5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

27.2.09

Computerworld 4/09

www.cw.cz
Virtualizované úlo�né zdroje �et�í kapacity i práci IT
Mobilní prost�edky v �eských organizacích
Virtualizace p�ichází do ú�adu
PDA stále p�evládají nad smartphony
Mzdy v IT - konec zlatých �as�
( Bonus aka ) Optimální �ízení IT

CONNECT! 3/09

www.connect.cz
Prezenta�ní virtualizace a terminálové slu�by
Propojení lokálních sítí pomocí VPN
Sv�t vývoje softwaru
Trendy v oblasti CAD systém�
P�i�el �as protokolu IP verze 6?

CIO Business World 3/09

www.cio.cz
Vyt�ování ERP
Správce �i administrátor: Ruce va�eho IT
Financování ICT z fond� EU
ICT ve ve�ejn� prosp�ných finan�ních institucí
Historie: Amazon.com

Nov� odborn� weblog v�nova� virtualizaci

Na adrese www.akamonitor.cz/virtualizace.htm byl z�ízen
specializovaný weblog v�novaný virtualizaci. Obsahuje odkazy
na nejzajímav�j�í webové zdroje týkající se daného tématu.

Po��ta� pro ka�d�ho 6/09

www.ppk.cz
Vytvo�te si soukromou sí� VPN ( LogMeIn Hamachi )
P�ená�íme data po internetu
Mapy na webu ( Katastrální mapy, po�así i dopravní informace a j.)
Archiv PPK 2004-2008 v PDF
Mo�nosti p�evodu hudby do digitální podoby ( gramodesky, mag. pásky )
( Bonus aka ) 86 nejlep�ích bezplatných program� na DVD p�íloze

26.2.09

IT Systems 1-2/09

www.systemonline.cz
ERP Forum: cena ERP systému
Abra G4 - p�edstavujeme ERP systémy na �eském trhu
eGoverment 2008 - reportá�
SLA za�íná sledovat i aplikace
"Inovace IT jsou investice s nejv�t�í návratností..." - MS Dynamics
( Bobus aka ) Výkonnostní testy podnikových aplikací ( 1. díl )

PC rady 3/09

www.pcrady.cz
20 rad pro MS Office 2007
Blogy ve wordu
Rychlý prohlí�e� pro velké obrázky ( FastPictureViewer )
Modelujte fotografie ( Ashampoo Photo Commander )
Cestujte s hudbou ( MP3 p�ehráva�e )

25.2.09

Syst�mov� integrace 4/08

www.cssi.cz
- V�voj modelu SaaS ( Softeware as a Service )
- SaaS v oblasti ECM ( Enterprise Content MAnagement Systems )
- Modelov�n� podnikov�ch proces� na b�zi vlastnick�ch vztah� a jejich sm�ny ( syst�m rea )
- Vhodnost pou�it� jednotliv�ch metod hodnocen� n�klad� a v�nos� IS/ICT na r�zn� druhy projekt�
- Metodika hodnocen� v�znamnosti faktor� vymezuj�c�ch IS pro podporu strategick�ho rozhodov�n�
( Bonus aka ) Knowledges in Information Systems

24.2.09

Computer 4/09

http://computer.zive.cz
33 bezpe�nostnéích tip�
P�ehled webových prohlí�e��
Test 13-ti repro-soustav
Tip pro navigaci bez GPS
Jak ze snímk� tvo�it DVD prezentaci
(Bonus aka) Webové stránky zam��ené na zdraví

23.2.09

Mimo��dn� informace

Garance odpov�di na v� probl�m s po��ta�em do 24 hodin. N�vody, videokurzy a foton�vody pro u�ivatele po��ta��. Hled�te-li u�ite�nou a na rady bohatou poradnu pro starosti se sv�m PC, doporu�uji v�m adresu:
http://jnp.zive.cz/default.aspx?
V Poradn� v�m redakce webu "Jak na po��ta�" spolu s ostatn�mi �ten��i porad� s nejr�zn�j��mi po��ta�ov�mi probl�my. Tamt� najdete celou �adu unik�tn�ch videokurz� a foton�vod�. Poradna garantuje odpov�� zdarma do 24 hodin.

20.2.09

Profesional Computing 2/09

www.procomputing.cz
Virtualizace - nástroj �ízení 21. století
Virtualizace má zelenou ( P�ístup Microsoftu )
Virtualizace clusterováním
Videokonference a teleprezentace
ERP - výhody a nevýhody open source systém�

19.2.09

5xNEJ - zdroj pro odborn� weblogy

Tento weblog je v�novan� monirov�n� obsahu �asopis�.
Pozoruhodn� poznatky z �asopis� jsou sou�asn� za�azov�ny do
odborn�ch weblog� s rozcestn�kem na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz

��etnictv� 2/09

www.bilance.cz
Zm�ny v da�ovém p�iznání za rok 2008
Ú�tový rozvrh - t�ída 1 - zásoby
Nehmotný majetek v ú�etnictví a daních z p�íjm�
Zm�na náhrad cestovních náklad� od 1.1.2009
Klasifikace náklad� a výnos� ve finan�ním ú�etnictví

18.2.09

Jak na po��ta� 2/09

www.jnp.cz
Jak se br�nit probl�m�m s po��ta�em a jak je �e�it
On-line ochrana proti vir�m - Virus Total
Ohl�dejte sv�ho hl�da�e - PC Security Test
Zobrazte si texty p�sn� - WinAmp
Sm�rova� v dom�c� s�ti
(BONUS) P��ru�ka do kapsy - Picasa 3

SV�T 3/09

http://www.epublishing.cz/svet
6 �ílených experiment� na záchnanu Zem�
Kde se rodí hv�zdy - fotoeditoriál
10+1 nejúchvatn�j�ích most� sv�ta
Earthrace - nejryxcvhlej�í lo� sv�ta
Mafie - podnikatelé organizovaného zlo�inu
(BONUS) Cesta rychlostí sv�tla

Ekonomie a management 4/08

www.ekonomie-management.cz
- Náv�t�vnost portál� a míra vyu�ití jejich nástroj� a slu�eb - p�ípadová
studie
- High tech firmy a tvorba bohatství v zemích EMEA
- Uplat�ování outsouurcingu z hlediska druhu ekon. �inností v MSP �R
- Charakteristika a �innost klastr� v Jiho�eském kraji
- Metodika �et�ení hospodá�ské výkonnosti obcí �R
Pozn.: tento odborný weblog ( www.akamonitor.cz/5xnej.htm )
p�evzal funkci webové stránky v�nované monitoringu 30-ti �asopis�.
( P�vodní adresa ( www.akamonitor.cz/aktualni.htm)

17.2.09

Mobility 2/09

http://mobility.cpress.cz
P�ehled v�ech televizních mobil� na trhu
Zdravotní ú�inky mobilních telefon�
Jak poznat a koupit nejvhodn�j�í sluchátka
Vyber si nejlep�í javovou hru
Nejzajímav�j�í sw pro v�echny typy mobil�
(Bonus) První mobil s Androidem

13.2.09

Po��ta� pro ka�d�ho 5/09

www.ppk.cz
Bezpe�nost od A do Z
Poznejte lépe své p�átele - Facebook
Google není jen vyhledáva� - Google Docs a j.
Ovládejte sv�j po�íta� vzdálen�
Encyklopedie na webu
(Bonus) Super CD: bezpe�nostní programy

12.2.09

Computerworld 3/09

www.cw.cz
Odhalte v�as rizika nových projekt�
Konzulta�ní slu�by v ICT
�est edit Windows 7
Zastavte �í�ení malwaru ve firemní síti
Mapování stavu bezpe�nosti
(Bonus) Analogové po�íta�e

11.2.09

DIGIfoto 2/09

www.digiarena.cz
Hlavní téma - fotografování portrétu
P�edstavuje se vám Jitka Morn�tajnová
Cesta Petra Slavíka do bavorské divo�iny
Recenze: Sony Alfa A900, Nikonu D90 a Olympusu E-30
Jak simulovat fotografický film
(bonus) Fotografický listopad v Pa�í�i

10.2.09

Nejlep�� programy �pln� zdarma

Pe�liv� vybran� reprezentanty jednotliv�ch sw skupin obsahuje DVD p��loha �asopisu Computer 3/09. Pokud byste si pot�ebovali vybavit po��ta� a neutr�cet zbyte�n� pen�ze, sta�� si
koupit za 89,- K� uveden� v�tisk. Co v�echno obsahuje? Zde je seznam skupin:
Zvukov� editor
Osobn� firewall
Internetov� prohl�e�
Prohl�e� obr�zk�
Instant messenger
Vypalovac� program
Archiv�tor
Emailov� klent
Kancel��
Diagnostika
Multimedi�ln� p�ehr�va�
Textov� editor
Editor obr�zk�
Antivir
Spr�vce soubor�
St�ih videa
Editor vektorov� grafiky
Stahov�n�
Krom� vybran�ho programu z ka�d� skupiny, kter� najdete na DVD, jsou uvedeny i alternativy.

Computer 3/09

http://computer.zive.cz
Webové aplikace
Test 18-ti procesor�
Software zdarma - plnohodnotná výbava
Tipy na hry zdarma
Online soukromí a cenzura

Nov� weblog AKA MONITORu

Na adrese www.akamonitor.cz/socsite.htm
najdete nový weblog v�novaný monitortingu
zdroj� týkajících se sociálních sítí.
http://weblogy.akamonitor.cz

6.2.09

BIZ

http://www.casopis.biz/

eByznys nespokojen�ch z�kazn�k� – mal� e-shopy
Akcie prolom� historick� rekordy
Vyhn�me se dal�� krizi
Podnik�n� v zemi zm�tan� kriz� – Ukrajina
Intranet v trendech

EXTRA PC

http://www.epublishing.cz/

Video na internetu
Lze zni�it internet hrubou silou?
Windows 7
Soci�ln� chobotni�ka
Prozkoumejte nastaven� s�t�

5.2.09

PC RADY

http://www.epublishing.cz/nejlepsi-pc-rady-a-navody/

Tisk od A a� po Z
D�le�it� slo�ky ve Windows
Programy z internetu
Inkoustov� tisk�rny
Kapela na u��ch

3.2.09

SV�T

www.extra-svet.cz

Lidsk� t�lo v extr�mn�ch situac�ch
Bermudsk� troj�heln�k
V�da na stop� zlo�in�m
Vzestup a p�d britsk�ho imp�ria
Chytr� domy budoucnosti