5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

31.1.09

ComputerWorld 2/09

www.cw.cz

Outsourcing, BI a CRM budou letos v kurzu
IT �kolen� v �R – setrval� obliba
Sjednocen� komunikace propoj� firmu skrz naskz
P�ehled finalist� 1. kola IT produkt 2009
Cloud computing zbaven� m�t�

Profesioinal computing 1/09

www.procomputing.cz

Obdob� r�stu kon��. Co firmy pl�nuj�?
Outsourcing ( t�ma )
Mobiln� a bezdr�tov� broadband sou�asnosti
Paketov� technologie v nov�m kab�t�
Nejlevn�j�� server? Ten, kter� nekoup�te.

30.1.09

Computer 2/09

http://computer.zive.cz www.zive.cz

P�ekladov� slovn�ky Magnus
Instalace Windows 7 beta

Stahov�n� videa a flash animac� z internetu
Internetov� p�ipojen�
Kde hledat webov� str�nky zam��en� na ly�ov�n� �

Po��ta� pro ka�d�ho 40/09

www.ppk.cz

Navigace s 3D budovami
Slovn��ek pojm�: hudba v po��ta�i
Pomocn�ci se z�lohov�n�m
Vybrou�en� hudebn� styl
Najd�te si ( lep�� ) pr�ci p�es internet

CIO Business World 2/09

www.bw.cz www.cio.cz

Dev�t IT specializac� po rok 2009
Priority CIO pro rok 2009
ICT v �esk� ekonomice
Business inteligence a knowledge management
�ra symbolick�ho analytika

�vodn� informace

Dobr� den p��tel�!
Obsah tohoto blogu bude postupn� nahrazovat obsah a posl�n� str�nky v�novan� monitoringu. D�vody pro to jsou tyto:
- p�edev��m chci umo�nit snadn�j�� sledov�n� aktualizace pomoc� slu�by RSS
- d�le chci s�m sob� usnadnit pr�ci s publikov�n�m.

Zpr�vy budou publikov�ny pomoc� e-mailu, (tak�e se m�e st�t, �e ob�as nastane chybi�ka ve form�tu )
- obsah p�vodn� str�nky s �pln�m obsahem v�tisku byl n�kdy zbyte�n� obs�hl�.

Proto bude vyb�r�no k publikov�n� pouze 5 �l�nk�, kter� provozovazele slu�by nejv�ce naujmou.
P��l bych si, aby byl tento blog u�ite�n�m pomocn�kem pro orientaci v obsahu �asopis� z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a dal��ch vybran�ch t�mat.
Arno�t Katolick�