthu

Pr�v� jsem vystavil nov� weblog v�novan� PhotoSynt�m.
Jako prvn� zpr�vu jsem na weblog um�stil rozcestn�k
na pozoruhodn� webov� zdroje v�novan� dan�mu t�matu.
Na str�nce weblogu najdete i odkaz na m�j prvn� synth.
Adresa weblogu: www.akamonitor.cz/photosynth.htm

 

3.22.2009

Pokus o vlastn� Photosynth

Microsoft celosv�tov� zp��stupnil "nov� vizu�ln� m�dium" pro webovou nov� pojatou prezentaci fotografi�. Pokud r�di zv���ujete svoje okol� a r�di experimentujete, nov� on-line slu�ba z d�lny Microsoft Research Labs v�s ur�it� bude zaj�mat. Microsoft Photosynth vyu��v� sadu digit�ln�ch fotografi� k vytvo�en� trojrozm�rn�ho pohledu na objekt, kter� byl opakovan� v z�b�ru, a� jde o sochu, budovu, krajinu apod. Ve vygenerovan�m modelu, zobrazen�m v prohl�e�i webov�ch str�nek, m�ete �potom plynule p�ech�zet, p�ibli�ovat detaily nebo krou�it v panoramatech. Synth je tedy trojrozm�rn� model vytvo�en� na z�klad� sady fotek jedn� lokality. Jednotliv� fotky se mus� ��ste�n� p�ekr�vat, aby gener�tor p�i tvorb� modelu rozeznal vazby pohled�.

Na str�nk�ch projektu Photosynth se m�ete pod�vat na hotov� prezentace z cel�ho sv�ta. M�ete tak� zkusit vytvo�it vlastn�. Na webu bylo v roce 2008 publikov�no n�kolik velmi poveden�ch charakteristik Photosynth�, jejich tvorby, jejich prohl�en� a jejich praktick�ho vyu�it�.
Na adrese: www.akamonitor.cz/photosynth-aka.htm se rozcestn�k na nejcenn�j�� zdroje poznatk�.

Microsoft nyn� otev�r� v�em u�ivatel�m mo�nost nahr�vat vlastn� fotografie (a� do celkov� kapacity 20 GB zdarma) a vytv��et vlastn� synthy. Krom� toho ale spolupracuje s dal��mi organizacemi a spole�nostmi.

V kooperaci s National Geographic p�ipravuje Microsoft� atraktivn� synthy/z�b�ry z nejzaj�mav�j��ch m�st planety.

Abych si ov��il proceduru tvorby synthu, pokusil jsem se o vlastn� Photosynth.
Pokud si nainstalujete na sv�j po��ta� soubor PhotosynthInstall.exe, kter� najdete na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/PhotosynthInstall.exe nebo na domovsk� str�nce
http://www.photosynth.net,
m�ete si m�j synth prohl�dnout �iv� na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/synth-aka.htm.
Vytvo�en� Synthy si v sou�asn� dob� sice nem�ete ulo�it na sv�j po��ta�, jsou trvale um�st�ny na webu, ale m�ete na jejich webov� adresy odkazovat v e-malu nebo je m�ete vkl�dat do sv�ch webov�ch str�nek.
Pro p�ihl�en� ( podm�nka pro tvorbu ) do Photosynthu jsem pot�eboval Microsoft Live ID, musel jsem nainstalovat aplikaci, kter� umo�n� prohl�e��m (zat�m Firefox a Internet Explorer) synthy prohl�et a vytv��et synthy vlastn�.Po nainstalov�n� a p�ihl�en� jsem nahr�l sadu fotografi�. ��m v�ce sn�mk� nafot�me a ��m vy��� je jeiich velikost, t�m d�le trv� hled�n� "p�ekryv�" a konstruov�n� 3D sc�ny. O vygenerov�n� synthu se postar� po��ta�. Po n�kolika minut�ch u� se m�ete, nejen vy, ale t�eba i cel� sv�t ( podle zvolen� licence ) pod�vat na v�sledek.

Program zat�m nen� k dispozici v �e�tin�, ale dostatek informac� na webu v�m usnadn� pr�ci v anglick�m prost�ed�. 

3.21.2009

P�vodn� recenze knihy "V�dom� nal�havosti"

Na port�le byla publikov�na podrobn� recenze ( komentovan� konspekt ) knihy J.P.Kottera „V�dom� nal�havosti“, vydan� v roce 2009 v Management Pressu. Na recenzi se dostanete z rozcestn�ku p�vodn�ch recenz� na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

3.19.2009

Nov� weblog

Nov� odborn� weblog v�novan� videopodcastingu
byl vystaven na adrese:
http://www.akamonitor.cz/videopodcasting.htm

Obsahuje 11 zpr�v v�novan�ch tvorb� a u�it�
videocastingu.

3.04.2009

Ji� 39 komentovan�ch upout�vek

Na stránce weblogu v�novaného Cloud Computingu je ji� vystaveno 30 cenných
komentovaných odkaz�. Více na www.akamonitor.cz/cloud.htm.

3.02.2009

21 zpr�v ve weblogu v�novan�m Cloud computing

Nový odborný weblog v�novaný tématu Cloud computing
se postupn� napl�uje zprávami s odkazy na cenné zdroje.
K dne�nímu dni je jich na adrese:
www.akamonitor.cz/cloud.htm
ji� 21. �ada z nich obsahuje odkazy na zprávy z r. 2009.

3.01.2009

Cloud Computing - Nov� weblog

Nový weblog v�novaný tématu "Cloud Computing" byl z�izen
na adrese www.akamonitor.cz/cloud.htm. Po weblogu pro
virtualizaci a dal�ím pro sociální sít� je to ji� t�etí
weblog z�ízený v tomto roce. Na v�echny odborné weblogy
se dostanete snadno ze spole�mného rozcestníku na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz.