5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

30.3.09

Computer Design 1/09

www.cdesgn.cz – nov� web!
Jak si poradit se zav�d�n�m CAD syst�mu – spr�vn� volba CAD syst�mu
Vyb�r�me grafickou kartu pro CAD
Pr�vodce technologiemi 3D skenov�n�
Budoucnost PLM je v online – Dassault Syst�mes
CAD pro studenty zdarma a leg�ln�
(Bonus aka) 3 dny optimismu – konference SolidWorks – Fl. Orlando

CONNECT! 4/09

Jak zas�hla krize IT a kudy z toho ven. Nal�z�n� rezerv a �spor v IT
WAN optimalizace, ano �i ne?
Novinky z VMworld Europe 2009
Bezpe�nost Windows – jak na n� se z�kladn�mi n�stroji
Virtualizace a jej� management
(Bonus aka) Novinky platformy .NET Framework 4.0

 

27.3.09

ITSystems 3/09

www.systemonline.cz

Anal�za business proces� p�i v�b�ru DMS
Datov� kvalita a master data management
Management bezpe�nosti informac� podle ISO/IEC 27001
U�ivatel jako zdroj rizik a p��stupy k jejich zvl�dnut�
Transformujte svou firmu – Continuous Process Improvement
(Bonus aka) Kudy na ��zen� kvality dat

Po��ta� pro ka�d�ho 8/09

www.ppk.cz

Internetov� bankovnictv� bezpe�n�
P�enos fotografi� a hudby z r�zn�ch za��zen�
Mo�nosti pr�ce se soubory – m�n� zn�m� funkce Total Commandera
Jak kouzlit s hudbou. JetAudio. Z�znam zvuku
Kvalitn� tisk fotografi�
(Bonus aka) Fenom�n WEB 2.0. Co to je, kde hledat, pro� se zaj�mat

 

Ekonomick� �asopis 57/2009

http://www.ec.sav.sk/
- Mikroekonomick� adapt�cia a jej svislosti s�rozvoj om finan�n�ho sektora v�kontexte transforma�n�ho procesu Slovenska
- Ataky na �tradi�n� funkce n�rodn�ch st�t� v�glob�ln�ch ekonomick�ch procesech
- Work-life balance a statistick� diskriminace �en na trhu pr�ce
- Anal�za absol�tn�j koncentr�cie vybran�ho odvetvia pomocou Herf�ndahlovho-Hirschmanovho indexu
- Recenzie: HRD�, Milan: Strategick� finan�n� ��zen� a investi�n� rozhodov�n� - Arno�t Katolick�

26.3.09

CIO Business World 4/09

www.cio.cz
1.7.2009 – den spu�t�n� syst�mu datov�ch schr�nek
P��nosy projekt� lze m��it – ROI, TCO a NPV – sv�ta trojice
ITIL: Kladivo na recesi – u�it se od �sp�n�ch jak vyu��vat IT zdroj�
VMworld Europe 09 a nov� strategie spole�nosti ( vSphere aj.)
Anal�za vyu��v�n� ICT v t�k�m strojn�renstv�
(Bonus aka) DoubleClick,Inc. a sw. n�stroje pro reklamu na internetu ��
 

 

Computerworld 6/09

www.cw.cz
Ekonomick� obt�e m�n� strategii pro IT v��esk�ch firm�ch
Dosa�en� vysok� efektivity p�i tisku
Projektov� ��zen� pomoc� ByznysVR
Nov� �ra v�poskytov�n� aplikac�
Audit jako pozitivum pro IT bezpe�nost�

25.3.09

Computer 6/09

www.computer.cz
Pro� m�t doma s�. Wi-Fi prakticky. Sd�len� internetu
Tiskov� technologie. Zp�sob vytv��en� obrazu a pou�itelnost.
Test 18-ti kompakt� v�ech druh�. 3 doporu�en� modely.
Vytvo�te ve wordu matematick� v�razy
Zapamatujte si n�zev VHD � Virtual hard drive
(Bonus aka) Rozple�te s� autorsk�ho z�kona�

24.3.09

PHOTO life - 69 - 2009

www.photorevue.cz
�ernob�l� fotolaborato�
�rovn� a k�ivky dv� nejd�le�it�j�� funkce p�i �prav� �ernob�l�ch fotografi�!
Perspektiva a prostorov� p�soben� v produktov� fotografii
Zaost�ovac� s��ky s mikroposunem
Syst�m pro skl�danou panoramatickou fotografii - Nodal Ninja
( Bonus ) P��b�h jedn� na�� kouzeln� b�l� noci...
Plus na uv�tanou ...ZDE

23.3.09

Nov� weblog AKA MONITORu v�novan� PhotoSynthu

Pr�v� jsem vystavil nov� weblog v�novan� PhotoSynt�m.

Jako prvn� zpr�vu jsem na weblog um�stil rozcestn�k
na pozoruhodn� webov� zdroje v�novan� dan�mu t�matu.
Na str�nce weblogu najdete i odkaz na m�j prvn� synth.
Adresa weblogu:�www.akamonitor.cz/photosynth.htm

22.3.09

pokus o Photosynth

Pokusil jsem se o vlastní Photosynth.
Pokud si nainstalujete nap�ed na sv�j po�íta� soubor:
http://web.vsmie.cz/katolicky/PhotosynthInstall.exe
m�ete si synth prohlédnout �iv� na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/synth-aka.htm
Odtud se dostanete na TXT soubor s dal�ími adresami,
jejich� obsah vám pom�e pochopit a tvo�it.
Arno�t Katolický

20.3.09

Nejlep�� PC rady 4/09

www.pcrady.cz
Video v po�íta�i - projekt od za�átku do konce
U�et�íte v on-line dra�bách
Video z fotografií v Picasa 3
Zoner Photo Studio a prohlí�ení obrázk�
Webová alba programu Picasa
(Bonus aka) St�ih videa v Movie Makeru

Profesional Computing 3/09

www.procomputing.cz
Správa IT infrastruktury a její p�ínosy
Managed services v praxi
Reporting snadno, aktuáln� a d�v�ryhodn�
Rychlý internet do domácnosti
Facebook jako p�íle�itost pro podnikání?
(Bonus aka) Sní�ení náklad� na IT propojením byznysu a IT

19.3.09

Sv�t 4/09

www.epublishing.cz

Revolu�n� l�ka�sk� techniky

5+1 nejvy���ch v�� sv�ta

Nebezpe�� modern�ch technologi�

Kr�lovny p��rodn�ch kr�s

K�e, kter� mluv�

(Bonus aka) Nejslavn�j�� bitvy v d�jin�ch

18.3.09

Jak na po��ta� 3/09

www.jnp.cz
Vypalování s Total commanderem
Multimnedia v 3D kabát�
Jak p�evést video na DVD
Tiskárny a multifinkce - rady k nákupu
Nahrajte si internetová rádio
(Bonus aka) Sledujte televizi z celého sv�ta

�SP�CH 1/09

www.e-api.cz
Základní stavební kameny a principy �tíhlého podniku
Cesta ke �tíhlému podniku
Postup p�i zavád�ní �tíhlého výrobního systém� - Leanu
�asté chyby p�í zavád�ní lean a ják se jim vyhnout
�Z Uherský Brod. Jak p�emý�let �tíhle - praxe a zku�enosti
( Bonus aka ) Slovník pr�myslového in�enýrství

17.3.09

Mobility 3/09

www.mobilmania.cz
Mobile World Congress v Barcelon�
Jak fotit mobilem kreativn�
Dva opera�ní systémy v souboji
Samsung nabízí mobil s klávesnicí i dotykovým displejem
Ideální mobil pro d�chodce
( Bonus aka ) Radíme s nákupem nového telefonu

SAT & DVB-T magazin 3/09

www.sat-magazin.cz
P�ímý p�ístup z PC na disk Dreamboxu
Satelit spole�nosti Eutelsat na pozici 33E
Tipy na nové satelitní FTA programy
Informace o nových satelitech, SAT programech a zm�nách
Stredoeurópské rádiokomika�né dni
( Bonus aka ) P�ehled firem se satelitní technikou v �R a SR

16.3.09

��etnictv� 3/09

www.bilance.cz
Da�ové odpisy hmotného majetku - rychlé p�ehledy
Sestavujeme ú�tový rozvrh - Zásoby 121-124
Pot�ebuje da�ový subjekt údaje z cizího ú�etnictví
Zm�ny p�i zda�ování zam�stnanc�
Zdrovotní poji�t�ní - zm�ny v platb� pojistného od 1.1.09

Telekomunikace 1/09

www.convergence.cz
EK o komunikacích na budoucích sítích a internetu
Napájemní v telkomunikacích - transportní cesty - 2
�irokopásmové kodování �e�i
Revolu�ní p�estavbastudia na Fakult� elektrotehncké �VUT
Elektronizace zdravotnictví ( e-Health ), o co se jedná?

��etnictv� nev�d�l. org. a obc�

www.bilance.cz
Jak porozum�t ú�etnímu principu opatrnosti
Vyhlá�ka �. 472/2008 Sb
Zm�ny v rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�
Praconí volno z d�vodu obecného zájmu
Vnit�ní kontrolní systémy v oblasti vedení ú�etnictví ú.s.c.

13.3.09

Po��ta� pro ka�d�ho 7/09

www.ppk.cz
Kvalitní hudba z po�íta�e
Stahujeme soubory - soubor s p�ímonou "torrent"
Slovní�ek: VIDEA (nejen) v po�íta�i
Netbooky: mobilní, levné, ale nepohodlné
Naviga�ní p�ístroj, který se umí u�it - inteligentní navigátor
( Bonus aka ) Jaký p�ístup k e-mailu zvolit? klient nebo webmail

12.3.09

Security World 1/09

www.securityworld.cz

Ekonomick� pokles p�in�� nov� hrozby
Zabezpe�en� virtu�ln�ch po��ta�� na �rovni hypervizoru
Jak zabezpe�en� jsou Windows 7
Ochra�ujte data a ne mobily – bezpe�nost mobiln�ch za��zen�
�ifrov�n�  dat m�t� zbaven�
( Bonus aka ) Chra�te sv� klienty – Endpoint Protection

 

Computerworld 5/09

www.cw.cz

Virtualizace server� a desktop� na postupu

CeBIT ve znamen� podnikov�ch �e�en�
SW licence v prost�ed� cloud computingu
P�enos hlasu ve vysok�m rozli�en�
Stabilizace stavu – bezpe�nost ICT v kostce

10.3.09

Computer 5/09

www.zive.cz
Souboj za�ízení - PC/notebook/konzole/PDA/Smartphone
Sociální sít� a skrytá rizika
P�ehled fotoeditor� a správc� fotek
V�e o �ipových sadách
Pr�vodce výb�rem zvukové karty
( Bonus aka ) Jak na 3D modelování v Google SketchUp

DIGIfoto 3/09

www.digiarena.cz
Fotografická ilustrace - ilustrace sv�tlem
P. Vilgus a M. Bene� radí, jak vylep�it va�e snímky
Pou�ití nástroje deforma�ní m�í�ka v ZPS 11
Recenze Nikonu Coolpix P6000
V�e o formátu RAW - surová p�edehra
( Bonus aka ) Sou�adnice va�ich fotografií - dejte fotkám pevné místo

9.3.09

IT CAD 1/09

www.cad.cz
Ekonomika velkoformátového tisku - faktory výb�ru
U�íme se na digitálních prototypech - zm�na koncepce a postupu
Autom. tvorba výkresové dokumentace - trendy a moderní sw vybavení
Studie výroby formy pro jednoduchý plastový kryt
Reportá� z nejv�t�í u�ivatelské konference SolidWorks World 2009
(Bonus aka ) Didaktická pom�cka pro studenty - robor SPINNER

5.3.09

Extra PC 3/09

http://www.epublishing.cz/extra-pc
Co bude a� Google nebude
Extra test: nejlep�í kompakty na trhu
Katalog ekonomických systém�
20+1 internetových trik�
Mezi Marsem a mo�ským dnem - Google Earth 5
(Bonus aka) Nastavení lusknutím prst�

1.3.09

Cloud computing - nov� weblog

Nový weblog v�novaný tématu "Cloud Computing" byl z�izen
na adrese www.akamonitor.cz/cloud.htm. Po weblogu pro
virtualizaci a dal�ím pro sociální sít� je to ji� t�etí
weblog z�ízený v tomto roce. Na v�echny odborné weblogy
se dostanete snadno ze spole�mného rozcestníku na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz.