AKA - NEWS

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o nov� za�azen�ch informac�ch na port�lu AKA-MONITOR (www.akamonitor.cz). V lev�m sloupci str�nky najdete ikonu podcastu. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem jsou bez diakritiky!

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.23.2009

Weblog v�novan� virtualizaci

Na port�lu AKA MONITOR byl z��zen nov� specializovan� odborn� weblog v�novan� virtualizaci. Najdete ho na adrese: http://www.akamonitor.cz/virtualizace.htm, nebo volbou z rozcestn�ku welog� AKA MONITORu na adrese http://weblogy.akamonitor.cz. Pomalu ale jist� se jeho str�nka zapl�uje cenn�mi odkazy na webov� zdroje, �l�nky a knihy.

2.19.2009

Aktualizace obsahu odborn�ch weblog�

B�hem ledna a �nora byl aktutizov�n obsah v�t�iny odborn�ch weblog� na port�lu AKA MONITOR. Rozcestn�k weblog� najdete na adrese: http://weblogy.akamonitor.cz

2.15.2009

Nejpln�j�� weblog AKA MONITORu

Nejstar�� odborn� weblog AKA MONITORu obsahuje ji� p�es 250 zpr�v.
Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/.

2.11.2009

Weblog "5xNEJ" se postupn� zapl�uje

Jak jsem ji� ozn�mil, funkci str�nky www.akamonitor.cz/aktualni.htm postupn� p�eb�r� nov� weblog "5xNEJ" www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Str�nka weblogu se postupn� napl�uje. Z ka�d�ho ��sla monitorovan�ho �asopisu vyb�r�m 5 �l�nk�, kter� mne nejv�ce zaujaly. Tu a tam p�id�v�m jako "bonus" �est� odkaz. Douf�m, �e si weblog z�sk� p��ze� n�v�t�vn�k�, jako tomu bylo na p�vodn� str�nce, kter� vznikla ji� p�ed 13-ti lety.

2.10.2009

Weblog v�novan� soci�ln�m s�t�m

Na adrese www.akamonitor.cz/socsite.htm
najdete nový weblog v�novaný monitortingu
zdroj� týkajících se sociálních sítí.
http://weblogy.akamonitor.cz